Cwm Aran

Dyffryn Arán a Viella, ei brifddinas

Dyffryn Viella ac Aran

Mae Cwm Arán yn rhanbarth Sbaenaidd gyda'i bersonoliaeth ei hun. Mae'n llawn Pyreneau canolog. Mewn gwirionedd, mae tri deg y cant o'i diriogaeth o fewn mwy na dwy fil o fetrau o uchder ac mae ei ran ogleddol yn gweithredu fel ffin â Ffrainc. I'r de a'r gorllewin mae'n ffinio Catalonia (y mae'n perthyn iddo) a Aragon yn y drefn honno, tra i'r dwyrain mae'n gwneud hynny gyda rhanbarth Lleida yn Pallar Sobirá.

Mae orograffi cymhleth Dyffryn Arán wedi arwain at y ffaith ei fod bob amser wedi cynnal rhywfaint o ymreolaeth (yn y gaeaf cafodd ei hynysu oddi wrth weddill Sbaen) a hyd yn oed ddatblygu ei dafodiaith ei hun yn deillio o iaith Ocsitanaidd de Ffrainc: yr aranese. Ond os yw'r rhanbarth hwn yn sefyll allan am rywbeth, mae am ei natur fawreddog a rhyfeddol, gyda'r cyrchfan sgïo o Baqueira-Beret, yn ogystal ag am ei dreftadaeth goffa enfawr. O fewn yr olaf, y niferus temlau Romanesque sydd wedi'u gwasgaru ledled ei dri deg tri lleoliad. Os ydych chi eisiau gwybod Cwm Arán, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Beth i'w weld a'i wneud yn Nyffryn Aran

Prifddinas y rhanbarth yw fiella, sydd hefyd yn ei gyfathrebu ar y ffordd â Ffrainc. Felly, rydyn ni'n mynd i gychwyn ar ein taith trwy'r dref hon, wedi'i lleoli ar lannau'r Afon Garonne, ac yna parhau gydag eraill sydd hefyd yn werth ymweld â nhw. Mae pob un ohonynt yn ymateb i arddull draddodiadol mynydd Lleida, gyda thai cerrig a thoeau llechi mewn strydoedd cul a serth.

Viella, prifddinas Cwm Aran

Mae'r dref fach hon, sydd prin â phedair mil o drigolion, yn bwysig iawn o safbwynt hanesyddol. Ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei nifer o henebion. Yn berchen hen dref mae ynddo'i hun, gyda'i dai canoloesol a'i strydoedd cul.

Yn ogystal, ynddo y mae'r Eglwys San Miguel, sampl hardd o'r hyn a elwir yn Gothig Aranese a adeiladwyd rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXfed ganrif. Ac, wrth ymyl hyn, y temlau niferus eraill sy'n ymateb i'r rhai mwyaf dilys Romanésg Catalaneg. Rydyn ni'n siarad am eglwysi fel eglwysi San Martín de Aubert, San Pedro, Santo Tomás neu San Martín de Gausach.

Eglwys Sant Martí de Gausac

Eglwys Sant Martí de Gausac

Fodd bynnag, os ydych chi eisiau gwybod sut beth oedd bywyd yn nhrefi Aran, rhaid i chi fynd i mewn i'r Amgueddfa'r Fali, gem ethnograffig a geir yn y Twr Cyffredinol Martinhon, maenordy a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg. Ac, os ydych chi am ei ategu, gallwch hefyd ymweld â'r Amgueddfa Wlân, sy'n adlewyrchu pwysigrwydd y diwydiant tecstilau yn natblygiad yr ardal.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n hoff o sgïo, mae gennych chi agos iawn at Viella la Gorsaf Baqueira-Beret, gyda mwy na chant cilomedr o draciau ar gyfer pob amrywiad o'r gamp hon, gan gynnwys y bwrdd eira.

Ar y llaw arall, os yw'n well gennych rywbeth symlach fel heicio, bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod bod bwrdeistref Viella yn gyfan gwbl yn y Parc Cenedlaethol Aigues Tortes a Llyn San Mauricio, tiriogaeth fynyddig helaeth helaeth gyda chyfoeth amgylcheddol anghyffredin. Gallwch chi wneud gwahanol lwybrau trwyddo, ond ym mhob un ohonyn nhw fe welwch dirweddau rhyfeddol o lynnoedd rhewlifol fel Cacen o Rius a chopaon uchel fel y Copa Peguero, y Montardo neu Hudolus Gwych.

Ymhlith y llwybrau hynny, mae'r hyn a elwir Ceir tân, sy'n cynnwys teithio o amgylch llochesau'r parc ac y bydd yn rhaid i chi ei wneud mewn sawl diwrnod, gan ei fod yn bum deg pump cilomedr o hyd ac mae ganddo anwastadrwydd cronedig o naw mil metr.

Salardu

Y dref hon yw canolfan weinyddol y Aran Uchel, sef, ynghyd â'r un flaenorol, y fwrdeistref bwysicaf yn y rhanbarth rhyfeddol hwn. Mae Salardú yn dref fach sydd prin â chwe chant o drigolion sydd, fodd bynnag, mewn lleoliad breintiedig, dim ond pedwar cilomedr o Baqueira-Beret ac wedi'i hamgylchynu gan gopaon fel y Naws neu Baiver.

Tref Salardú

Salardu

Ond yn anad dim mae'r dref fach hon yn Nyffryn Aran yn dal trysor. Mae'n ymwneud â'r Eglwys Romanésg San Andrés, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif. Ar y tu allan, mae'r porth ochr trawiadol gyda phum archifol a'r clochdy wythonglog yn sefyll allan, a ychwanegwyd yn y XNUMXfed ganrif ac sy'n gorffen mewn clochdy.

O ran y tu mewn i'r deml, mae wedi'i addurno â phaentiadau murlun o'r XNUMXeg ganrif ac mae cerfiad y Crist Salardú, wedi'i ddyddio yn y ddeuddegfed ganrif ac yr un mor Romanésg. Yn olaf, wrth ymyl yr eglwys hon fe welwch y coquette Plaza Maer, gyda nifer o fariau a bwytai.

Anhygoel

Yn agos iawn at y dref flaenorol, fe welwch Unha, poblogaeth o ddim ond cant o drigolion lle gallwch ymweld â'r Eglwys Romanésg Santa Eulalia, o'r XNUMXfed ganrif, er bod ei chlochdy wythonglog o'r XNUMXfed ganrif, a'r Co de Brastet, hen faenordy o gyfnod y Dadeni.

escunhau

Gallai'r hyn a ddywedwyd dros Unha ein helpu i'ch cynghori beth i'w weld yn y dref hon. Mae ganddo hefyd gant a deg o drigolion yn unig, ac mae ganddo hefyd eglwys Romanésg o'r XNUMXfed ganrif, hynny yw San Pedro, a chyda thŷ pendefigaidd, Co de Perejoan, er i hwn gael ei adeiladu yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Bossost

Wedi'i leoli ar lannau Afon Garonne ac yn agos iawn at ffin Ffrainc, mae gennych y dref fach hon yn llawn swyn, gyda'i thai traddodiadol gyda thoeau du. Mae hefyd yn gartref i ryfeddod Romanésg, y Eglwys Rhagdybiaeth Mair, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac yn un o'r rhai sydd wedi'i gadw orau yn nyffryn cyfan Arán. Mae ganddo gynllun llawr basilica ac mae'n sefyll allan am ei bortico gogleddol, gyda thympanwm marmor du a phantocrator.

Eglwys Rhagdybiaeth Mair

Eglwys Rhagdybiaeth Mair

Ar ben hynny, mae Bosòst yn bwynt cyfeirio ar gyfer cerddwyr. Mae nifer o lwybrau'n gadael oddi wrtho, ac yn eu plith mae'r hyn a elwir Amddiffynnydd y Chwe meudwy a'r un sy'n arwain at weddillion y castell canoloesol Soala de Casteràs. Yn un o'r ogofâu wrth ei ymyl, darganfuwyd capel cyntefig yn ddiweddar hefyd.

Bausen, taith i orffennol Dyffryn Aran

Mae'n un o'r trefi mwyaf chwilfrydig yn Nyffryn Aran am ei hen dai cerrig a'i doeau llechi du a fydd yn gwneud ichi deimlo yn y canol Oesoedd canol. Sut y gallai fod fel arall, mae gan Bausen eglwys fendigedig hefyd, er iddi gael ei hadeiladu yn y XNUMXfed ganrif yn ei hachos. Mae'n hynny yw Sant Pachain ad Víncula, gyda ffasâd arddull glasurol a stele o oes y Rhufeiniaid wrth ymyl ei fynedfa.

Ar y llaw arall, yn nhref fach dyffryn Arán mae'r Coedwig Hudolus Carlac, set o goed ffawydd mil oed sy'n troelli ar eu boncyffion gan ffurfio tirwedd hudol. Ar y ffordd iddo, gallwch chi hefyd weld yr ychydig meudwyaeth San Roc.

Mae gan Bausen stori ramantus hyd yn oed. Yn y XNUMXau, roedd cwpl yn caru ei gilydd yn annwyl, ond gwrthododd yr offeiriad lleol eu priodi oherwydd eu bod yn berthnasau pell. Gofynnais iddynt am swm mawr o arian i'w wneud ac nid oedd ganddynt hynny.

Er gwaethaf popeth, fe wnaethant benderfynu byw gyda'i gilydd a chael plentyn. Ond yn dri deg tri oed, bu farw'r ddynes, a'i henw Teresa. Unwaith eto gwrthododd yr offeiriad ei chladdu yn y fynwent. Ond y tro hwn, fe wnaeth trigolion Bausen, yn dreisiodd, roi claddedigaeth iddo gyda phob anrhydedd yn rhan sifil y fynwent. Yno, gallwch chi weld o hyd ei fedd, lle mae ei fab, medden nhw, yn gosod blodau yn aml.

Arties

Hefyd ym mwrdeistref Alto Arán fe welwch y dref hon o prin bum cant o drigolion ac yn enwog am ei ffynhonnau poeth. Maent wedi'u sylffwrio a gallwch eu mwynhau mewn canolfan pwll nofio sy'n agored i'r cyhoedd.

Wedi hynny, rydym yn argymell eich bod yn mynd am dro trwy'r pictiwrésg prif sgwâr o'r dref, lle byddwch chi'n gweld cofeb i fuwch frid Bruna de los Pirineos. A hefyd eich bod chi'n ymweld â'r trawiadol Eglwys Romanésg Santa María de Arties, wedi'i gadw'n berffaith, yn ogystal â eiddo Sant Joan, Gothig a chyda chlochdy wythonglog. Mae'r olaf hefyd yn a amgueddfa gydag arddangosfeydd ar y diwylliant Aranese.

Tref Artiés

Arties

Trefi eraill yn nyffryn Arán

Er mai'r rhai yr ydym wedi'u hargymell yw'r trefi mwyaf diddorol yn yr ardal, gallwch hefyd ymweld ag eraill y byddwch chi'n eu caru hefyd. Er enghraifft, Cansen, sy'n cynnig un o'r golygfeydd gorau o'r dyffryn i chi; Charós, gyda'i eglwys yn San Julián, neu tredos, yr un olaf cyn cyrraedd Baqueira-Beret ac sydd â gwesty y gellir ei gyrchu ar droed neu mewn car eira yn unig.

Gastronomeg Dyffryn Arán

Ni allwch adael Cwm Arán heb roi cynnig ar ei fwyd blasus. Gan ei fod yn ardal fynyddig ac oer, mae bwyd Aranese yn cryf a blasus. Ymhlith y cynhyrchion nodweddiadol mae: mêl; y selsig fel y selsig, y salchichón (maen nhw'n ei alw xolis) a'r bolh du, rysáit ar gyfer selsig gwaed; y jamiau ac cawsiau wedi'i wneud â llaeth buwch amrwd fel brosat.

O'i ran, y rhagoriaeth par dysgl nodweddiadol yn y dyffryn yw'r Pot Aranese, stiw calorig a blasus iawn sy'n cael ei baratoi gyda broth, porc, cig eidion a chyw iâr, pasta, llysiau a chodlysiau. Yn debyg i hyn mae'r casolada, gyda thatws, llysiau, ac asennau porc a chig moch. Gallwch hefyd archebu'r Civet., sydd â chig hela, nionyn, garlleg, gwin coch, teim, deilen bae a phupur. Enghraifft dda o'r olaf yw'r civet o senglar, sy'n cael ei wneud â baedd gwyllt.

Ryseitiau clasurol eraill yn Aran yw'r patarns, cawl tatws syml, bara o'r diwrnod cynt, olew a halen; y digywilydd, tatws stwnsh cartref; y cyw iâr coquela, sy'n cael ei baratoi gyda moron, cennin, seleri, garlleg a nionyn, neu'r confit hwyaden, wedi'i etifeddu o fwyd Ffrengig.

Fel ar gyfer teisennau, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y boncyffion, rhywfaint o basta wedi'i ffrio gyda grawn anis. A hefyd y coquilhons, sy'n cael eu gwneud gyda blawd, siwgr, wyau a gwirodydd. Hyn i gyd heb anghofio'r poblogaidd crespets.

Plât pot Aranese

Pot Aranese

Beth yw'r amser gorau i chi ymweld â Chwm Aran

Mae mwyafrif llethol y rhanbarth yn perthyn i fasn afon yr Iwerydd. Mae'r Afon Garonne yn rhedeg trwyddo i wneud taith anodd ac arwain at y Gasconi Ffrainc, yn agos iawn at Bordeaux. Felly, mae hinsawdd Dyffryn Arán Atlántico, gyda gaeafau oer ac eira toreithiog ynghyd â hafau ysgafn sydd prin yn fwy na phedair gradd ar ddeg yn y mynyddoedd a dwy radd ar bymtheg yn y gwastadeddau.

Ond, yn bwysicach na'r tywydd wrth argymell amser ichi deithio i Gwm Aran yw'r rheswm dros eich ymweliad. Os ydych chi eisiau sgïo, yn rhesymegol yr amser gorau i chi fynd yw gaeaf neu wanwyn. Fodd bynnag, os mai'r hyn yr ydych yn edrych amdano yw adnabod ei threfi hardd a'i lwybr Romanésg rhyfeddol, wrth heicio, yr amser iawn ichi ymweld yw haf. Beth bynnag, mae holl dymhorau'r flwyddyn yn dda ichi ddarganfod y lle unigryw hwn.

Sut i gyrraedd Dyffryn Aran

Nid oes gan ranbarth Lleida unrhyw gyfathrebu ar reilffordd na maes awyr. Y rhai agosaf yw Lleida a hynny o Tarbes, yn Ffrainc, sy'n 165 a 161 cilomedr yn y drefn honno. O ran y trên, yr orsaf agosaf yw'r Luchon, Tref Gallic sydd 40 cilomedr i ffwrdd.

Yn lle, mae gennych fysiau o'r dinasoedd agosaf fel Barcelona, ​​Lleida, Zaragoza neu Tarragona. Ond, os yw'n well gennych deithio yn eich car eich hun, mae tri llwybr yn bennaf. O Pallars, mae gennych chi'r ffordd C-28, sy'n croesi'r dyffryn cyfan trwy fwlch Bonaigua i ffin Pont de Rei. O Ribagorza, y mae yr N-230 mae hynny'n ymuno ag Arán trwy dwnnel Viella. Yn olaf, o Ffrainc, y llwybr gorau yw'r un sy'n dod ar hyd y N-125 ac a ddaw, ar ôl croesi ffin uchod Pont de Rei, yn y N-230.

I gloi, mae Cwm Arán yn rhanbarth hardd o'r Pyrenees Lleida mae gan hynny bopeth i'ch gorchfygu. Er eu rhyfeddol golygfeydd mynyddig a llethrau sgïo yn ychwanegu treftadaeth goffa drawiadol, gyda phwysigrwydd arbennig ohoni llwybr Romanesque, a gastronomeg mor rymus ag y mae'n flasus. Hyn i gyd heb anghofio ei ardderchog cynnig gwesty. Onid ydych chi am gwrdd ag ef?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*