Beth i'w weld ar Arfordir Amalfi

Golygfa o Arfordir Amalfi

Arfordir Amalfi

Mae ymwelwyr â'r Eidal yn aml yn pendroni beth i'w weld ar Arfordir Amalfi. Maent yn gwybod eu clogwyni vertigo a'i threfi yn ymledu ar lethrau'r bryniau. Maent hefyd yn gwybod am ei môr glas, o'i gaeau o goed olewydd a sitrws neu ei fanteision i dwristiaid. Ond maen nhw hefyd eisiau gwybodaeth am ei henebion, ei gastronomeg a hynodion eraill.

Wedi'i leoli yn ne-orllewin yr Eidal, mae Arfordir Amalfi yn gorchuddio llain o'r Gwlff Salerno, wedi'i olchi gan y Môr Tyrrheniaidd. Byddwch yn cael syniad o'i harddwch gan y ffaith bod yr Ymerawdwr Tiberius Dewisodd yr ardal hon eisoes ddwy fil o flynyddoedd yn ôl i ymddeol. Fodd bynnag, daeth ffyniant twristiaid Arfordir Amalfi ddiwedd y XNUMXeg a dechrau'r XNUMXfed ganrif pan ddewisodd llawer o artistiaid ac aristocratiaid ef am eu cyfnodau o orffwys. Felly, os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld ar Arfordir Amalfi, rydyn ni'n mynd i gynnig canllaw hanfodol i chi ymweld ag ef.

Beth i'w weld ar Arfordir Amalfi

Mae'r oddeutu hanner can cilomedr y mae Arfordir Amalfi yn ei gwmpasu yn frith o drefi bach sy'n cadw'r holl swyn a pictiwrésg o'r pentrefi sydd wedi'u batio gan Fôr Tyrrhenian. Maent yn boblogaethau hardd yr ymddengys eu bod wedi'u plannu ar glogwyni serth ac sydd, yn eu cyfanrwydd, wedi'u datgan Treftadaeth y Byd. Rydyn ni'n mynd i awgrymu beth i'w weld a'i wneud yn y trefi hyn.

Amalfi

Wedi'i leoli wrth yr allanfa i'r môr o'r ceunant dwfn sy'n fframio'r mownt cerreto, Amalfi yw'r dref bwysicaf ar yr arfordir hwn. Byddwch yn mwynhau mynd ar goll trwy ei lonydd serth cul gyda siopau a bariau a thrwy ei dramwyfeydd.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n gweld yn y dref hon y Eglwys gadeiriol St. Andrea, gyda'i ffasâd hardd wedi'i addurno â manylion a lliwiau. Y tu mewn fe welwch ryfeddod arall, y Cloest of Paradise, gyda'i golofnau marmor a'i fwâu Arabaidd. Cyn y deml gallwch hefyd weld y Ffynnon San Andrea, sy'n cynrychioli noddwr y dref.

Ar y llaw arall, ac er gwaethaf ei faint bach, mae gan Amalfi sawl un amgueddfeydd. Yn eu plith, mae'r Civic, yr Esgobaeth a'r Amgueddfa Bapur chwilfrydig.

Golygfa o Amalfi

Amalfi

Positano

Fe'i gelwir hefyd yn ddinas y grisiau oherwydd y nifer fawr o risiau sy'n cysylltu ei chartrefi, mae'r dref yn enwog am sandalau wedi'i wneud â llaw. Mae'r crefftwyr yn eu gwneud ar eich cyfer chi ar hyn o bryd ac yn y lliw rydych chi ei eisiau. Felly, rydym yn argymell eich bod yn eu prynu fel cofrodd o'ch taith.

Ond mae Positano hefyd yn cynnig golygfeydd hyfryd i chi o Arfordir Amalfi o'i olygfannau garw. Yn ogystal, mae'n rhaid i chi ymweld â'r fila eglwys Santa María Assunta, gyda'i gromen hardd, a'r Tyrau Saracen, a adeiladwyd yn yr Oesoedd Canol i frwydro yn erbyn cyrchoedd Mwslimiaid.

Yn agos iawn at Positano mae tair ynysig archipelago Li Galli. Fe'u gelwir hefyd "Sirenuse" oherwydd, yn ôl un o chwedlau hynafol yr ardal, roedd y môr-forynion yn byw ynddynt a swynodd yr arwr Groegaidd Ulysses.

Ravello

Wedi'i leoli bron i bedwar cant metr uwchlaw lefel y môr, mae'n rhyfedd yn un o'r ychydig drefi ar yr arfordir hwn nad oes ganddo draeth. Yn yr Oesoedd Canol roedd hi'n ddinas lewyrchus yn y Gweriniaeth Forwrol Amalfi, gyda bron i bum mil ar hugain o drigolion. Heddiw prin bod tair mil ar ôl ond mae'n cadw ei holl apêl.

Yn Ravello mae'n rhaid i chi ymweld Portffolio Villa, maenordy a adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg y soniwyd amdano eisoes yn 'Decamerón' Boccaccio. A hefyd Villa Cimbrone, ble mae'r alwad Teras yr Anfeidrol, golygfan ar yr arfordir sy'n rhoi golygfeydd ysblennydd i chi ohono. Gwesty ydyw ar hyn o bryd felly mae gennych ryddid i gael mynediad i'r teras hwn.

Golygfa o Ravello

Eglwys Gadeiriol Ravello

O ran henebion crefyddol, mae gennych chi'r eglwys San Giovanni del Toro, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, sydd â phulpud hardd wedi'i addurno â brithwaith, a'r Eglwys gadeiriol Ravello, o'r XI, sy'n cynnwys crair enwog gwaed San Pantaleone. Ar y llaw arall, trwy Roma fe welwch nifer o siopau lle gallwch brynu cofroddion a bariau lle i fwyta.

Praiano

Os ydych chi'n chwilio am ychydig mwy o dawelwch, peidiwch ag anghofio ymweld â'r dref fach hon sydd wedi'i hanghofio rhywfaint gan dwristiaid. Ewch am dro trwy ei strydoedd coblog wedi'u haddurno gan fach cysegrfeydd majolica, addurn a fewnforiwyd gyda llaw Majorca.

Gallwch hefyd weld yn Praiano y eglwysi San Gennaro a San Luca Evangelista a mwynhau'r Marina Praia, traeth gyda'r holl gyfleusterau ar gyfer y nofiwr. Er bod y Cala della Gavitella, gyda'i Fontana dell'Altare, pwll naturiol wrth fynedfa ogof.

Atrani

Prif ansawdd y dref fach hon, prin fil o drigolion, yw ei sefyllfa naturiol, sy'n rhoi harddwch trawiadol iddi. Mae wedi ei leoli rhwng ceg y cwm dragone a'r môr ac mae ar y rhestr o Burgos Mwyaf Prydferth yn yr Eidal, sy'n cynnwys trefi mwyaf prydferth a nodweddiadol y wlad drawsalpine.

Golygfa o Atrani

Atrani

plant dan oed

Prif atyniad y dref fach hon yw ei Marina Villa Romana o'r ganrif XNUMXaf ar ôl Crist. Wedi'i gadw'n wych, gallwch weld ynddo fosaigau, ffresgoau a hyd yn oed pyllau thermol. Mae Minori hefyd yn enwog oherwydd mewn siop grwst leol mae'r cacen ricotta a gellyg, un o'r pwdinau mwyaf nodweddiadol ar Arfordir Amalfi.

Furore

A elwir yn "Y dref nad yw'n bodoli" Oherwydd ei faint bach ac am ei hynodrwydd daearyddol, mae'n sefyll allan am ei bont fertigaidd y cynhelir pencampwriaethau neidio ohoni.

Trefi eraill i'w gweld ar Arfordir Amalfi

Er mwyn peidio ag ymestyn yn rhy hir i ddangos prif drefi'r arfordir hardd hwn i chi, byddwn yn syml yn sôn amdanoch chi Cetara, gyda'i Dwr Canoloesol; Coca dei marini, lle mae'r Groto Emrallt, ceudod sydd o dan y môr yn rhannol; Maiori, gyda thraethau godidog; Scala gyda'i Valley of the Mills; Tramonti, lle mae eu basgedi finyl wedi'u gwneud â llaw yn nodweddiadol, neu Caseg Vietri sul, hefyd yn enwog am ei grefftau.

Beth i'w wneud ar Arfordir Amalfi

Ar y llaw arall, mae'r trefi ar yr arfordir hwn yn cynnig nifer o weithgareddau i chi y gallwch eu gwneud. Bron yn amserol fyddai dweud wrthych am eu godidog traethau lle byddwch chi'n mwynhau dyfroedd hyfryd Môr Tyrrhenian. Gallwch chi hefyd berfformio teithiau cychod o amgylch yr ardal a fydd yn rhoi persbectif arall i chi o glogwyni trawiadol yr arfordir.

Hefyd, mae mynyddoedd a chaeau Arfordir Amalfi yn berffaith i chi eu gwneud llwybrau cerdded. Yn arbennig o briodol i'w cychwyn yw Maiori, sydd wedi'i gysylltu gan nifer o ffyrdd â threfi eraill yn yr ardal. Y. Praiano, ble mae'r Sulla Sentiero Scogliera, ffordd sy'n cynnig tirweddau arfordirol trawiadol i chi ac sy'n arwain at dwr canoloesol.

Golygfa o Positano

Positano

Ar y llaw arall, er nad yw'n perthyn i Arfordir Amalfi mwyach, mae'n rhaid i chi deithio iddo Pompeii a Herculaneum, sydd ddim ond awr mewn car i ffwrdd yn yr un rhanbarth o Campania. Fel y gwyddoch, claddwyd y ddau leoliad Rhufeinig hynafol gan y lafa o Vesuvius yn 79 OC. Yn union am y rheswm hwn, maent wedi'u cadw'n eithriadol a byddai bron yn bechod ichi fynd i Arfordir Amalfi a pheidio ag ymweld â hwy.

Gallwn ddweud yr un peth wrthych Salerno, sydd tua deugain munud i ffwrdd. Mae gan y dref fach ryfeddol hon hardd canolfan hanesyddol lle mae'r eglwys gadeiriol a sawl palas canoloesol a baróc wedi'u lleoli
Yn olaf, dylech fanteisio ar eich taith i Arfordir Amalfi i roi cynnig ar ei fwyd blasus, sy'n rhannol gyffredin i fwyd gweddill yr Eidal, ond sydd hefyd â chynhyrchion lleol a seigiau nodweddiadol.

Beth i'w fwyta ar Arfordir Amalfi

Ar ôl i ni egluro beth i'w weld ar Arfordir Amalfi, rydyn ni'n mynd i gynnig rhai danteithion o'i gastronomeg. Rydych chi eisoes yn gwybod bod pasta yn gynhenid ​​i'r Eidal. Ond yn yr ardal hon mae ganddyn nhw fath arbennig ohono wedi'i wneud â llaw. Mae'n ymwneud â'r scialatielli, sydd fel arfer yn cael eu paratoi gyda bwyd môr a hefyd gyda saws ansiofi.

Yr un mor nodweddiadol yw'r Ragu, sydd â chig a gwin coch. Yn fwy lleol, yn benodol rhai Minori, er bod yr un mor hawdd dod o hyd iddynt ledled Arfordir Amalfi yw'r ndunderi, math o gnocchi gyda blawd, ricotta a saws cig. O Praiano mae'r sgwid gyda thatws praianese ac o Amalfi y sbageti lemwn. Mae'r sitrws hwn, a elwir yn amalfi sfusatoFe'i tyfir yn yr ardal ac mae o ansawdd rhyfeddol.

Ar y llaw arall, gan eu bod mewn ardal arfordirol, mae pysgod ffres yn odidog ac fel arfer yn cael eu paratoi wedi'u grilio â dim ond lemwn. Ymhlith seigiau'r môr, mae'r pezzogna all'acqua pazza, pysgodyn tebyg i ferfog y môr sy'n cael ei baratoi gyda saws.

Y sfogliatelle

Sfogliatelle

Ond os byddwch chi'n mwynhau rhywbeth ar Arfordir Amalfi, y pwdinau ydyw. Yn eu plith mae'r cacen gyda ricotta a gellyg, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano. Ond hefyd y cacen sbwng wedi'i gorchuddio â hufen lemwn; y pasticciotto, past wedi'i lenwi â cheirios du a hufen sy'n nodweddiadol o Atrani; y wylys gyda siocled, yn nodweddiadol o Maiori, neu'r hyfrydwch lemwn, hufen iâ coeth.

Fodd bynnag, y melys mwyaf nodweddiadol o Arfordir Amalfi yw'r sfogliatella. Mae'n fynyn crwst pwff sy'n llawn cynhyrchion gwahanol. Paratoir y mwyaf dilys yn dilyn y rysáit a ddyfeisiwyd gan leianod lleiandy Santa Rosa, yn Conca dei Marini. Mae gan yr un hwn lenwad o groen oren candi, fanila, sinamon, semolina, citron a hufen ricotta.

Ac, i orffen eich pryd bwyd, mae'n hanfodol eich bod chi'n cymryd gwydraid o Limoncello. Mae'r gwirod poblogaidd hwn i'w gael ledled yr Eidal, ond fe'i dyfeisiwyd yn Amalfi felly ni allai fod yn fwy nodweddiadol i'r ardal.

Pryd i fynd i Arfordir Amalfi

Mae gan yr ardal hon a tywydd rhagorol. Mae'r gaeafau'n fwyn, gyda'r tymereddau nad ydyn nhw hyd yn oed ym mis Ionawr yn gostwng o dan sero gradd. O'i ran, mae'r hafau'n boeth iawn, gydag uchafbwyntiau sy'n hawdd mwy na deg ar hugain. Mwy dymunol yw'r gwanwyn a'r hydref.

Ar y llaw arall, yn y gaeaf mae gennych lawer o westai ar gau, er na fydd yn costio i chi ddod o hyd i lety (mae'r tymor twristiaeth yn dechrau adeg y Pasg). Ac yn yr haf gall nifer yr ymwelwyr eich llethu.
Felly, os oes rhaid i ni gynnig yr amser gorau i deithio i drefi Arfordir Amalfi, rydym yn eich cynghori gwanwyn. Mae mwy o dawelwch nag yn yr haf ac mae'r hinsawdd yn odidog, heb ormod o wres.

Y mis o Medi, gyda thymheredd da hyd yn oed ar y môr ac yn rhatach na mis Gorffennaf ac Awst.

Golygfa Minori

plant dan oed

Sut i gyrraedd yno a symud o amgylch Arfordir Amalfi

Gan ei fod yn un o'r ardaloedd twristiaeth mwyaf poblogaidd yn yr Eidal, mae'n hawdd cyrraedd Arfordir Amalfi. Y maes awyr agosaf yw Napoli. Ond, os ydych chi am ddod yn agosach, gallwch chi fynd i mewn trên cyflym i Salerno. Yn ogystal, o'r ddinas olaf hon gallwch hefyd deithio ar reilffordd i Vetri sul Mare.

Unwaith y byddwch chi ar Arfordir Amalfi, mae gennych chi bysiau i symud o amgylch ei gwahanol drefi. Mae yna gwmni sy'n eu cyfathrebu trwy sawl amledd ddyddiol.

Ond, ac eithrio yn yr haf, rydym yn eich cynghori i wneud hynny rhentu cerbyd i fynd ar daith o amgylch yr ardal. Y ffordd sy'n ei chysylltu yw'r SS163 a mynd trwyddo gallwch stopio yn y nifer o olygfannau sy'n bodoli wrth droed y ffordd ac sy'n cynnig golygfeydd hyfryd i chi. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn ofalus oherwydd ei bod yn ffordd gul sy'n llawn cromliniau, er ei bod mewn cyflwr cadarn da.

Fodd bynnag, fel y dywedasom wrthych yn yr haf mae traffig trwchus iawn ac, fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae'n anodd iawn parcio yn y gwahanol drefi. Felly, efallai yn nhymor yr haf, mae'n well defnyddio'r bws neu'r Barco. Yn yr haf, mae'r trefi arfordirol yn cael eu cyfleu gan gychod bach sydd hefyd yn rhoi persbectif arall i chi o'u harddwch naturiol. Yn gyfnewid am hyn, nid yw'r tocynnau'n rhad o gwbl.

I gloi, mae gennych lawer i'w weld ar Arfordir Amalfi. Mae'n un o'r meysydd yn fwy prydferth a thwristaidd o'r nifer sy'n bodoli yn yr Eidal. Yn ogystal, mae'n mwynhau hinsawdd dda, traethau rhyfeddol, henebion, tirweddau ysblennydd a bwyd blasus. Onid ydych chi am gwrdd â hi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*