Rhentu ceir

Oes angen car rhent arnoch chi? Yna rydych chi wedi cyrraedd y dudalen roeddech chi'n edrych amdani. Defnyddiwch ein darganfyddwr rhentu ceir a chael un am y pris gorau a chyda'r holl warantau posibl.

Peiriant chwilio rhentu ceir

Uwchben y llinellau hyn fe welwch ein peiriant chwilio pwerus a fydd yn eich helpu i gael y pris gorau wedi'i warantu. Mae ei ddefnyddio yn syml iawn, dim ond mynd i mewn i'r man casglu, nodi dyddiadau casglu a dychwelyd a rhaid i chi chwilio a bydd gennych y cynnig car rhent gorau ar flaenau eich bysedd.

Rhentu car

Rhentu ceir

Un o'r pryderon amlaf sy'n codi wrth gynllunio ein teithiau, yn enwedig os ydyn nhw ar raddfa fawr, yw beth i'w wneud os oes gennym ni'r imperious angen cyflawni llwybrau o gymhlethdod penodol neu deithiau i ddinasoedd eraill.

Mae llawer yn ffoi rhag defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, naill ai oherwydd diffyg cysur a rhyddid o ran amserlenni, ac ati. bod hyn yn awgrymu, neu oherwydd y cynnydd y maent yn ei gynhyrchu yng nghyfanswm y gost neu'r gyllideb. Fodd bynnag, nid yw symud gyda'n cerbyd ein hunain bob amser yn ymarferol, dyna lle mae'r syniad o'r ceir ar rent.

Efallai ar y dechrau, mae rhentu car yn dasg eithaf cymhleth, ond nid oes dim ymhellach o'r gwir. Nesaf, rydym yn esbonio ac yn eich helpu sut i wneud hynny. Ac os ydych chi am gael y pris rhataf mae'n rhaid i chi glicio yma.

Manteision rhentu car

Car rhent wedi'i barcio

Gall penderfynu gofyn am gar ar rent yn ystod eich taith fod â manteision mawr:

  • Libertad o amserlenni i symud a symud.
  • Maer cysur.
  • Cynllunio llwybrau yn dibynnu ar eich anghenion.
  • Arbed, gan y gall rhentu car, os nad yw'n gar pen uchel, fod â phris rhwng € 5 a € 15 y dydd. Fodd bynnag, pe byddem yn dewis trafnidiaeth gyhoeddus, byddai'r swm hwn yn llawer uwch.
  • Gallu cario a mwy o fagiau.

Rhentu car ar-lein

Ar hyn o bryd, yn y rhwydwaith rydym yn dod o hyd i ystod eang o gwmnïau sy'n ymroddedig i rentu cerbydau sy'n cynnig y posibilrwydd inni ofyn am eu gwasanaethau o yn gyfan gwbl ar-lein. Ond nid yw'r peth yn gorffen yma, ond mae gennym opsiwn arall fel gwahanol dudalennau gwe sy'n darparu peiriannau chwilio i ni sy'n olrhain rhwng y gwahanol fasnachfreintiau sy'n ymroddedig i'r sector hwn er mwyn dangos i ni'r prisiau gorau.

Ymhlith y rhai amlycaf, mae gennym ni:

Ceir Rhentu

Mae RentalCars yn blatfform sy'n eich galluogi i gymharu pob darparwr gwasanaeth rhentu ceir i ddod o hyd i'r gyfradd rataf. Mae ei ddefnyddio yn syml iawn, yn gyfiawn rhaid clicio yma, cwblhewch yr holl ddata a gallwch nawr gadw'ch car rhent am y pris gorau.

Cyllideb

Sefydlwyd y gyllideb yng Nghaliffornia, yn fwy penodol yn ninas Los Angeles, ym 1958. Dechreuodd fel busnes teuluol bach nad oedd ganddo ond 10 car ar rent.

Heddiw, mae ganddo ystod eang o geir, tryciau a faniau, yn ogystal â chyfanswm o 3.400 o swyddfeydd wedi'u lleoli mewn 128 o wledydd.

Europcar

Roedd cwmni'n arbenigo mewn rhentu ceir yn Ewrop gyda mwy na 60 mlynedd o brofiad ac ymddiriedaeth gan fwy na chwe miliwn o gwsmeriaid yn 2014. Gallwch ddarganfod eu cynnig trwy nodi'r ddolen hon.

Chweched.es

Mae Six.es yn wasanaeth ar-lein sy'n cynnig rhentu ceir ledled Sbaen ac mewn mwy na 105 o wledydd ledled y byd. A nawr gallwch archebu gyda gostyngiad o 10% diolch i AbsolutViajes clicio yma. Ydych chi'n mynd i golli'r cyfle?

Caiac

Heddiw, lle mae Apps wedi dod yn offeryn anhepgor i wneud ein bywydau yn "haws", mae KAYAK yn codi, a'i nod yw rhoi llaw inni wrth gynllunio ein taith ddelfrydol cymharu'r prisiau gorau rhwng y gwahanol dudalennau gwe. Ac, wrth gwrs, mae hefyd yn cynnig y posibilrwydd inni ddod o hyd i'r car rhent sy'n gweddu orau i'n hanghenion.

Hysbysiad

Mae gan bob person ei chwaeth, dyna pam mae Avis yn cynnig a fflyd fawr o gerbydau o bob math: o geir syml i rai pwerus a moethus. Mae hefyd yn darparu gostyngiadau amrywiol i ni yn rheolaidd. Opsiwn i'w gadw mewn cof bob amser, sydd hefyd Nawr mae gennych gynnig o 3 diwrnod am bris 2 trwy glicio yma.

Sut mae'r peiriant chwilio ceir ar-lein yn gweithio

Car rhentu pen uchel

P'un a ydym yn edrych ar beiriant chwilio sy'n cymharu prisiau rhwng gwahanol gwmnïau rhentu ceir neu os yw'n beiriant chwilio ar gyfer cwmni penodol, mae'r llawdriniaeth yr un peth bob amser.

Ynddyn nhw rydyn ni yn dangos sgrin gyda gwahanol flychau ac opsiynau y mae'n rhaid i ni eu llenwi. Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni nodi'r man lle mae gennym ddiddordeb mewn codi'r cerbyd. Yn ddiweddarach, byddwn yn nodi dyddiadau casglu a danfon yr un peth. Yn olaf, mae'n rhaid i ni fanylu ar fath a nodweddion y cerbyd.

Dylid nodi, yn dibynnu ar y peiriant chwilio a ddefnyddir, ein bod yn cael ein gorfodi i ddarparu mathau eraill o wybodaeth. Fodd bynnag, y gofynion hyn a nodwyd uchod yw'r rhai sy'n ymddangos fel rheol gyffredinol mewn ffurflenni chwilio, ac mae'r ddeinameg fel arfer fel yr eglurir.

A allaf rentu car heb gerdyn credyd?

Tu mewn car rhent

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn amharod iawn i ganiatáu rhentu cerbyd trwy'r taliad arian parod, ond yn gofyn am a cerdyn credyd ar ei gyfer. Felly, gall ddod yn genhadaeth bron yn amhosibl cael car ar rent heb y math hwn o weithrediad.

Mae'r rheswm dros wrthod arian mewn llaw yn syml iawn. Mae ceir yn ddrud, yn anodd eu cynnal ac, yn arbennig, maen nhw'n mwynhau atgyweiriadau a all fod yn ddrud iawn mewn rhai achosion. Dyna pam y mae'n rhaid i gwmnïau sicrhau nad yw ceir yn mynd i ddioddef difrod a achosir gan gwsmeriaid, ac os na chyflawnir hyn, rhaid iddynt geisio eu lliniaru nad yw'n cynhyrchu colledion economaidd. Yn y modd hwn, maen nhw'n creu yswiriant ynghlwm wrth rentu'r cerbyd.

Mae'r yswiriannau hyn yn cael eu cadw mewn blaendal ar ffurf arian na fydd y cleient ond yn ei gyfrannu mewn achos o angen (chwalfa fecanyddol, torri, chwythu, ac ati). Gyda chardiau credyd mae'n hawdd creu'r math hwn o flaendal, gan "rwystro" swm penodol o'r balans sydd ar gael a fydd yn cael ei "ryddhau" wrth ddanfon y car.

Er, wrth i bopeth yn y bywyd hwn esblygu, nid oedd yr amgylchiad hwn yn mynd i fod yn llai. Eisoes mewn sawl un o'r dinasoedd mawr mae yna gwmnïau sy'n barod i rentu eu cerbydau i ni trwy daliad arian parod. Trwy ar-lein yn fwy cymhleth, ond mae rhai achosion eisoes fel AutoEurope.

Sut mae rhentu ceir rhwng unigolion yn gweithio?

Dal Renault i'w logi

Yn ddiweddar, mae rhentu ceir wedi cael chwyldro. Mwy a mwy yw'r cwmnïau nad ydyn nhw'n cynnig eu cerbydau eu hunain, ond sy'n gweithio trwy unigolion. Hynny yw, y bobl sydd â diddordeb mewn gwneud busnes neu wneud elw penodol pwy maen nhw'n cynnig eu ceir eu hunain sicrhau eu bod ar gael i ddefnyddwyr.

Mae'r perchnogion yn dewis y pris a'r argaeledd, ac ar ôl derbyn y cais am rent, maen nhw'n dewis yr un maen nhw'n ei ystyried sydd fwyaf cyfleus ar sail eu diddordebau. Yn ddiweddarach maent yn ei gadarnhau ac yn anfon y cyfeiriad a'r cyfarwyddiadau ar gyfer codi'r cerbyd at y tenant.

Rhaid dychwelyd y car bob amser gyda'r tanc yn hollol llawn tanwydd (fel yr oedd ar adeg ei ddanfon), a gyda'i gilydd, perchennog a phrydlesai, gwiriwch gyflwr y cerbyd i sicrhau na cheir unrhyw ddifrod a diffygion.

Menter y mae mwy a mwy o bobl yn ymuno â hi sy'n ceisio cael arian ychwanegol.

Mae gan benderfynu rhentu car neu unrhyw fath o gerbyd yn ystod ein teithiau opsiynau difrifol i ddod yn benderfyniad na fyddwn yn difaru.

Yn y dechrau, ac ar ôl i ni benderfynu gwneud hynny, efallai y bydd gennym fil o gwestiynau ac amheuon penodol yn ein pennau. Fodd bynnag, ar ôl darllen yr uchod i gyd eisoes, gobeithiwn fod yr holl gwestiynau hyn wedi'u hateb a bod yr amheuon wedi'u chwalu.