Gwahaniaethau rhwng merched Tsieineaidd a Japaneaidd

menyw o Japan a dynes Tsieineaidd

Marciwch wahaniaethau, tebygrwydd neu ddiffygion Mae ychydig yn anghofus ond mae mor ddynol nes ei bod yn amhosibl dianc. Bydd unrhyw deithiwr sy'n teithio America yn siarad am sut le yw Chileans, Ariannin, Ciwbaiaid neu Americanwyr.

Mae'r un peth yn digwydd pan fydd rhywun yn teithio Ewrop a hefyd wrth ymweld ag Asia. Mae daearyddiaeth a hanes pob tir yn siapio hynodrwydd ei phobl, felly wrth feddwl am bwerau fel China a Japan Rydyn ni'n pendroni Beth yw'r gwahaniaethau rhwng merched Tsieineaidd a Japaneaidd?

China a Japan

Merch Tsieineaidd

Nid yw China yn wlad sy'n ehangu. Nid yw wedi bod yn arbennig o bellicose. Ydych chi'n meddwl am Tibet? Oedd, ond roedd yn rhan o’u tiriogaethau ymhell cyn y goresgyniad Ewropeaidd felly mae dadl hir yno.

Yr hyn yr wyf yn ei olygu yw bod y bobl Tsieineaidd yn bobl sy'n edrych yn bogail, fel petai. Nid oes gennych ddiddordeb yn y byd y tu allan ac mae eu cysylltiadau wedi bod yn ysbeidiol, â diddordeb, ac yn aml yn cael eu gorfodi gan bwerau aflonydd Hen Ewrop.

Dynes o Japan mewn gwisg draddodiadol

Dwi bob amser yn dychmygu bod yn rhaid bod Marco Polo a'r teithwyr Ewropeaidd canlynol wedi teimlo neu feddwl wrth faglu ar hudoliaeth ac arddull llys ymerodrol Tsieineaidd. Am ryfeddod! Bron fel teithio i blaned arall.

Japan, i'r gwrthwyneb, fel corrach trahaus, mae bob amser wedi gosod ei syllu ar ei orwelion morol ac wedi bod eisiau mynd y tu hwnt iddynt. Mae'n bobl ryfelgar, er ei fod heddiw yn bwyllog iawn, a thrwy gydol hanes wedi meddiannu a gorchfygu fwy nag unwaith Korea ac atodi teyrnas a ddaeth yn Okinawa Japan yn y pen draw.

menywod Tsieineaidd

Mae diwylliant Tsieineaidd yn hynafol ac mor gyfoethog fel ei fod wedi dylanwadu a siapio diwylliannau ei chymdogion yn y pen draw. Fe wnaethon nhw i gyd gopïo ganddi a dyna pam y kanji Japaneaidd yw'r ideogramau Tsieineaidd, dim ond i roi enghraifft.

Merched Tsieineaidd

chwyldroadwyr Tsieineaidd

Fel y dywedais o'r blaen, mae daearyddiaeth a hanes yn siapio bodau dynol. Mae menywod Tsieineaidd wedi gweld eu bywydau'n trawsnewid dros y canrifoedd ond yn y bôn, cawsant y newidiadau mwyaf a gorau yn ystod blynyddoedd olaf y Brenhinllin qing, y Rhyfel Cartref a phan enillodd y Comiwnyddion a sefydlu Gweriniaeth Pobl Tsieina.

menywod Tsieineaidd gyda babi

Er gwaethaf hynny i gyd, mae priodas ac atgenhedlu yn parhau i fod yn rhan bwysig o fywydau menywod. Priodasau wedi'u trefnu oedd y rheol cyn y chwyldro ac yr oedd o ddeddf yn 1950 y ceisiodd y llywodraeth drawsnewid is-drefniant benywaidd gwahardd concubines, bigamy a polygamy, er enghraifft.

Yna daeth y Cyfraith Plant yn Unig, yn y 70. Wrth gwrs, bu, bu a bydd gwahaniaethau rhwng cefn gwlad a'r dinasoedd.

Heddiw, law yn llaw â'r syniad «Un wlad, dwy system«, Mae menywod Tsieineaidd sy'n byw mewn dinasoedd yn debyg iawn i ferched y Gorllewin ond o hyd heb lwyddo i ddianc o fandad teuluol y plant a'r teulu ac maen nhw'n wynebu'r swyddogaethau dwbl hyn fel gweddill menywod y blaned mewn byd patriarchaidd.

geisha

Nid yw sefyllfa menywod yn Japan wedi bod yn wahanol iawn. Mae menywod o Japan wedi byw o dan reolaeth rhieni ar hyd eu hoes. Ac os nad oedd tad, brawd y brawd. Roedd priodasau wedi'u trefnu yn gyffredin a'r sefyllfa, fel yn Tsieina, dim ond yn yr XNUMXfed ganrif y newidiodd ac yn enwedig gyda galwedigaeth America ar ôl yr Ail Ryfel.

Japaneaidd yn mynd i weithio

Ond er ei bod yn Japan yn wlad ddatblygedig yma menywod maent yn parhau i godi llai na dynion am yr un tasgau. Er nad yw cyfraith yr unig blentyn yn eu pwyso i lawr, mae costau cefnogi plant mor uchel fel mai dim ond un neu ddau o blant sydd ganddyn nhw ac mae'r oriau gwaith wyth awr yn hawdd eu hymestyn i ddeg neu ddeuddeg.

Mae dyn o Japan yn disgwyl gwyleidd-dra ei ferched, swildod penodol, cwrteisi a'i fod yn gofalu am rolau domestig. Nid yw'r cenedlaethau iau yn dilyn hyn yn llym ond mae'n rhywbeth sy'n dal i gael ei weld.

Ni fyddwn yn dweud bod merched Japaneaidd yn geishas llwyr, dyna ddelwedd y Gorllewin, ond y tu mewn i ddrysau a dadansoddiad cymdeithasegol trwodd mae'r un peth yn digwydd ag yng ngweddill y byd. Rydyn ni wedi dod yn bell, ferched, ond mae yna ...

Gwahaniaethau rhwng merched Tsieineaidd a Japaneaidd

llestri peilot benywaidd

Yn gyntaf, rhaid egluro nad yw'r rhestr hon wedi'i bwriadu i droseddu unrhyw un. Maent yn gyffredinolrwydd oherwydd ei bod yn anodd siarad am gymdeithas heb fod yn aelod ohoni. Y cwestiynau hyn y byddwn yn siarad amdanynt nawr yn seiliedig ar arsylwadau personol, sylwadau, ystrydebau, barn Tsieineaidd, Japaneaidd a thramorwyr. Felly peidiwch â bod yn dreisiodd.

Man cychwyn neu garreg gyffwrdd dda ar gyfer gwneud rhestr o wahaniaethau a thebygrwydd yw hanes gwleidyddol: dylanwadodd y Chwyldro Tsieineaidd yn fawr ar rôl menywod Tsieineaidd mewn cymdeithas. Yn gyfreithiol, roeddent yn meddiannu'r un statws â dynion o un eiliad i'r llall ac roedd hynny'n bwysig iawn.

merched o Japan

Ar y llaw arall, fe drawsnewidiodd Japan yn gyflym i fod yn bŵer diwydiannol hefyd bod menywod o Japan wedi gwybod ers degawdau eu bod yn byw yn un o bwerau mwyaf Asia. Yn allanol maent yn fenywod caredig, tawel a braidd yn swil, ond mae'n ddigon i fyw ychydig yn y wlad i ddarganfod newyddiadurwyr, gwleidyddion, artistiaid a menywod stryd gweithgar iawn, nad ydyn nhw'n dawel o gwbl.

cwpl o Japan

Mae merched o Japan yn aml yn priodi bechgyn eu hoedran eu hunainAr ôl gorffen yn y brifysgol, a gyda'i gilydd maent yn dechrau bywyd o waith, heb lawer o blant a llawer o ymdrech. Mae'r cwpl yn bwysig ac felly hefyd y gwaith. Er bod priodasau cymysg, nid dyma'r mwyaf cyffredin. Gall tramorwyr fod yn chwilfrydig ond anaml y maent yn dewis un i briodi.

Yn Tsieina, mae'r gwrthwyneb yn wir. Mae llawer yn dweud hynny Os oes gan fenyw Tsieineaidd y posibilrwydd o briodi tramorwr, mae'n rhywbeth y bydd yn manteisio arno. Mae ganddynt berthynas agosach â'u cyfreithiau a mae mamau-yng-nghyfraith yn parhau i gario pwysau diangen yn y briodas.

cwpl Tsieineaidd

Y dyddiau hyn, mae yna lawer o brynwriaeth, nid oes llawer o newyddion sy'n datgelu hynny mae mwy a mwy o ferched Tsieineaidd yn dewis priodi dynion hŷn a chyfoethog, yn hytrach nag yn gyfartal â phobl ei oedran. Mae mynnu ei rhieni ar arian a sicrwydd ariannol yn gryf.

Yma, rydw i'n gwneud arsylwad personol oherwydd mae gen i ffrind Tsieineaidd: priododd chwaer dechnegydd electroneg ac nid oeddent yn ei hoffi o gwbl oherwydd nad oedd ganddi ac ni fyddai ganddi ddigon o arian. Priododd chwaer arall â rheolwr cwmni Americanaidd ac ni wnaethant roi ond. Beth bynnag maen nhw'n ei ddweud, yr arian i y Tsieineaid mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr.

llestri tlws iawn

Felly pa wahaniaethau allwn ni ddod o hyd iddyn nhw rhwng merched Tsieineaidd a Japaneaidd? Rwy'n eich gwahodd i chwerthin a meddwl gyda'ch gilydd:

 • Mae menywod Tsieineaidd yn casáu eu mamau yng nghyfraith tra bod merched o Japan yn eu hystyried yn ail famau
 • Mae menywod Tsieineaidd yn gonfensiynol iawn yn y gwely tra bod menywod o Japan yn eithaf egnïol.
 • Mae menywod Tsieineaidd yn cyfarth wrth eu gwŷr pan ddônt adref yn hwyr tra bod merched o Japan yn fwy deallgar, er weithiau nid ydynt yn dod o'r gwaith ond o'r bar lle maent yn cael gwared ar straen gwaith.
 • Mae menywod Tsieineaidd yn derbyn ac yn ceisio priodas â thramorwyr tra bod merched o Japan yn dod i'w ystyried yn warthus.
 • Mae'n well gan ferched ifanc Tsieineaidd ddynion hŷn, sydd eisoes wedi'u sefydlu ac yn gyfoethog, i briodi. Mae merched o Japan fel arfer yn paru gyda rhywun eu hoedran.
 • Mae mamau o Japan yn dysgu eu merched i ddod o hyd i ŵr ac i uniaethu'n dda â'r deddfau tra bod mamau Tsieineaidd yn mynnu bod eu merched yn rheoli materion teulu a gŵr.
 • Gall menywod o Japan oddef dyn heb geiniog ond nid ydyn nhw'n delio'n dda â llwfrgi na gwanychwyr. Y Tsieineaid i'r gwrthwyneb.
 • Mae menywod o Japan yn tueddu i fod yn drugarog ag anffyddlondeb eu partner tra bod menywod Tsieineaidd yn drugarog iawn â'u rhai eu hunain. Mewn gwirionedd, yn Tsieina materion allgyrsiol i ferched yw trefn y dydd.

I orffen rhaid dweud hynny mae'r ddwy fenyw yn ymladdwyr, maen nhw'n gwybod sut i symud ymlaen gyda'u teuluoedd ac yn hanesyddol maen nhw wedi byw trwy gyfnodau anodd, o ryfel a newyn. Maent wedi gweld eu dynion yn mynd allan i ymladd a pheidio â dychwelyd na dychwelyd ar goll, maent wedi mynd allan eu hunain i weithio oriau hir a hyd yn oed heddiw, fel sy'n digwydd i bob merch yn y byd, nid ydynt yn cydnabod y gwaith dwbl sy'n golygu cael teulu a gwraig gwraig.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

19 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Jose Juan meddai

  Mae'r swydd hon yn anwiredd llwyr, yn impudence a diffyg parch mawr iawn.
  Os oes gennych ddau fys o'ch blaen, byddwch yn ei dynnu ar unwaith.
  Dim ond y rhai nad ydyn nhw'n adnabod China a'r Tsieineaid sy'n gallu dadlau nonsens o'r fath.
  Yn benodol, y rhai sydd gennym ni
  hapusrwydd o rannu ein bywydau gyda menyw Tsieineaidd neu Taiwan yr ydym yn gwybod am anwiredd llwyr y pynciau annheg hyn.

  Nid ydych yn gwneud fawr o ffafr i'ch blog trwy ganiatáu iddo gael ei gyhoeddi.

  1.    maruzen meddai

   Helo, nid yw tôn y post yn sarhaus. Mae'r rhestr wedi bod yn cylchredeg ar wefan Tsieineaidd ers amser maith ac mae'n ddoniol, nid yn ddifrifol. Mae cyffredinoli fel hyn yn bodoli ledled y byd ac wrth gwrs maent yn tueddu i fod yn fwy ffug na gwir, ond nid dyna pam mae rhywun yn stopio cellwair am y peth. Llongyfarchiadau ar eich partner hapus.

  2.    Maria meddai

   Rwy'n cytuno â'r Blog, rwyf wedi bod yn byw yn Tsieina ers 3 blynedd ac mae'r mwyafrif ohonynt fel hynny !!! Os ydych chi'n briod â dynes o Taiwan, peidiwch â'i phrynu gyda menywod Tsieineaidd Gweriniaeth y Bobl, bydd hi'n teimlo'n droseddol a gyda rheswm da!

 2.   Iesu meddai

  Mae mor wir ag y mae'n anwir, roeddwn i gyda dwy fenyw Tsieineaidd, dyna pam rwy'n gwybod, mae popeth a ddywedodd yn wir, dim ond nad yw pob un ohonyn nhw felly, yn fy achos penodol roedden nhw ill dau yn briod ac yn gallu siarad â nhw y gŵr tra roedd ganddyn nhw berthynas â mi, felly Mae'r peth anffyddlondeb yn hollol wir, ond serch hynny, nid wyf yn credu bod pob un ohonyn nhw fel yna ond mae'r mwyafrif ohonyn nhw.

 3.   Briodi meddai

  Helo, rydw i yn Tsieina ac y gallaf ddweud wrthych fod y rhan fwyaf ohonyn nhw, os ydyn nhw fel yna, yn poeni dim ond am arian mae gen i ffrindiau sydd wedi cael cinio gyda'u partneriaid ac wedi eu colli oherwydd eu bod nhw'n wych lansio ac os yw'r dynion yn dramorwyr yn frwd maent fel cerddoriaeth i'ch clustiau, yr unig beth y gallwn ei wneud yw gofalu am ein perthnasoedd.

 4.   David meddai

  Pe bai Japan yn llawer mwy, byddai hanner y ddynoliaeth yn mynd i fyw yno, iawn? mae hynny'n ymddangos i mi

 5.   alan meddai

  hahaha bod yn ddoniol oherwydd cellwair gyda phobl yn dda. I fod yn adroddiad difrifol wrth gwrs bod popeth yn gelwydd.

 6.   Jonathan meddai

  Mae'r Tsieineaid a'r Koreaid yn llawer mwy hiliol na'r Japaneaid, mae'n llawer haws gweld Japaneaidd yn briod â thramor na Tsieineaidd neu Corea, mae'r diwylliant Siapaneaidd yn llawer mwy agored, dwi'n gwybod oherwydd bod gen i gariad Corea a Rwy'n astudio Japaneeg, a dyna pam rydw i'n rhyngweithio â nhw lawer a'r llynedd roeddwn i yn Tokyo am fis.

 7.   tpkshark meddai

  A’r twrci a ysgrifennodd y sylw gwirion hwn, ai Sbaeneg yw hi, neu a yw hi’n chwys posh? Y cyfan a wn yw, yn fy ngwlad, bod crefftwyr tân Sbaen yn genfigennus iawn o ferched Asiaidd, roedd yn ymddangos eu bod yn marw o genfigen pan oeddwn yn cerdded gydag un, a phan rydw i gyda fy nghariad Ffilipinaidd, mae'n ymddangos bod rhai menywod o Sbaen yn llewygu.
  YR ERTHYGL HON YW FFRWYTHUR YR ENVY, MAE FY BLOG YN LLAWER YN WELL NA HYN, YN LEAST Rwy'n GWYBOD BETH WYF YN YSGRIFENNU.

 8.   Jaccam meddai

  Rwy'n cytuno'n llwyr â'r blog hwn, mae gen i ffrindiau Tsieineaidd, Japaneaidd a Chorea. Yn gyffredinol, mae menywod o Japan a Corea yn arbennig ac yn ffyddlon iawn, ond mae menywod Tsieineaidd yn bethau eraill, mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn dynion tramor ond yn anad dim eu harian.

 9.   Pedr zapatol meddai

  I mi, y gorau yw'r Koreaidiaid yw'r gorau, gan barchu'r Tsieineaid a'r Japaneaid, rwy'n briod ag un hardd ohonyn nhw ac mae hi'n fy nghefnogi.

 10.   Lorena0007 meddai

  Mae'n ymddangos bod rhyw fenyw Tsieineaidd wedi gwneud rhywbeth iddo, fel mynd â'r cariad i ffwrdd, neu rywbeth ofnadwy ... oherwydd ei fod yn dangos gwenwyn tuag at ferched Tsieineaidd. Gan ystyried bod gan ferched Japan lawer o ddiffygion hefyd (ohh syndod !! ... fel bron pawb) ,. A bod yn deg, mae Asiaid yn gyffredinol yn ymddangos yn rhy arwynebol yn eu canonau harddwch, mae'n ymddangos bod popeth yn cael ei wneud ar gyfer merched bach rhwng 15 a 25 oed. Oherwydd hynny, sut mae menywod yn diflannu ... mae'n debyg mai dyna pam eu bod mor swil ynglŷn ag edrych a gweithredu fel merched, er nad ydyn nhw wedi bod ers amser maith. mewn gwirionedd, mae menywod â blynyddoedd yn tynnu yn ceisio edrych fel merched yn eu 20au.
  Mae yna lawer o ddoethineb yn y trefi hynny, ond llawer o arwynebolrwydd hefyd…. fel i gyd.

 11.   Angel meddai

  Doeddwn i ddim yn ei gredu pan welais fod hyn wedi ei ysgrifennu gan fenyw ... Nodweddiadol sy'n flaengar ac yn rhyddhau bustl o'i cheg ar y shifft gyntaf. Os yn y diwedd bydd gennych gyfadeilad gorllewinol a phopeth, hahaha. Ac ateb y sylw cyntaf a dramgwyddwyd (gyda rheswm da) gan ddweud nad jôc ymosodol mohono ... Ffiaidd, beth mae anghymwynas rhai menywod yn ei wneud i chi'ch hun. Yna i ymladd fel nad ydyn nhw'n eich trin chi fel talpiau o gig. Mae'n debyg na fydd y sylw hwn yn cael ei gyhoeddi, cyhyd â'i fod yn gwasanaethu'r awdur heb fawr o fyfyrio, mae'n ddigon i mi. Atte: A machirulo.

 12.   XJ meddai

  ?? Wel, mae'n dangos eich bod chi ar ochr y Japaneaid. Disgyblaeth? Geneteg dda? ??. Ie, hir byw Japan !!! Hir oes y wlad sy'n datgan rhyfel ar wledydd eraill !!! Hir oes y wlad lle na chyflawnir llawer o hawliau dynol! Hir oes y wlad orau gyda'r gymdeithas orau, lle mae helpu eraill yn brin (dwi ddim yn dweud nad yw'n digwydd, ond gadewch iddo gael ei wneud ...) !!! Hir oes eich esboniadau a'ch dadleuon gwych am y Japaneaid!
  Un cwestiwn, pryd ydych chi'n mynd i ymweld â Japan, neu a ydych chi eisoes wedi'i wneud? Oherwydd byddant yn eich derbyn y tro cyntaf am y geiriau gwych rydych chi'n eu cysegru iddyn nhw. Geneteg dda, gyda disgyblaeth wych a'r teimlad o helpu eraill heb betruso ... HA! Nad ydych chi'n credu hyd yn oed chi. Bachgen, nid wyf yn gwybod ble ar y rhyngrwyd y daethoch o hyd i'r math hwnnw o ddata nac ym mha lyfrau y gwnaethoch eu hastudio. Os gallwch chi, atebwch fi fy mod wedi eu darllen (ac nid jôc mo hwn, oherwydd byddaf yn eu darllen os dywedwch wrthyf, wrth gwrs, heb cellwair) a chawn weld a yw barn y Japaneaid wedi newid.
  Ti'n gwybod? Rwyf wedi dod i'r casgliad bod cymaint o bobl yn y byd sy'n amddiffyn y Japaneaid ond bron byth y Tsieineaid. Maent yn siarad yn sâl am ferched Tsieineaidd, ond am Koreans, Taiwan, ac ati, nid oes ganddynt unrhyw broblemau (nid ydynt bron byth yn cael eu siarad yn sâl amdanynt). Mae menywod o Japan yn wragedd tŷ da, yn famau da ... ond mae menywod Tsieineaidd yn ddrwg. Mae pawb yn berson, a gall pawb fod yn dda neu'n ddrwg, ond rhwng Tsieineaidd a Japaneaidd mae gwahaniaethau ond ym maes y teulu, nid yw'r gwahaniaeth yn llawer.
  Ah! Ni ddywedasoch ddim o atebion nac ateb, ond nid oherwydd eich bod yn dweud hynny, rwy'n mynd i'w wneud. Os nad oes sail i'ch sylwadau, does dim rhaid i mi gadw'n dawel a pheidio ag amddiffyn yr hyn rwy'n ei feddwl. Mae yna gyfraith sy'n amddiffyn rhyddid mynegiant a deddf arall sy'n amddiffyn goddefgarwch i wahanol bobl.

 13.   Peter meddai

  Helo Miguel, mae fy mhartner yn Siapaneaidd ... ac ydy, dyma'r peth gorau sydd wedi digwydd i mi yn fy mywyd ………. Mae'r disgrifiad yn cytuno â'm canfyddiad o fy merch ... ie ... maen nhw'n dda iawn iawn!

 14.   Picha meddai

  Rydych chi'n wallgof. Roedd yn swydd cyffredinoli heb bwysigrwydd. Hwyl fawr.

 15.   Bib Gervasio meddai

  Jose Juan Majete, mae 7 mlynedd wedi mynd heibio ers eich swydd, rwy'n credu y byddwch chi eisoes wedi sylweddoli sut mae'ch gwraig Tsieineaidd wedi eu rhoi hyd yn oed gyda'r butanero ac wedi ei gosod o'r tu ôl ac o flaen eich holl gymdogaeth a hyd yn oed eich ffrind gorau wedi ei rhoi hi yn edrych ar Mecca.
  Felly os ydych chi wedi mynd ychydig yn smart, mae'n debyg eich bod eisoes wedi ysgaru.
  Ac ar gyfer eich swydd nesaf byddwch chi'n gwybod ychydig am yr hyn rydyn ni'n siarad amdano.
  Cyfarchion.

 16.   Sakura meddai

  Nid wyf yn cytuno â rolau rhyw, mae hynny'n beth o'r gorffennol, rwyf o dras Siapaneaidd a tomboy ac mae fy ngŵr yn fy hoffi.

 17.   Daniel meddai

  Ar hyd fy oes rwyf wedi edrych am gariad o wlad Asiaidd, hyd yma nid wyf wedi llwyddo. Mae eu gweld yn fy ngwneud yn syfrdanol, rydw i'n eu hoffi nhw dwi ddim yn gwybod pam. Rwy'n hoff iawn o glywed llais menyw Tsieineaidd, hyd yn oed os nad wyf yn ei deall, rwy'n hoffi pob un ohonynt. Rwy'n eu caru.