Punta Cana

Mae Punta Cana yn un o'r cyrchfannau i dwristiaid mwyaf poblogaidd yn y byd. Yn cynnwys naw deg pump cilomedr o arfordir i'r dwyrain o'r Gweriniaeth Dominica, Mae ganddo draethau ysblennydd o dywod mân a dyfroedd glas gwyrddlas, yn ogystal â hinsawdd freintiedig.

Fodd bynnag, tan y XNUMXau, roedd Punta Cana yn ardal jyngl wyllt bron yn anhreiddiadwy. O'r amser hwnnw mae wedi llwyddo i warchod llawer o'i rhyfeddodau naturiol sy'n cael eu cyfuno â'r niferus cyfadeiladau gwestai wedi'i adeiladu ar eu tir. Fel pe bai ei holl atyniadau yn brin, dim ond taith tair awr o ddinas hardd Aberystwyth Santo Domingo, prifddinas y wlad, lle mae gennych lawer i'w weld hefyd. Os ydych chi eisiau darganfod beth i'w wneud yn Punta Cana, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld a'i wneud yn Punta Cana

Yn ardal ddaearyddol y dref hon, sy'n meddiannu tua phedwar deg dau hectar, ac yn ei hamgylchoedd mae rhyfeddodau niferus o Natur a llawer o hwyl. I fwynhau hyn i gyd, gallwch gael eich tywys gan y syniadau yr ydym yn mynd i'w cynnig.

Parc Cenedlaethol Los Haitises

Ar ôl i chi ymgartrefu yn Punta Cana, gallwch gychwyn ar eich ymweliadau trwy'r parc hwn lle mae basn isaf y Afon Yuna, y pwysicaf yn y wlad, a thiriogaethau bwrdeistrefi Miches y Sabana del Mar..

Wrth ymweld ag ef, fe gewch syniad perffaith o sut le oedd y tiroedd hyn cyn dyfodiad twristiaeth. Yn yr ardal sefyll allan y mogotau, sy'n ddrychiadau o tua deugain metr a achosir gan natur carst y tir. Oherwydd nhw, taino brodorion o'r enw'r ardal los Haitises, sydd yn yr iaith frodorol yn ei olygu "Tiroedd mynyddig".

Yr Haitises

Parc Cenedlaethol Los Haitises

Bydd gwibdaith drefnus trwy'r parc yn mynd â chi mewn cwch trwy'r mangrofau ac ymweld â'r cuevas o'r ardal. Ynddyn nhw roedd y Tainos hynafol yn byw yn union a adawodd baentiadau ar eu waliau. Ymhlith y ceudodau hyn, mae rhai San Gabriel, Y tywod, la Reina y la Linea. Ond mae gan Los Haitises lystyfiant trawiadol a ffawna cyfoethog lle mae boas a chrwbanod môr yn sefyll allan.

Ynys Saona

Ar oddeutu cant a deg cilomedr sgwâr, mae'n un o ynysoedd mwyaf y Weriniaeth Ddominicaidd. Mae wedi'i leoli oddi ar arfordir Punta Cana ac ynddo gallwch fwynhau hyfryd traethau gyda riffiau cwrel a choedwigoedd y gellir cyrraedd drwyddynt mangrofau. Yn ogystal, mae gan yr ynys bentref pysgota bach sy'n byw mewn tai pren. Yn cael ei enwi Llaw Juan a dyma'r unig ran ohoni lle mae pobl yn byw yn yr anheddiad milwrol yn Aberystwyth Traeth Catuano.

Yr Altos de Chavon

Mae gan Altos de Chavón gymeriad gwahanol iawn i bob un o'r uchod. Dyma enw'r hamdden fila Môr y Canoldir o'r XNUMXeg ganrif sy'n ganlyniad i ddyluniad y pensaer Jose Antonio Caro a'r gwneuthurwr ffilmiau robert coppa. O dan ddylanwad yr olaf, crëwyd tref o'r Eidal ôl-ganoloesol yr ychwanegwyd henebion eraill ati fel yr ysblennydd amffitheatr Arddull Groeg, y Amgueddfa Archeolegol Genedlaethol, Y Dinas yr Artistiaid a chanolfan ddiwylliannol.

Ond os yw'r adeiladau'n brydferth, mae'r dirwedd hyd yn oed yn fwy felly. O'r uchelfannau cewch olygfeydd hyfryd o'r Afon Chavón a'i eiddo ef ei hun Môr y Caribî. Am yr holl resymau hyn, mae'r lle hwn yn derbyn miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Cabo Engaño a deifio

Ni allwn wneud argymhellion am Punta Cana a gadael ei draethau o'r neilltu. Mae'r ardal hon, a leolir yn yr hyn a elwir Arfordir cnau coco oherwydd y nifer fawr o goed palmwydd y mae'n eu cartrefu, nid yw'n cynnig dim llai na chi chwe deg pedwar cilomedr o dywod rhwng Punta Cana ei hun a Traeth Bavaro. Pob un ohonynt â thywod gwyn mân wrth droed dyfroedd tryloyw. Mae hefyd yn ardal berffaith i chi ymarfer chwaraeon dŵr fel hwylfyrddio neu parasailio.

Ardal Cabo Engaño

Cape Engaño

Ond mae'n rhaid i un o'r atyniadau gwych y mae arfordir Punta Cana yn ei gynnig ymwneud â'r deifio. Mae dwy ardal berffaith i chi ymarfer gweld riffiau cwrel ac ogofâu tanddwr. Cadwch mewn cof bod gan y dyfroedd hyn welededd sy'n amrywio rhwng chwech a deg ar hugain metr yn dibynnu ar y tywydd.

Gelwir un o'r cylchedau hynny yr ydym yn eich cynghori yn union Ogof, lle byddwch yn gweld sawl un o'r ceudodau hyn a byddwch yn rhannu lle gyda phelydrau manta a siarcod nad ydynt yn beryglus. A'r llall yw'r Monica, llong a ddrylliwyd naw deg mlynedd yn ôl gyda'i holl gargo o offer rheilffordd a pheiriannau ar gyfer y planhigfeydd siwgr.

Gwarchodfa Ecolegol Llygaid Cynhenid, lle na wyddys llawer amdano yn Punta Cana

Mae'r parc naturiol hwn y tu allan i lawer o'r cylchedau twristiaeth ac eto bydd yn eich synnu gyda'i harddwch. Mae chwe chant hectar o mangrofau, coedwigoedd trofannol a dim llai na deuddeg llyn. Mae'n cael ei enw yn union gan y rhain, gan fod y brodorion yn credu mai llygaid y jyngl oeddent.

Penrhyn Samaná

Mae'r penrhyn hwn dri chant cilomedr mewn car o Punta Cana, ond gallwch hefyd deithio iddo mewn awyren neu gwch. Beth bynnag, mae'n werth ymweld â hi. Fe welwch draethau hyfryd, jyngl enfawr, ynysoedd, rhaeadrau a morlynnoedd o harddwch heb ei ail. Mae enghreifftiau da o hyn yn traeth braf, Y Rhaeadr Limón a ynys o Cayo Levantado.

Santo Domingo

Hefyd mae prifddinas y wlad ymhell o Punta Cana, yn benodol tua thair awr mewn car. Ond mae'n rhaid ei weld i unrhyw un sy'n teithio i'r ardal. Cofiwch mai y Dinas drefedigaethol gyntaf America a bod ei ganolfan hanesyddol Treftadaeth y Byd.

Gallwch chi gychwyn ar eich taith o amgylch Santo Domingo yn y Porth y Cyfrif, bastion a oedd hefyd yn fynediad i'r ddinas, ac yn parhau ar hyd y stryd o'r un enw, un o'r hynaf yn y brifddinas. Mewn gwirionedd, gallwch chi weld ynddo dai steil art deco, ond hefyd y Neuadd Ddinas gyntaf yn America a'r eglwys gadeiriol gyntaf a adeiladwyd yn y Byd Newydd.

Porth y Cyfrif

Porth y Cyfrif

Dyma'r Mân Basilica Santa María de la Encarnación a dechreuwyd ei adeiladu yn 1512. Mae i mewn Gothig ac yn cael ei ysbrydoli gan eglwys gadeiriol Seville. Y tu mewn, mae'n gartref i drysor dilys o allorau, paentiadau, cerrig beddi a mawsoleums.

Mae gan gymeriad gwahanol y Alcazar de Colon, a elwir hefyd yn Balas Is-ranbarthol Don Diego Colón am gael ei adeiladu gan y cyntaf-anedig o ddarganfyddwr America. Mae'n bennaf Gudeig Mudejar er bod ganddo elfennau Dadeni. Yn ddiweddarach cafodd ei adael ac, eisoes yn yr XNUMXfed ganrif, bu’n rhaid ei ailadeiladu.

Am ei ran, y Palas Cynulleidfa Frenhinol Santo Domingo Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac roedd yn gartref i'r llys barn cyntaf yn y Byd Newydd. Ar hyn o bryd hi yw pencadlys y Amgueddfa'r Tai Brenhinol, lle gallwch chi amsugno bywyd ac arferion trigolion cyntaf Hispaniola.

Pryd mae'n well mynd i Punta Cana

Un arall o atyniadau gwych Punta Cana yw ei dywydd. Yn cyflwyno tymheredd blynyddol cyfartalog o chwe gradd ar hugain, gydag isafswm o ugain ac uchafswm o dri deg dau. Felly, mae unrhyw amser yn dda ymweld â'r dref Ddominicaidd.

Fodd bynnag, y dyddiadau gorau yw'r rhai rhwng misoedd Ionawr a Mawrth, er ei bod hi'n dymor uchel ac mae ganddo fwy o fewnlifiad o dwristiaid. Gallwch hefyd fynd o Ebrill i Fedi, ond dyma'r tymor mwyaf glawog. Yn olaf, os ydych chi eisiau tawelwch meddwl, rydyn ni'n eich cynghori i fynd rhwng Hydref a Rhagfyr.

Golygfa o Draeth Bavaro

Traeth Bavaro

Beth i'w fwyta yn y dref Ddominicaidd

Mae gastronomeg Punta Cana yn ganlyniad Dylanwadau Taino, Sbaen ac Affrica. Mae'n seiliedig ar gynhyrchion fel reis, tatws, pysgod, llyriad, casafa neu tapioca.

Gyda nhw ryseitiau fel Sancocho, yn nodweddiadol iawn yn yr ardal, sy'n cael ei baratoi gyda chig o anifeiliaid amrywiol, banana, yucca, tatws a choriander ynghyd â chynhwysion eraill. Rydym hefyd yn argymell y grwpiwr i creole (gyda saws tomato) neu i'r diafol (gyda'r un saws ond sbeislyd); y bandera, sydd â reis, cig, salad, ffa a banana wedi'i ffrio; y Rwy'n byw, sy'n cael ei baratoi gyda chig neu benfras, ffa a reis, neu'r diflas, cawl cyw iâr, tomato, reis ac, weithiau, bwyd môr.

I yfed, mae gennych chi odidog sudd naturiol o ffrwythau brodorol. Ond yn fwy nodweddiadol yw'r mabi, sy'n cael ei wneud o risgl y winwydden drofannol. O'i ran, mamajuana mae'n cael ei baratoi gyda rum, sinamon ac ewin melys.

Yn olaf, fel ar gyfer pwdinau, mae gennych chi'r gwallgof, hufen melys sy'n cael ei baratoi o ŷd melys; y jalao, pêl sydd â choconyt, mêl a sinsir ac sy'n cael ei bwyta'n oer, neu'r cacen ŷd, cacen wedi'i gwneud â blawd corn a choconyt. Ond yn fwy poblogaidd o hyd ffa melys, sydd â llaeth, rhesins a siwgr.

Sut i gyrraedd Punta Cana

El Maes Awyr Rhyngwladol Punta Cana Dyma'r pwysicaf yn y wlad ac mae hediadau'n cyrraedd o bob cwr o'r byd, llawer ohonyn nhw o Sbaen. Felly, bydd yn hawdd iawn ichi ddod o hyd i le i deithio i'r dref Dominicaidd hardd.

Maes Awyr Punta Cana

Maes Awyr Rhyngwladol Punta Cana

Unwaith y bydd ynddo, y ffordd orau i symud o gwmpas yw'r bysiau neu fysiau. Ond cofiwch nad oes ganddyn nhw arosfannau sefydlog, felly mae'n rhaid i chi ddweud wrth y gyrrwr ble rydych chi am ddod i ffwrdd neu ddim ond gweiddi "O dan!" pan rydych chi eisiau. Mae gennych chi hefyd y "Hedfan", sef faniau sy'n gwneud, fwy neu lai, yr un llwybrau.

Fodd bynnag, nid ydym yn argymell tacsis, gan eu bod yn eithaf drud. Ar gyfer teithiau byr, gallwch fynd â'r "Motoconchos", nad ydyn nhw'n ddim byd heblaw ceir beic modur. Fodd bynnag, mae gan yr olaf berygl penodol. Ac, y tu mewn i'r canolfannau twristiaeth, llawer ohonyn nhw'n enfawr, mae gennych chi'r gwennol, yn debyg i drên bach.

I gloi, mae Punta Cana yn un o'r prif gyrchfannau i dwristiaid yn y byd. Mae hyn oherwydd ei draethau rhyfeddol gyda thywod mân a dyfroedd glas gwyrddlas, ei hinsawdd odidog ac afiaith ei mangrofau a'i choedwigoedd. Ond hefyd at ei gastronomeg blasus ac agosrwydd Santo Domingo, dinas drefedigaethol gyntaf y Y Byd Newydd. Onid ydych chi eisiau gwybod y lle hardd hwnnw yn y Weriniaeth Ddominicaidd?

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*