Crefydd yn Lloegr

Delwedd | Wikipedia

Ers yr XNUMXeg ganrif, y grefydd a ymarferir fwyaf eang yn Lloegr sydd wedi mwynhau statws swyddogol yn y wlad yw Anglicaniaeth, cangen o Gristnogaeth.. Fodd bynnag, mae esblygiad digwyddiadau hanesyddol a ffenomenau fel mewnfudo wedi peri i wahanol gredoau gydfodoli o fewn ei ffiniau. Yn y post nesaf rydym yn adolygu pa rai yw'r crefyddau mwyaf ymarferol yn Lloegr a rhai chwilfrydedd ohonynt.

Anglicaniaeth

Crefydd swyddogol Lloegr yw Anglicaniaeth, sy'n cael ei hymarfer gan 21% o'r boblogaeth. Arhosodd Eglwys Loegr yn unedig â'r Eglwys Gatholig tan yr XNUMXeg ganrif. Mae hyn yn codi trwy archddyfarniad y Brenin Harri VIII ar ôl y weithred oruchafiaeth ym 1534 lle mae'n cyhoeddi ei hun yn bennaeth goruchaf yr Eglwys o fewn ei deyrnas a lle mae'n gorchymyn i'w bynciau wahanu oddi wrth ufudd-dod crefyddol i'r Pab Clement VII, a oedd yn gwrthwynebu'r ffaith bod ysgarodd y frenhines y Frenhines Catherine o Aragon i briodi ei gariad Ana Bolena.

Sefydlodd Deddf y Trysorlys yr un flwyddyn y byddai'r rhai a wrthododd y weithred hon ac a amddifadodd y brenin o'i urddas fel pennaeth Eglwys Loegr neu a honnodd ei fod yn heretic neu'n schismatig yn cael eu cyhuddo o fradwriaeth uchel gyda'r gosb eithaf yr oedd hynny'n ei olygu. . Ym 1554, diddymodd y Frenhines Mary I o Loegr, a oedd yn Babydd defosiynol, y weithred hon, ond ar ôl ei marwolaeth adferodd ei chwaer Elizabeth I hi.

Felly cychwynnodd gyfnod o anoddefgarwch crefyddol yn erbyn Catholigion trwy ddatgan y llw i'r Ddeddf Goruchafiaeth yn orfodol i bawb a oedd i ddal swyddi cyhoeddus neu eglwysig yn y deyrnas. Yn ystod ugain mlynedd olaf llywodraeth Elisabeth I, wrth i’r Catholigion gael eu tynnu o’u pŵer a’u ffortiwn, bu nifer o farwolaethau Catholigion a orchmynnwyd gan y frenhines a’u gwnaeth yn ferthyron niferus i’r Eglwys Gatholig fel yr Jesuit Edmundo Campion. Cafodd ei ganoneiddio gan y Pab Paul VI ym 1970 fel un o ddeugain merthyr Cymru a Lloegr.

Athrawiaeth Anglicanaidd

Roedd y Brenin Harri VIII yn Babydd gwrth-Brotestannaidd a duwiol. Mewn gwirionedd, cyhoeddwyd ef yn "Amddiffynwr y Ffydd" am iddo wrthod Lutheraniaeth. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau dirymiad ei briodas, penderfynodd dorri gyda'r Eglwys Gatholig a dod yn bennaeth goruchaf Eglwys Loegr.

Ar y lefel ddiwinyddol, nid oedd Anglicaniaeth gynnar yn wahanol iawn i Babyddiaeth. Fodd bynnag, dangosodd nifer cynyddol o arweinwyr y grefydd newydd hon eu cydymdeimlad tuag at y Diwygwyr Protestannaidd, yn enwedig Calvin ac o ganlyniad esblygodd Eglwys Loegr yn raddol tuag at gymysgedd rhwng y traddodiad Catholig a'r Diwygiad Protestannaidd. Yn y modd hwn, mae Anglicaniaeth yn cael ei ystyried yn grefydd sy'n goddef amrywiaeth eang ac amrywiol o athrawiaethau yn ychwanegol at elfennau hanfodol Cristnogaeth.

Delwedd | Pixabay

Pabyddiaeth

Gydag ychydig llai na 20% o'r boblogaeth, Catholigiaeth yw'r ail grefydd a ymarferir gan y Saeson. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r athrawiaeth hon yn profi aileni yn Lloegr a phob dydd mae mwy yn y wlad. Mae'r rhesymau'n amrywiol, er bod gan ddau bwys mwy: ar y naill law, mae dirywiad Eglwys Loegr fel y mae rhai o'i ffyddloniaid wedi trosi i Babyddiaeth oherwydd y tebygrwydd mewn ffydd neu wedi coleddu anffyddiaeth yn unig. Ar y llaw arall, mae llawer o fewnfudwyr Catholig wedi cyrraedd Lloegr sy'n mynd ati i ymarfer eu credoau, gan anadlu chwa o awyr iach i'r gymuned Gatholig.

Mae hefyd wedi helpu i adfywio Catholigiaeth yn Lloegr bod ffigurau cyhoeddus mewn swyddi perthnasol wedi cyhoeddi eu hunain yn Gatholig yn agored mewn gwlad lle roedd y ffyddloniaid hyn yn byw mewn ostraciaeth tan yn bell yn ôl ac wedi eu gwahanu oddi wrth swyddi cyhoeddus sifil a milwrol. Enghraifft o enwogion Catholig yn Lloegr yw'r Gweinidog Llafur Iain Duncan Smith, Cyfarwyddwr y BBC Mark Thompson neu'r cyn Brif Weinidog Tony Blair.

Delwedd | Pixabay

Islam

Y drydedd grefydd sy'n cael ei hymarfer fwyaf gan y boblogaeth yn Lloegr yw Islam, gydag 11% o'i thrigolion a'r ffydd sydd wedi tyfu fwyaf yn ystod y degawdau diwethaf yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae yn y brifddinas, Llundain, lle mae nifer fwy o Fwslimiaid wedi'u crynhoi ac yna lleoedd eraill fel Birmingham, Bradford, Manceinion neu Gaerlŷr.

Ganwyd y grefydd hon yn 622 OC gyda phregethiad y Proffwyd Muhammad ym Mecca (Saudi Arabia heddiw). O dan ei arweinyddiaeth ef ac olyniaeth ei olynwyr, ymledodd Islam yn gyflym ar draws y blaned a heddiw mae'n un o'r crefyddau sydd â'r nifer fwyaf o ffyddloniaid ar y Ddaear gyda 1.900 biliwn o bobl. Ar ben hynny, Mwslimiaid yw mwyafrif y boblogaeth mewn 50 gwlad.

Mae Islam yn grefydd monotheistig wedi'i seilio ar y Koran, a'i rhagosodiad sylfaenol i gredinwyr yw "Nid oes duw ond Allah a Muhammad yw ei broffwyd."

Delwedd | Pixabay

Hindŵaeth

Y grefydd nesaf gyda'r nifer fwyaf o ffyddloniaid yw Hindŵaeth. Yn yr un modd ag Islam, daeth y mewnfudwyr Hindŵaidd a ddaeth i weithio yn Lloegr â'u harferion a'u ffydd gyda nhw. Symudodd llawer ohonyn nhw i weithio yn y Deyrnas Unedig ar ôl annibyniaeth India ym 1947 a chyda'r rhyfel cartref yn Sri Lanka a ddechreuodd yn yr 80au.

Mae'r gymuned Hindŵaidd mewn cyfrannau sylweddol yn Lloegr, fel y codwyd y deml Hindŵaidd gyntaf ym 1995, i'r gogledd o brifddinas Lloegr yn Neasden, fel y gallai'r ffyddloniaid weddïo. Amcangyfrifir bod 800 miliwn o Hindwiaid yn y byd, gan eu bod yn un o'r crefyddau gyda'r rhai mwyaf ffyddlon yn y byd.

Athrawiaeth Hindŵaidd

Yn wahanol i grefyddau eraill, nid oes gan Hindŵaeth sylfaenydd. Nid athroniaeth na chrefydd homogenaidd mohono ond set o gredoau, defodau, arferion, cyltiau ac egwyddorion moesol sy'n ffurfio traddodiad cyffredin, lle nad oes sefydliad canolog na dogmas diffiniedig.

Er bod gan y pantheon Hindwaidd nifer o dduwiau a demigodau, mae'r rhan fwyaf o'r ffyddloniaid yn ddefosiwn o amlygiad triphlyg y duw goruchaf o'r enw Trimurti, y drindod Hindŵaidd: Brahma, Visnu a Siva, crëwr, preserver a dinistriwr yn y drefn honno. Mae gan bob duw wahanol afatarau, sy'n ailymgnawdoliad o'r duw ar y Ddaear.

Delwedd | Pixabay

Bwdhaeth

Mae hefyd yn gyffredin dod o hyd i ddilynwyr Bwdhaeth yn Lloegr, yn enwedig o wledydd Asiaidd sydd â hanes yn gyffredin â Lloegr o ganlyniad i ymerodraeth Lloegr a sefydlwyd ar y cyfandir hwnnw tan yr XNUMXfed ganrif. Ar y llaw arall, bu nifer uchel o drosiadau i'r grefydd hon o gredoau eraill.

Mae Bwdhaeth yn un o grefyddau mawr y blaned yn ôl nifer ei dilynwyr. Mae'n cyflwyno amrywiaeth enfawr o ysgolion, athrawiaethau ac arferion sydd, o dan feini prawf daearyddol a hanesyddol, wedi'u dosbarthu mewn Bwdhaeth o'r gogledd, y de a'r dwyrain.

Athrawiaeth Bwdhaidd

Daeth Bwdhaeth i'r amlwg yn y XNUMXed ganrif CC o'r ddysgeidiaeth a roddwyd gan Siddhartha Gautama, ei sylfaenydd, yng ngogledd-ddwyrain India. O hynny ymlaen, dechreuodd ehangu cyflym yn Asia.

Crynhoir dysgeidiaeth Bwdha yn y "Pedwar Gwir Noble" sef ei ddogma canolog cyfraith Karma. Mae'r gyfraith hon yn esbonio bod gan weithredoedd dynol, boed yn dda neu'n ddrwg, ôl-effeithiau yn ein bywydau ac yn yr ymgnawdoliadau nesaf. Yn yr un modd, mae Bwdhaeth yn gwrthod penderfyniaeth oherwydd bod bodau dynol yn rhydd i lunio eu tynged ar sail eu gweithredoedd, er y gallant etifeddu rhai canlyniadau o'r hyn y maent wedi'i brofi ym mywydau'r gorffennol.

Delwedd | Pixabay

Iddewiaeth

Mae Iddewiaeth hefyd yn bresennol yn Lloegr ac mae'n un o'r crefyddau hynaf yn y byd, y cyntaf o fath monotheistig, gan ei fod yn cadarnhau bodolaeth yr unig Dduw hollalluog ac hollalluog. Mae Cristnogaeth yn deillio o Iddewiaeth oherwydd mai'r Hen Destament yw rhan gyntaf y Beibl Cristnogol ac roedd Iesu, mab Duw i Gristnogion, o darddiad Iddewig.

Athrawiaeth Iddewig

Cyfansoddir cynnwys ei athrawiaeth gan y Torah, hynny yw, deddf Duw a fynegir trwy orchmynion a roddodd i Moses ar Sinai. Trwy'r gorchmynion hyn, mae'n rhaid i fodau dynol reoli eu bywydau ac ymostwng i'r ewyllys ddwyfol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   derly meddai

    ble mae'r canrannau