Aveiro ym Mhortiwgal

Camlas Aveiro

Aveiro

Pan ymwelwch â Aveiro ym Mhortiwgal ni allwch osgoi'r teimlad o fod ynddo Fenis fach. Wedi'i groesi gan dair sianel a oedd hyd yn ddiweddar yn cael eu defnyddio i gludo gwymon a halen, mae ganddo hefyd ddiddorol pensaernïaeth art nouveau ac amryw henebion crefyddol. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae hefyd yn cynnig animeiddiad dinas prifysgol, traethau rhagorol a chysur dinas fach i chi.

Mae Aveiro ddim ond saith deg cilomedr o Oporto ac mae trên uniongyrchol yn gyfrifol am gyfathrebu'r ddau leoliad. Mae hyn yn gwneud i lawer o dwristiaid Porto heidio i Aveiro i mewn tripiau dydd. Beth bynnag, mae holl rinweddau'r ddinas fach hon wedi ei gwneud yn un o'r hoff gyrchfannau yn y byd. i'r gogledd o Bortiwgal. Os ydych chi am ei hadnabod, rydym yn eich annog i'n dilyn ar ein hymweliad.

Henebion Aveiro ym Mhortiwgal

Cnewyllyn cyntefig Aveiro yw cymdogaeth Beira Maw, gyda'i strydoedd cul a'i gamlesi wedi'u fframio gan tai art nouveau gyda ffasadau trawiadol, wedi'u haddurno'n helaeth. Fe'u hadeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif gan ymfudwyr o Bortiwgal a ddychwelodd ar ôl gwneud eu ffortiwn ym Mrasil. Ond mae gan Aveiro henebion eraill i'w dangos i chi.

Sgwâr y Weriniaeth

Dyma ganolfan nerf canolfan hanesyddol Aveiro. Mae'n ofod trefol mawr gyda llawr addurnedig a lle gallwch chi weld y adeilad neuadd y ddinas ac Eglwys y Trugaredd, y byddwn yn siarad â chi yn fuan. Fe welwch hefyd yn y sgwâr hwn gerflun i'r gwleidydd o Bortiwgal Jose Estevao, a anwyd yn y ddinas hon.

Tai Art nouveau

Pensaernïaeth Art nouveau

Eglwys Gadeiriol Aveiro

Gelwir hefyd eglwys Sao Domingos de Aveiro, ei adeiladu yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Fodd bynnag, yn allanol o hynny dim ond un o'r waliau sydd ar ôl, mae'r gweddill oherwydd yr ailadeiladu a wnaed yn yr XVIII Yn lle, y tu mewn i'r deml gallwch weld yr enwog cruzeiro gothig o Sao Domingos, sy'n rhan o'r adeilad cyntaf. Hefyd yn ei thu mewn mae'r henaduriaeth fodernaidd, y côr baróc, rhai capeli Methodistaidd ac organ bib ysblennydd.

Heb dynnu oddi wrth y deml hon, rydym yn dod o hyd i'r Eglwys Trugaredd, capel bach o'r XNUMXeg ganrif gyda phortico Mannerist hardd wedi'i addurno â theils. Mae'n werth ymweld â'r tu mewn, gyda mwy o deils, cerfiadau a phaentiadau.

Hen ffatri serameg Jerónimo Pereyra Campos

Mae'r sampl bwysig hon o bensaernïaeth ddiwydiannol yn un o henebion mwyaf arwyddocaol Aveiro ym Mhortiwgal. Ei ffasâd clai coch ac ar hyn o bryd fe'i defnyddir fel canolfan gyngres a lleoliad sioe.

Lleiandy Iesu ac Amgueddfa Aveiro

Mae'r lloc confensiynol yn adeiladwaith godidog o'r XNUMXfed ganrif yr ychwanegwyd elfennau Baróc ato yn ddiweddarach. Mae'n gartref i feddrod y tywysoges Santa Joana, merch y Brenin Alfonso V o Bortiwgal. Ond yn anad dim, pencadlys y Amgueddfa Aveiro, lle gallwch weld nifer o weithiau celf o'r XNUMXeg i'r XNUMXeg ganrif, yn ogystal â llawysgrifau hanesyddol ac olion archeolegol o'r ardal.

Ffatri serameg Jerónimo Pereyra

Ffatri Cerameg Jerónimo Pereyra

Amgueddfa Ffatri Gwyddoniaeth Fyw

Yn berffaith i chi ymweld â'ch plant, mae ganddo ddeuddeg ystafell ryngweithiol wedi'u cysegru i'r drefn honno roboteg, Y biocemeg a disgyblaethau gwyddonol eraill. Mae hefyd yn cynnig sawl un i chi arddangosfeydd parhaol diddorol iawn.

Ecomuseum Marinha da Troncalhada

Os ydych chi eisiau gwybod sut y gwnaethon nhw weithio fflatiau halen Aveiro ym MhortiwgalGallwch ymweld â'r wefan hon yn un ohonynt sy'n dal i weithio. Mae hefyd yn ddull i ddiogelu'r ddisgyblaeth echdynnu hynafol hon sydd wedi bod yn ymarfer ers 959.

Amgueddfa Vista Alegre

La Porslen Vista Alegre Mae wedi bod yn cael ei gynhyrchu ers 1824 ac mae'n un o'r enwocaf yn y byd, gyda chleientiaid fel Brenhines Lloegr. Yn agos iawn at Aveiro mae gennych yr amgueddfa hon lle gallwch weld rhai o'i darnau gorau.

Gorsaf drenau

Os byddwch chi'n cyrraedd Aveiro ym Mhortiwgal ar y trên, y syndod cyntaf y byddwch chi'n ei gael yn y ddinas yw ffasâd iawn yr orsaf. Oherwydd ei fod wedi'i orchuddio â mawr teils polychrome sy'n ail-greu golygfeydd sy'n nodweddiadol o'r rhanbarth. Er enghraifft, gweithgaredd pysgotwyr, y fflatiau halen neu sianel ganolog Aveiro.

Goleudy Aveiro

Wedi'i leoli ar draeth Barra, y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen, bydd yn denu eich sylw oherwydd ei uchder. Mewn gwirionedd, y mae yr uchaf ym Mhortiwgal a'r ail uchaf ym Mhenrhyn Iberia cyfan. Mae wedi bod yn gweithredu ers 1893 ac mae gan ei olau ystod o 23 milltir forol.

Y moliceiros

moliceiros

Jardim do Rossio

Wedi'i leoli ar gyrion aber Aveiro, mae'n barc delfrydol i chi ymlacio ar ôl mynd ar daith o amgylch y ddinas. Ynddo gallwch arsylwi amrywiaeth bwysig o rywogaethau planhigion a golygfeydd godidog. Hefyd, os ydych chi ychydig yn lwcus, bydd eich ymweliad yn cyd-fynd ag un o'r nifer marchnadoedd artisan a gynhelir yn y parc hwn.

Parc Infante Dom Pedro

Efallai hyd yn oed yn harddach na'r un blaenorol, mae gennych chi sawl llyn gyda phontydd addurnol a llawer ohonynt corneli rhamantus. Mae ganddo hefyd gaffeteria a theras, yn ogystal â byrddau a meinciau i'w defnyddio am ddim i gael rhywbeth i'w fwyta. Gallwch hefyd fynd â'ch plant i Parc Baixa de Santo Antonio, lle mae ganddyn nhw ardal i blant a hyd yn oed parc sglefrio.

Gweithgareddau i'w gwneud yn Aveiro

Os ymwelwch â Aveiro ym Mhortiwgal, mae rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei wneud yn ddi-gwestiwn i fwynhau'r ddinas. Mae'n ymwneud ag aredig trwy ei sianeli yn yr hen gychod a ddefnyddiwyd i gludo gwymon a halen. Mae'r Aveirenses yn eu galw moliceiros ac maen nhw'n edrych yn debyg i'r gondolas yn Fenis, er eu bod nhw'n fwy.

Mae ganddyn nhw ddau aelod o’r criw a, gan eu bod yn gallu cludo digon o deithwyr, mae ganddyn nhw bris economaidd o tua chwe ewro. Mae'r daith yn para 45 munud ac yn cynnwys tair sianel Aveiro, gan gynnig persbectif arall o'r dref i chi.

Ar y llaw arall, os ymwelwch â Aveiro yn yr haf, mae gennych ddiddordeb mewn gwybod bod ganddo ddau draeth. Hynny o Arfordir Newydd yn sefyll allan am ei unigryw casinhas o riscas, hoelen tai wedi'u paentio â streipiau, ac am ei stondinau bwyd symudol. Gan gyfeirio at Traeth Barra, lle mae'r goleudy yr oeddem yn siarad amdano wedi'i leoli, wedi'i amgylchynu gan rhodfa lle mae gennych nifer o fariau a bwytai.

Tai streipiog Costa Nova

Tai â streipiau

Ger y cyntaf o'r traethau hyn mae'r Gwarchodfa Natur Twyni Sao Jacinto. Mae tua naw cant hectar o natur lle gallwch arsylwi adar môr unigryw, yn ogystal â'r twyni eu hunain, sy'n ysblennydd. Mae'n lle perffaith i chi ei wneud heicio tra byddwch chi'n gweld y rhywogaethau hynny. Ymhlith ei lwybrau, mae'r alwad yn sefyll allan Descoberta da Naturaleza Trilho. Fodd bynnag, i ymweld â'r warchodfa naturiol hon rhaid i chi ofyn amdani ymlaen llaw.

Yn olaf, os ydych chi am deimlo gwir guriad Aveiro, mae'n rhaid i chi fynd trwy'r Plaza do Peixe. Yn ystod y dydd, mae marchnad bysgod boblog ac, gyda'r nos, mae'n bwynt canolbwyntio i fyfyrwyr gael diod yn ei nifer bariau a bwytai. Ac mae hyn yn dod â ni at fwyd nodweddiadol dinas Portiwgal.

Gastronomeg Aveiro ym Mhortiwgal

Er ei bod yn ymddangos ein bod yn dechrau ein hargymhelliad coginiol ar y diwedd, y peth mwyaf nodweddiadol yn Aveiro o ran gastronomeg yw pwdin. Mae'n ymwneud â'r losin maen nhw'n eu galw tyrchod daear ovos, y mae ei rysáit yn syml: melynwy, siwgr a dŵr.

Fel ar gyfer pysgod, rhaid i chi roi cynnig ar y penfras, sy'n nodweddiadol o Bortiwgal i gyd, ond mae hynny yn Aveiro wedi'i baratoi mewn mil o ffyrdd. A hefyd y pelydr mewn saws pitaú, Y molho wedi'i biclo wedi'i ffrio, gwahanol stiwiau, Y stiw llysywen o y draenog y môr wedi'i grilio. O ran cigoedd, mae'r cig oen tyner, sy'n cael ei baratoi mewn cynwysyddion clai o'r enw caçoilos du, A'r mochyn sugno creisionllyd.

I yfed, rhaid i chi roi cynnig ar win enwog y Dynodiad Tarddiad Bairrada. Ac, ymhlith y pwdinau, yn ychwanegol at y tyrchod daear ovo, mae gennych chi rai rhagorol cacennau a hefyd y perfedd, math o grepes wedi'u llenwi â mêl, siocled neu hyd yn oed gaws.

Tyrchod daear Ovo

Tyrchod daear Ovos

Hinsawdd Aveiro

Mae gan ddinas Portiwgal hinsawdd templado, gyda thymheredd blynyddol cyfartalog o bron i bymtheg gradd. Mae gaeafau'n ddymunol, gyda lleiafswm o tua phump dros sero a chyfartaleddau o bron i ddeg. Ond mae hefyd y tymor mwyaf glawog, yn enwedig mis Ionawr.

Mae'r hafau'n gynnes ond ddim yn boeth. Mae'r tymereddau cyfartalog yn ystod y misoedd hyn o gwmpas pedair gradd ar bymtheg, gydag isafswm o bymtheg ac uchafswm o dri ar hugain. Mae'r swm lleiaf o lawiad yn digwydd ym mis Gorffennaf.

Felly, yr amseroedd gorau i chi ymweld ag Aveiro ym Mhortiwgal yw'r gwanwyn a'r haf. Mae cwympo hefyd yn amser da, ond mae'n bwrw glaw mwy. Ac, os nad ydych chi'n hoff o grynodiadau o dwristiaid, mae'n well eich bod chi'n dewis gwanwyn, ers yn yr haf mae'r ddinas yn derbyn llawer o ymwelwyr o'r tu mewn a'r tu allan i Bortiwgal.

Sut i gyrraedd Aveiro ym Mhortiwgal

Yr erodrom agosaf i dref Portiwgal yw Oporto. Unwaith y byddwch chi yno, gallwch chi fynd â'r Metro, sy'n cyrraedd y ganolfan mewn tua XNUMX munud, neu fws, er bod yr olaf yn cymryd mwy o amser. Wedi hynny, o orsaf Campanha yn Porto maent yn gadael trenau uniongyrchol i Aveiro, y mae ei daith yn cymryd tua awr a chwarter. O'i ran, mae gorsaf y ddinas olaf tua phymtheng munud o'r canol.

Fel y gallwch weld, mae'n llwybr y mae'n rhaid i chi wneud sawl trosglwyddiad ynddo. Am y rheswm hwn, gallai fod yn well ichi fynd i Aveiro yn eich car preifat neu mewn car ar rent. Yn ogystal, fel hyn gallwch symud yn rhydd o amgylch yr amgylchedd.
Os byddwch chi'n cyrraedd o'r dwyrain neu'r gogledd, y briffordd sy'n mynd â chi i'r ddinas yw'r A25, tra byddwch chi'n teithio o'r de, byddwch chi'n mynd i mewn trwy'r A17. Fodd bynnag, os ydym yn siarad am gludiant ar y ffyrdd, mae gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod bod llinellau bysiau sy'n cyrraedd yn uniongyrchol i Aveiro o wahanol ddinasoedd yn Sbaen. Dyma achos La Coruña, Valladolid neu hyd yn oed Bilbao.

Ffasâd gorsaf Aveiro

Gorsaf reilffordd Aveiro

Ar y llaw arall, mae dinas Portiwgal yn fach. O ganlyniad, gallwch ei archwilio ar droed. Fodd bynnag, mae gennych hefyd wasanaeth trefol am ddim o benthyciad beic, a elwir yn boblogaidd fel bygas. Mae Aveiro yn fflat felly ni fydd yn cymryd llawer o ymdrech i chi bedlo.

Gwybodaeth arall o ddiddordeb am Aveiro ym Mhortiwgal

Mae dinas Portiwgal yn dathlu dwy ddathliad trwy gydol y flwyddyn. Ym mis Ionawr daeth y gwledd San Gonzalito, sy'n talu teyrnged i forwyr. Ac ym mis Gorffennaf, aeth y gwyl aber, gyda nifer o weithgareddau fel rasys moliceiros a dawnsfeydd rhanbarthol.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio i Aveiro yn eich cerbyd, mae gennych ddiddordeb mewn gwybod bod traffordd yr A25, sy'n mynd â chi i'r ddinas, yn doll. Ym Mhortiwgal, dim ond gyda cherdyn credyd y gellir talu'r rhain. Ond gallwch hefyd brynu a cerdyn rhagdaledig eu bod yn gwerthu mewn llawer o orsafoedd nwy. O ran parcio yn ninas Portiwgal, ni fydd gennych unrhyw broblem y tu allan i'r ganolfan, lle mae'n cael ei reoleiddio. Ar ochr arall yr aber ond hefyd yn agos at y ganolfan hanesyddol mae gennych chi sawl un parcio am ddim.

O ran yr adferiad, rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r archwaethwyr rydych chi'n eu rhoi cyn bwyta. Os na wnewch chi roi cynnig arnyn nhw, does dim yn digwydd. Ond os gwnewch chi, chi byddant yn gwefru ar wahân o bris y pryd bwyd. Os yw'n fenyn neu'n olewydd, yn ôl yr arfer, mae'n rhad. Ond, os yn lle ei fod yn ham, bydd eisoes yn llawer mwy costus.

Yn olaf, mae'r Portiwgaleg yn deall y Castellano felly ni fyddwch yn cael trafferth deall eich hun. Fodd bynnag, rydym yn sôn am rai geiriau y mae gennych ddiddordeb mewn eu gwybod, yn enwedig wrth archebu mewn bar. Maen nhw'n galw coffi yn gyffredinol bica, ond os caiff ei dorri mae'n rhaid i chi ofyn am a poofed. O'i ran, coffi gyda llaeth yw llaeth mêl. Ac, os ydych chi eisiau gwydraid o laeth yn union gyda diferyn o goffi, gofynnwch am a galao.

I gloi, Aveiro ym Mhortiwgal Mae'n ddinas hardd sy'n werth ymweld â hi. Mae'n cynnig henebion hardd i chi, traethau godidog, hinsawdd ddymunol a bwyd blasus. Ond yn anad dim, mae'n rhoi'r teimlad i chi o fod mewn Fenis fach.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*