San Marino

Golygfa o San Marino

San Marino

Yng nghanol penrhyn yr Eidal, mae San Marino yn wreiddiol am lawer o resymau. Mae'n y weriniaeth hynaf yn y byd. Mewn gwirionedd, dyma'r unig un sydd wedi goroesi o'r dinas-wladwriaethau hynafol a oedd o'i chwmpas yn ystod yr Oesoedd Canol a'r Dadeni, rhai yn llawer mwy disglair fel Fenis neu Milan. Yn ogystal, hi yw'r bumed wlad leiaf ar y blaned gyda chwe deg un cilomedr sgwâr ac, ers 1243 mae ganddi Bennaeth Gwladol dau ben fel bod un o'i harweinwyr yn monitro gweithgareddau un arall. Fe'u gelwir Regents Capteiniaid.

Er gwaethaf hyn oll, fframiodd y genedl fach hon rhwng Y Brandiau y Emilia-Romagna Mae ganddo lawer i'w gynnig i chi: tirweddau naturiol hardd, treftadaeth goffa eang a gastronomeg blasus. Os ydych chi am ei wybod, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Beth i'w weld yn San Marino

Nodwedd ddaearyddol fwyaf perthnasol y wlad yw'r Mount titano, colossus calchfaen bron i wyth cant metr o uchder lle gallwch chi wneud llwybrau cerdded godidog. Er 2008 mae wedi bod yn Safle Treftadaeth y Byd wrth ymyl canol hanesyddol Dinas San Marino, prifddinas y wlad, sydd wedi'i lleoli ar lethr y mynydd ei hun.

Trosolwg o'r Torre de Guaita

Twr Guaita

Y Tri Thwr

I'r dde ar y Titano fe welwch un o brif atyniadau twristiaeth cenedl fach yr Eidal. A yw'r Tri Thwr San Marino, mor symbolaidd nes eu bod hyd yn oed yn ymddangos ar ei darian genedlaethol. Yr enwocaf yw hwnnw Guaita, a adeiladwyd yn yr unfed ganrif ar ddeg ac a fu am gyfnod yn garchar. Yr ail yw twr Basged, o'r XIII ac lle gallwch ymweld â rhywun diddorol amgueddfa arfau, gyda gwrthrychau hen iawn a hyd yn oed gydag arfwisg. Yn olaf, y trydydd yw Y Montale, o'r XIV ac ar gau ar hyn o bryd i dwristiaeth.

Pob un ohonynt oedd prif seiliau'r Wal San Marino, y mae sawl rhan a giât bwysig o hyd a oedd yn fynediad i'r dref, fel Rupe neu San Francesco.

Sgwâr Rhyddid

O ran canol hanesyddol Dinas San Marino, ei gnewyllyn yw'r Plaza de la Libertad, y mae ei Palas Cyhoeddus Mae'n gartref i'r pencadlys trefol a phencadlys Llywodraeth y wlad. Mae'n adeilad hardd o'r XNUMXeg ganrif yn yr arddull neo-Gothig. Rydym yn argymell hynny peidiwch â cholli newid y gard.

Fodd bynnag, mae union strydoedd y dref fach hon, yn serth ac yn gul, ynddynt eu hunain yn harddwch. Maent yn cynnwys palasau, eglwysi a lleiandai canoloesol a Dadeni.

Golygfa o eglwys gadeiriol San Marino

Basilica o San Marino

Basilica o San Marino

Yn eu plith, mae'r eglwys gadeiriol o Basilica o San Marino. Mae'n adeilad neoglasurol a godwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif. Mae'n cynnwys tair corff ac apse hanner cylch. Mae un ar bymtheg o golofnau Corinthian yn ffurfio cylchdro mawr yn yr olaf. O'i ran, mae'r fynedfa yn bortico enfawr gydag wyth colofn ac arysgrif arnynt. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod y deml yn cael ei chynrychioli yn y darnau arian deg cant ewro sy'n cael eu minio yn San Marino.

Temlau eraill

Wrth ymyl yr eglwys gadeiriol mae'r Eglwys Sant Pedr. Ond yn bwysicach mae ganddo yr un yn San Francisco, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif, er bod ei ffasâd wedi'i ailadeiladu yn y XNUMXfed ganrif. Fodd bynnag, fe welwch y gorau ohoni y tu mewn. Mae'n cadw croeshoeliad o'r un bedwaredd ganrif ar ddeg ac, yn anad dim, mae ganddo bwysigrwydd oriel lle dangosir gweithiau gan Lanfranco, Guecino a hyd yn oed Forwyn gyda'r plentyn a briodolir i Rafael Sanzio.

Theatrau San Marino

Er gwaethaf ei faint bach, nid oes gan y genedl drawsalpine ddim llai na thair theatr. Mae nhw y Nuovo, y Concordia a'r Titano. Yr olaf yw'r mwyaf diddorol, er nad y mwyaf. Oherwydd ei fod yn adeiladwaith neoglasurol o'r XNUMXfed ganrif, er iddo gael ei ailsefydlu yn yr XNUMXfed. Y tu mewn, mae nenfwd yr ystafell yn sefyll allan, ar ffurf cromen a chyda arfbais y wlad, yn ogystal â'r llwyfan, wedi'i addurno â motiffau o hanes San Marino.

Amgueddfeydd

Yn yr un modd â'r theatrau, cewch eich synnu hefyd gan nifer yr amgueddfeydd y gallwch ymweld â nhw yng ngwlad fach penrhyn yr Eidal. Yn ogystal, o'r oriel gelf a'r llyfrgell arfau yr ydym eisoes wedi sôn amdanyn nhw, mae gennych chi rai hynod iawn. Mae'n wir am Amgueddfa Chwilfrydedd, sy'n arddangos cant o bethau rhyfedd fel cloc y trwyn neu fagl chwain a wnaed yn y XNUMXeg ganrif.

Mynedfa i'r Amgueddfa Chwilfrydedd

Amgueddfa chwilfrydedd

Yn yr un modd, gallwch weld a Amgueddfa gwyr yn San Marino mae ganddo ystafell wedi'i chysegru i offerynnau artaith. Yn ogystal, mae'n cynnwys ffigurau o Abraham Lincoln, Napoleon ac, wrth gwrs, Giuseppe Garibaldi.

Mwy difrifol yw'r Amgueddfa'r wladwriaeth, sydd hefyd yn y Palas Pergami. Ynddo byddwch yn gallu gweld sampl gyfan o wrthrychau artistig a darnau archeolegol yn gysylltiedig â gorffennol y weriniaeth fach. Mae'r rhain yn amrywio o grochenwaith o ddiwylliant Villanova, wedi'i osod yn yr Oes Haearn, i rai tlysau o drysor Domagnano ac olion y basilica hynafol. Ond gallwch hefyd weld yn yr amgueddfa hon wrthrychau a dderbyniwyd o bedwar ban byd. Felly, porslen o Limoges, ffigurau angladdol o ddarnau clai hynafol yr Aifft neu Cyprus.

Lleoliadau eraill

Mae popeth yr ydym wedi'i egluro ichi wedi'i leoli ym mhrifddinas y wlad, ond mae ganddo hefyd drefi eraill fel Aquaviva, Montegiardino o Domagnano. Ond y mwyaf yw Serravalle, gyda thua deng mil o drigolion a lle gallwch weld castell ysblennydd. Mae hefyd yn bwysig Borgo maggiore, lle mae'r unig heliport yn y wlad.

Natur

Mae San Marino yn cynnig bron i wyth deg cilomedr i chi llwybrau cerdded o amgylch Mount Titano, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano, a gyda golygfeydd trawiadol o fyd natur. Ond mae ganddo barciau a gerddi hefyd. Ymhlith yr olaf, mae'r Orti Borghesi, Y Parc Ausa a'r un sy'n derbyn yr enw chwilfrydig o Anghofiwch y Parc Straeon, gyda'i gerfluniau unigryw.

Golygfa o Mount Titano

Mount titano

Beth i'w fwyta yn San Marino

Mewn rhesymeg dda, nid yw bwyd y wlad fach drawsalpine yn wahanol iawn i'r Eidal, yn enwedig o gastronomeg Marche ac Emilia-Romagna, y rhanbarthau agosaf. Mae bron yn amserol yn sôn am basta a'i saws Bolognese, sy'n nodweddiadol o'r ardal olaf. A hefyd o'r olewydd a gwin Verdicchio, clasurol yn yr un cyntaf.

Fodd bynnag, mae gan San Marino ei seigiau nodweddiadol hefyd, sy'n ymateb i ddeiet Môr y Canoldir. Er enghraifft, mae'r fagioli gyda le cotiche, cawl gyda chig moch a ffa; y nidi di rondine, pasta wedi'i bobi gyda ham, cig eidion, caws a thomato sy'n cael ei baratoi yn y popty, neu'r pasta a ceci, cawl ffacbys a nwdls yr ychwanegir rhosmari a garlleg atynt. Ond hefyd y cwningen wedi'i rostio â ffenigl.

Hefyd yn nodweddiadol yw'r piadina, yn enwedig yn Borgo Maggiore. Mae'n fara wedi'i wneud â blawd gwenith, braster porc, dŵr a halen sy'n cael ei baratoi mewn plât terracotta a'i lenwi â chynhyrchion amrywiol. Mae'r canlyniad yn debyg i'r spanakopite Groegaidd.

O ran pwdinau, mae'r cacennau tre monti a titano, sef dwy gacen debyg, gan fod siocled a chwci gan y ddau ohonyn nhw. O'i ran, ferretta Mae'n bwdin sydd â praline, cnau cyll a wafer siocled. Ac mae'r cacciarelli, yn debyg i fflan, yn cael ei wneud gydag wy, mêl a siwgr, tra bod y zuppa di ciliegie Ceirios wedi'u stiwio ydyn nhw gyda gwin coch sy'n cael eu gweini ar fara gwyn.

Yn olaf, mae gan y wlad fach winoedd da fel brugneto (coch) a'r ei chwyrnu (gwyn), yn ogystal ag ysbrydion. Ymhlith yr olaf, mae'r mistra, yn debyg i anis, a tilus, gydag arogl trwffl.

Piadina

piadina

Pryd mae'n well ymweld â San Marino?

Mae'r wlad drawsalpine yn cyflwyno a Hinsawdd Môr y Canoldir. Mae'r gaeafau'n oer, gydag isafbwyntiau sydd weithiau'n gostwng o dan sero gradd. Yn lle, mae'r hafau'n boeth, gan gyrraedd y tymereddau uchaf o bron i ddeg ar hugain gradd.
Ar y llaw arall, nid yw'n hinsawdd lawog iawn. Mae'r glawiad yn digwydd yn bennaf ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Mae eira hefyd yn brin, gyda thebygolrwydd uwch ohonynt yn yr un misoedd yr ydym newydd eu crybwyll.

Yn seiliedig ar hyn i gyd, yr amser gorau i chi ymweld â San Marino yw haf. Fodd bynnag, dyma'r amser hefyd pan fydd mwy o dwristiaid yn ymweld â'r wlad fach. Felly, os ydych chi am fod yn dawelach ar eich taith, rydyn ni'n argymell gwanwyn, yn enwedig mis Mehefin. Mae'r tymereddau'n ddymunol iawn ac nid oes cymaint o bobl yn cronni.

Sut i gyrraedd San Marino

Os ydych chi'n teithio mewn awyren, y maes awyr agosaf i'r wlad fach yw Rimini. O'r ddinas hon, mae gennych linell fysiau sy'n gwneud sawl taith ddyddiol. Dim ond awr y mae'r daith yn ei gymryd.

Ar y llaw arall, gallwch hefyd gyrraedd San Marino yn eich car eich hun neu mewn car ar rent. Y brif ffordd yw'r SS72p'un a ydych chi'n dod o'r de neu o'r gogledd, er enghraifft o Ravenna.

Hefyd, o Rufain mae gennych wasanaeth o trenau hyd yn oed y genedl fach. Fodd bynnag, nid yw'n cael ei argymell yn fawr gan ei fod yn cymryd mwy na deg awr ac nid yw'n rhad. Hefyd, mae'n rhaid i chi newid confois.

Unwaith y byddwch chi yn y wlad fach, gallwch chi symud ar y ffordd, gan fod y pellteroedd yn fach. Ond rydym yn eich cynghori i gymryd y Cableway cysylltu'r brifddinas â Borgo Maggiore. Bydd gennych rai golygfeydd ysblennydd.

Ffasâd castell Serravalle

Castell Serravalle

Awgrymiadau defnyddiol cyn cychwyn ar eich taith

Nid yw San Marino wedi'i gynnwys yn Ardal Schengen. Ond mae'n cyfaddef mynediad dinasyddion y taleithiau sy'n rhan o'r grŵp hwn i mewn i'r wlad. Beth bynnag, rhaid i chi ddod cerdyn adnabod neu basbort. Ac wrth gwrs y Cerdyn misglwyf Ewropeaidd rhag ofn.

O ran arian, ni fydd gennych unrhyw broblem gan mai ei arian cyfred swyddogol yw'r ewro. Ond byddwch yn ofalus gyda'ch siopa yn y wlad fach. Mae ganddo drefn dreth wahanol i'r un Eidalaidd. Felly, mae eu prisiau fel arfer yn rhatach. Fodd bynnag, pan groeswch y ffin yn ôl i'r Eidal, gallant gymhwyso rhyw fath o dreth.

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i ddod llungopïau o'ch dogfennau adnabod gallu eu cyflwyno os yw'r rhai gwreiddiol yn cael eu colli neu eu dwyn.

Rhai chwilfrydedd San Marino

Fel data rhyfedd am y wlad fach, bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod beth sydd ganddi un o'r byddinoedd lleiaf yn y byd. Mewn gwirionedd, mae'n gwneud gwaith heddlu a diogelu adeiladau. Os bydd rhyfel, lluoedd arfog yr Eidal sydd â gofal am amddiffyn San Marino.

Golygfa o'r Cerflun o Ryddid

Cerflun o Ryddid

Fel yn yr Unol Daleithiau, mae gan y genedl fach drawsalpine a cerflun o LibertyMae'n wir nad oes ganddo ddim i'w wneud â Gogledd America. Mae o flaen y Palas Cyhoeddus ac wedi'i wneud o farmor Carrara. Mae'n neoglasurol ac fe'i rhoddwyd gan iarlles Almaenig ym 1876. Yn ogystal, mae'r ffigur yn gwisgo coron ar ei phen gyda thri thwr nodweddiadol y wlad.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n gefnogwr pêl-droed, dylech chi wybod bod gan San Marino ei gynghrair ei hun: y Pencampwriaeth Sanmarinense, a ddechreuodd ym 1985. Y tîm mwyaf llwyddiannus yn y gystadleuaeth yw'r Clwb Futbol Domagnano, a ddaeth i gymryd rhan yng Nghwpan UEFA.

Fodd bynnag, tan 2019 roedd tîm pêl-droed proffesiynol, y Calcio San Marino. Pan ddiflannodd, roedd yn weithgar yn y pedwerydd categori (neu Serie D) yn yr Eidal.

I gloi, er gwaethaf ei faint bach, mae San Marino yn cynnig llawer i chi ei weld a'i fwynhau. Mae ganddo henebion pwysig, lleoedd naturiol godidog, tywydd da a bwyd coeth. Yn ogystal, byddwch yn ymweld â gwlad o fewn cenedl arall ac, er gwaethaf hyn, gydag a idiosyncrasi ei hun.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*