Formentera

Parc Naturiol Salinas

Parc Naturiol Las Salinas (Formentera)

Formentera yw'r ynys leiaf y mae pobl yn byw ynddi Baleares gydag arwynebedd o oddeutu wyth deg tri chilomedr sgwâr. Ffurfiwch o fewn y rheini, wrth ymyl Ibiza a sawl ynysig fel espalmador o espardell, yr hyn a elwir Ynysoedd Pitiusas.

Poblogaeth ers hynny Yr Oes Efydd, fel y cadarnhawyd gan y cymhleth megalithig o ca na arfordir, Nid oes gan Formentera ddim llai na chwe deg naw cilomedr o arfordir a ffurfiwyd gan clogwyni ysblennydd y traethau godidog, llawer ohonyn nhw wedi'u fframio gan dwyni. Os ydym yn ychwanegu ei lystyfiant o goedwigoedd pinwydd a meryw, bydd gennym a tirwedd freuddwydiol mae hynny wedi troi'r ynys yn gyrchfan i dwristiaid ar gyfer Ewrop gyfan. Os ydych chi eisiau gwybod Formentera, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Beth i'w weld yn Formentera

Ond nid yw popeth yn dirwedd ymhlith atyniadau Formentera. Mae ganddo hefyd pentrefi hyfryd arddull Môr y Canoldir a sawl heneb o ddiddordeb. Dewch i ni eu hadnabod.

Sant Ffransis Xavier

Hi yw prifddinas yr ynys ac fe'i sefydlwyd yn y XNUMXfed ganrif. Mae'n dref hardd sydd wedi llwyddo i warchod ei hen swyn o bentref pysgota. Ynddo mae gennych ddiddordeb mewn ymweld â'r Capel Romanésg Sa Tanca Vella, yr adeiladwyd y dref o'i chwmpas; y eglwys san francisco, a adeiladwyd hefyd yn y XNUMXfed ganrif, a melinau blawd Sant Miranda.

O'r olaf, gallwch fwynhau golygfeydd godidog o'r ynys, yn enwedig yr hyfryd Salinas de Ibiza a Pharc Naturiol Formentera, ardal sydd yr un mor werthfawr o safbwynt ecolegol ag y mae'n ysblennydd o safbwynt tirwedd. Yn ogystal â bod yn Warchodfa Naturiol ac yn Ardal Amddiffyn Adar Arbennig, mae'n Safle Treftadaeth y Byd. Yn olaf, mae gennych chi hardd yn San Francisco Javier amgueddfa ethnograffig am fywyd ar yr ynys.

Eglwys San Francisco Javier

Eglwys San Francisco Javier

San Ferran de ses Roques

Wedi'i leoli yng nghanol yr ynys, mae'r dref hon a'i thymor plwyfol i'w gweld yn gyfan gwbl yn y parc uchod. Mae ganddo braf eglwys o'r XNUMXeg ganrif sydd, ynghyd â'r sgwâr a'r strydoedd bach i gerddwyr, yn ffurfio canolfan hanesyddol glyd. Ger y fila hwn gallwch weld beddrod megalithig ca na arfordir, a ddyfynnwyd eisoes, a'r twr amddiffyn Punta Prima. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â chanolfan dwristaidd Aberystwyth Pujols ydyw, lle byddwch chi'n dod o hyd i nifer o fariau a bwytai.

Ond, yn union oherwydd ei fod yn y parc, mae ei swyn mwyaf yn y tirweddau y mae'n eu cynnig i chi. Dyma achos penrhyn Trucadors ydyw, isthmws o dwyni tri chilomedr o hyd, dau gant metr o led a thraethau ar y ddwy ochr. Ac, ar ei ddiwedd, dim ond hanner can metr i ffwrdd, yw'r ynys Espalmador, y gellir ei gyrraedd ar droed pan fydd y llanw'n isel, er na argymhellir gwneud hynny. Yn eu tro, bron yn gysylltiedig ag Espalmador mae ynysoedd bach eraill: rhai sa tyred, Castavi y des Porcs, lle gallwch weld goleudy a adeiladwyd ym 1864.

Mae'r Ynys Espardell, wedi'i leoli tua phedwar cilomedr i'r dwyrain o'r un blaenorol. Mae ganddo glogwyni fertigaidd, ond cildraeth hardd hefyd Moled. Yn ei ran orllewinol, gallwch weld olion hynafol twr amddiffynnol Mwslimaidd ac i'r gogledd mae'r Goleudy Tramuntana, gyda hanner can metr o uchder.

El Pilar de la Mola, llwyfandir Formentera

Mae'r dref hon wedi'i lleoli ar lwyfandir ysblennydd wedi'i amgylchynu gan clogwyni bron i gan metr o uchder. Ynddo gallwch ymweld â'r eglwys XNUMXfed ganrif a goleudy, y mae gennych olygfeydd hyfryd o arfordir Formentera. Gallwch hefyd gerdded trwy'r gwinllannoedd ac am y llwybrau cerdded sy'n tramwyo'r llwyfandir.

Ond ei atyniad gwych arall yw marchnad grefftau Fe'i cynhelir brynhawn Mercher a Sul ac mae'n denu pobl o bob rhan o'r ynys. Gweddill y dyddiau, mae'n dref dawel a hyd yn oed ychydig yn ynysig. Mewn gwirionedd, siaradir amdano yn aml fel "Ynys o fewn ynys".

Penrhyn Es Trucadors

Trucadors ydyw

La Savina, porth i Formentera

Go brin bod angen i ni ddweud wrthych chi am y dref hon, oherwydd, os ymwelwch â'r ynys, mae'n anochel y byddwch yn pasio trwyddi. Dyma'r porthladd lle mae llongau'n cyrraedd o Ibiza ac, ymhen ychydig fisoedd, o Denia. Mae ganddo hefyd lanfa pysgotwr a dau glwb morwrol.

Bob prynhawn yn La Savina a steil marchnad chwain hipi o amgylch eich gwestai, bariau a bwytai. Gallwch hefyd rentu Beicio i wneud llwybrau trwy Barc Naturiol Las Salinas.

Caló de Sant Agustí ydyw

Mae gan y dref fach hon gymaint o draddodiad pysgota fel y gallwch chi weld yr hynafol o hyd tai cychod pren, lle cafodd y cychod eu cysgodi rhag dŵr y môr. Er 2002 maent wedi bod yn Lle o Ddiddordeb Diwylliannol.

Ar y llaw arall, yn agos iawn at y pentref llwybr gwyrdd 25, sy'n rhedeg ar hyd llwybr hanesyddol La Mola o'r enw Camí de Sa Pujada ac mae hynny'n rhoi tirweddau hyfryd i chi. Hefyd cyn y dref hon gallwch weld adfeilion castell Rhufeinig Aberystwyth All Blai, wedi datgan yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol.

Traethau Formentera

Mae un arall o atyniadau mawr yr ynys Balearaidd yn byw ynddo traethau a childraethau hardd. Mae yna un ar gyfer pob blas. Rydyn ni'n mynd i weld y rhai pwysicaf.

Caló ydyw

Caló de Sant Agustí ydyw

Saône Cove

Yr unig un y byddwch chi'n dod o hyd iddo yn ne-orllewin yr ynys yw Cala Saona, wedi'i amgylchynu gan glogwyni a thua chant a deugain metr o hyd. Mae'n berffaith i chi ymarfer caiac o syrffio padlo. Ac, os ewch chi at glogwyni Tip Fflat, Allwch chi ei wneud snorkelu ac arsylwi ar eu tlws ogofâu tanddwr.

Ses Illetes

Mae wedi ei leoli ar benrhyn Trucadors ydyw a sawl ynysig fel honno tramuntana a des Forn. Felly, mae ei ddyfroedd yn las tawel a gwyrddlas. Os ychwanegwch ei draeth gwyn coeth, bydd gennych dirwedd freuddwydiol. Mewn gwirionedd, mae wedi cael ei raddio fwy nag unwaith fel "Y traeth harddaf yn y byd".

Llwyfannau Ses

Mae wedi'i leoli yn rhan ogleddol Formentera. Ond dylem siarad yn y lluosog, gan ei fod yn ymwneud tri thraeth bach wedi'u gwahanu gan bentiroedd creigiog. Maen nhw'n cael eu fframio gan goedwig o ferywen isel ac mae'n berffaith i chi ymarfer deifio.

migjorn

O dan yr enwad hwn mae'r holl arfordir deheuol yr ynys, pum cilomedr o draethau sy'n fwy prydferth. Y rhai mwyaf poblogaidd a chyfeillgar i deuluoedd yw Ca Mari, Yr Arenales y Yn Copinar. Mae pob un ohonynt yn agos at ardal y prif westai a bwytai fel y gallwch fwynhau bwyd lleol a bwyd môr ar ôl cymryd bath. Gerllaw hefyd Calo des Morts, cildraeth bach o dan glogwyni ac yn llawn cytiau pysgotwyr.

Llevant

Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n wynebu'r dwyrain ac mae'n un o'r traethau harddaf yn Formentera. Gyda bron i gilometr a hanner o hyd a thua chant metr o led, mae ganddo dywod mân, clir a dyfroedd tawel a chrisialog. Am y rheswm hwn, nid oedd yn ddigon, mae twyni a choedwig yn ei ragflaenu o'r dyddodion halen. Yn fyr, tirwedd fendigedig a gwerth ecolegol enfawr.

Traethau Migjorn

migjorn

Pujols ydyw

Fel y gwnaethoch efallai ddiddwytho, yn yr ardal dwristaidd o'r un enw yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano. Ar y naill law yn ei gau Punta Prima ac ar y llaw arall mae'n cyfathrebu â'r Traeth Llevant. Mae'n newid darnau o dywod bob yn ail ag eraill o graig lle mae llithrfeydd wedi'u gorchuddio ar gyfer cychod. Ac, os edrychwch tuag at y môr, fe welwch ysblennydd tirwedd ynysoedd bach. Yn gyfagos i hyn, yn ogystal, mae gennych y Traeth Sa Roqueta, yn llai mynych gan ei wyntoedd cryfion.

Cavall den Borras

Cynigir golygfa ysblennydd arall gan y traeth hwn lle gallwch weld, ar ddiwrnodau clir, y Arfordir Ibiza. Mae ei machlud hefyd yn brydferth. Yn yr un modd, mae'n cael ei gysgodi gan system dwyni gwarchodedig a choedwig ferywen. Yn olaf, byddwn yn dweud wrthych fod ei dywod yn wyn a meddal a'i ddyfroedd yn bwyllog, er gwaethaf ei ddelwedd. bron yn wyllt.

Pryd mae'n well teithio i Formentera

Mae'r hinsawdd ar yr ynys Balearaidd o fath Môr y Canoldirfelly, yn feddal iawn trwy gydol y flwyddyn. Mae'r gaeafau'n fwyn ac yn ddymunol ac mae'r hafau'n gynnes. Mae'r tymereddau cyfartalog oddeutu chwe gradd am yr isafswm a naw ar hugain ar gyfer yr uchafswm. O'i ran, mae'r glawiad yn brin, gan ganolbwyntio'n bennaf yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd. Yn ogystal, nid oes gan Formentera ddrychiadau gwych, sy'n gwneud y tywydd yn unffurf ledled ei diriogaeth.

Felly, mae'n dda ymweld â'r ynys ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori y misoedd sy'n mynd o Ebrill i Hydref ar gyfer y tymereddau dymunol ac ar gyfer absenoldeb glaw.

Sut i gyrraedd yr ynys

Nid oes gan Formentera faes awyr. Felly, yr unig ffordd i gyrraedd yr ynys yw trwy'r cychod. Mae yna linell ohonyn nhw o Ibiza ac maen nhw'n gwneud sawl taith y dydd sy'n para prin dri deg pump munud. Fodd bynnag, yn yr haf mae fferïau hefyd yn gadael o'r penrhyn, yn benodol o Deniayn nhalaith Alicante.

Unwaith y byddwch chi ar yr ynys, gallwch chi symud o'i chwmpas mewn a car ar rent. Mae'n fach a'r pellteroedd yn fyr. Ei brif ffordd yw'r PM-820, sy'n mynd o'r porthladd La Savina tan y Goleudy La Mola ac, felly, ei groesi o'r dwyrain i'r gorllewin.

Yr ynys des Porcs

Isle des Porcs

Fodd bynnag, mae maint bach Formentera yn golygu y gallwch chi ymweld ag ef hefyd beic trwy ei niferus llwybrau gwyrdd. I roi syniad i chi, mae'r pellter mwyaf rhwng dau bwynt ar yr ynys ychydig yn llai nag ugain cilomedr, yn union rhwng La Savina a La Mola.

Beth i'w fwyta yn Formentera

Ar y llaw arall, ni allwch adael yr ynys heb roi cynnig ar ei gastronomeg rhagorol. Yn bwyd traddodiadol yn seiliedig ar y naill law ar bysgod ac ar y llaw arall ar gynhyrchion ei gaeau sych. O ran y cyntaf, maent yn syml wedi'u blasu wedi'u grilio neu eu rhostio.

Ond maen nhw hefyd yn barod mewn ffordd fwy cywrain. Er enghraifft, yn y salad gwerinol, sy'n cario tatws, bara a physgod sych, neu'r octopws wedi'i ffrio gyda thatws, winwns a phupur. Ac mae sgwid wedi'i ffrio hefyd wedi'i goginio yn eu inc; y bullit de pysgod, sef stiw pysgod gyda thatws ac arroz banda. O baratoi tebyg yw'r tudalennau meddal, dim ond ei fod yn cael ei wneud gyda chig a livers.

O ran y melys, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y orelletes, sef cwcis ag anis; y greixonera, sef pwdin ensaimada, a'r fflao, cacen wedi'i gwneud â chaws a mintys ffres. O ran y ddiod, rhowch gynnig ar y gwinoedd yn frodorol i'r ynys, sydd wedi'i gwneud ers y XNUMXeg ganrif.

I gloi, mae Formentera yn a trysor naturiol llawn harddwch. Gyda phob cam a gymerwch, fe welwch dirwedd hyd yn oed yn fwy trawiadol na'r un flaenorol. Ond mae hefyd yn cynnig henebion i chi, hinsawdd odidog a bwyd blasus. Peidiwch â theimlo fel ymweld â'r lleiaf o'r Ynysoedd Pitiusas?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*