Burma

Mae Burma yn y De-ddwyrain Asia, yn ffinio, ymhlith gwledydd eraill â Tsieina e India, dau gawr yr ardal. Fodd bynnag, Myanmar, fel y’i gelwir hefyd, nid yw’n fach, gan fod ganddo bron i saith can mil o gilometrau sgwâr.

Mewn tiriogaeth mor eang, mae gennych lawer o bethau i'w gweld. Mae yna ddinasoedd mawr fel eich prifddinas, Yangon, ond hefyd trefi bach sy'n ymddangos fel pe baent wedi stopio mewn amser. Yn yr un modd, mae wedi temlau mawreddog, ond hefyd gyda tirweddau a llwybrau mynyddig gwych. Yn ogystal, mae'n wlad o ddylanwad Bwdhaidd cryf sydd wedi'i hagor i dwristiaeth heb fod yn bell yn ôl. Os ydych chi eisiau gwybod ychydig mwy am Burma, rydyn ni'n eich annog chi i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld yn Burma

O'r hyn yr ydym newydd ei ddweud wrthych, diemwnt yn y garw yw Myanmar o safbwynt twristiaeth. Yn gymharol ddiweddar mae wedi ymuno â'r cylchedau yn Ne-ddwyrain Asia ac nid yw ei ryfeddodau coffaol a golygfaol yn derbyn miliynau o bobl y flwyddyn o hyd. Beth bynnag, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r goreuon i chi.

Rangoon, cyn brifddinas y wlad

Y ddinas boblog hon o fwy na phum miliwn o bobl oedd prifddinas Burma tan 2005 ac mae'n parhau i fod yn brif bwynt mynediad i'r wlad. Fodd bynnag, nid yw'n ddinas arbennig o hardd, o leiaf os ydym yn ei chymharu ag eraill.

Beth bynnag, mae ganddo bethau y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw. Dyma achos cymhlethdod crefyddol Shwedagon, lle mae'r pagoda o'r un enw yn sefyll allan. Mae'n stupa ysblennydd (yn Burma fe'u gelwir clowniau) gant metr o uchder ac wedi ymdrochi mewn aur. Er bod y chwedl yn rhoi 2500 mlwydd oed iddi, mae arbenigwyr yn ei dyddio rhwng y XNUMXed a'r XNUMXfed ganrif o'n hoes. O safbwynt Bwdhaeth, dyma'r pwysicaf yn y wlad, gan ei fod yn gartref i greiriau ei hun Buddha.

Nid dyma'r unig stupa y gallwch chi ei weld yn Rangoon. Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â'r Pagoda Sule, siâp wythonglog a chromen yr un mor euraidd, neu'r Chaukhtatgyi pagoda, sy'n gartref i ffigwr enfawr o Fwdha, fel mae'n digwydd yn y talu Ngahtatgyi.

Pagoda Shwedagon

Shwedagon Pagoda

Naipyidó, y dref ysbrydion

Tra y mae y cyfalaf gweinyddol o Burma er 2005, nid ydym yn ei gynnwys yma fel argymhelliad, ond oherwydd ei fod yn chwilfrydedd. Fe’i crëwyd yn artiffisial mewn ardal wledig a dywedir ei fod yn gorchuddio ardal chwe gwaith ardal Efrog Newydd. Fodd bynnag, mae wedi poblogaeth fach iawn. Mewn gwirionedd, nid yw nifer y trigolion yn hysbys, er yr amcangyfrifir ei fod yn filiwn, nad yw'n ddim byd i le mor enfawr. Nid ydym yn eich cynghori i ymweld ag ef, ond os gwnewch hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld y stupa Bwdhaidd enfawr o Uppatasanti.

Bagan, dinas y temlau yn Burma

Wedi'i leoli ar brif lwyfandir y wlad, ar lannau'r Afon Irrawaddy, wedi ei ddatgan yn ddiweddar Treftadaeth y Byd am ei demlau rhyfeddol. Dywedir bod pedair mil, ond y rhai y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw mewn ffordd hanfodol yw rhai Ananda, o'r unfed ganrif ar ddeg a'i alw "Abaty Burmese Westminster" am ei fawredd; solamani, o XII ac y mae ei gyfieithiad yn golygu "Tlys yn y goron"; Dhammayangyi, yn ddigamsyniol am ei liw brown mewn ardal lle maen nhw bron i gyd yn euraidd, a Shwezigon, wedi'i amgylchynu gan bedwar clown, y mae gan bob un ohonynt ddelwedd o Fwdha.

Mandalay, rhyfeddod Byrmanaidd arall

Ymweliad hanfodol arall ar eich taith i Burma yw dinas Mandalay, y mae ei henw atgofus yn rhagolwg o bopeth y gallwch ei weld ynddo. I ddechrau, ewch ar goll yn strydoedd cul ei hen dref, yn llawn prysurdeb a bariau.

Ond yn anad dim, ymwelwch â'r gwerthfawr Palas Mandalay, lle'r oedd brenin olaf y wlad yn byw. Mae wedi'i leoli y tu mewn i'r citadel ac fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif. Mae'n cynnwys sawl adeilad gyda thoeau sy'n gorgyffwrdd ac, fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych fod y nifer ohonynt sydd gan bob adeiladwaith yn nodi ei bwysigrwydd.

Rhaid i chi hefyd weld yn Mandalay yr ysblennydd Teml Mahamuni, sy'n gartref i ffigwr llai mawreddog o Fwdha. Gan barhau â'r chwedlau a'r anecdotau, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn cael ei ystyried yn dim ond gwir gopi mae hynny'n bodoli ohono yn y byd.

Yn olaf, os byddwch chi'n gallu dringo ei risiau 1700, dewch i Bryn Mandalay, lle cewch olygfeydd ysblennydd o'r ddinas.

Teml Mahamuni

Teml Mahamuni

Hsipaw, ymweliad arall

Mae'n union o Mandalay bod y Taith reilffordd fwyaf ysblennydd Myanmar, dim ond yn addas ar gyfer anturiaethwyr. Mae'n cyrraedd dinas Lasio, ond mae'n sefyll allan am ei dirweddau trawiadol ac, yn anad dim, am y Traphont Gokteik, strwythur metel bregus bron i saith gant o fetrau o'r wyneb.

Mae'r trên hefyd yn stopio yn nhref Aberystwyth Hsipaw, sy'n cynnig ymweliad arall i chi yn Burma y tu allan i'r cylchedau twristiaeth. Yn y ddinas hon fe welwch sut beth yw bywyd beunyddiol trigolion y wlad Asiaidd a gallwch hefyd ymweld â Little Bagan, y Palas Shan ac mosg Mwslimaidd. Ond yn anad dim, ewch i fyny at y Bryn y Pum Bwdhas, y byddwch chi'n gwerthfawrogi machlud ysblennydd ohono.

Coedwig Kakku Stupa

Fel y gallwch weld, mae Burma i gyd yn llawn temlau a stupas. Ond os ydych chi am weld tirwedd wirioneddol unigryw yn y wlad Asiaidd, ymwelwch â choedwig stupa Kaku. Mae'n daith enfawr wedi'i fframio gan 2500 o glowniaid bach, pob un â'i ffigur o Fwdha, a fydd yn gadael argraff fawr arnoch chi.

Inle Lake, lle hudolus yn Burma

Wedi'i leoli yn y mynyddoedd shan Ar bron i naw cant metr o uchder, mae llywio’r llyn hwn yn hudolus. I ddechrau, mae'n edrych yn debycach i afon, gan ei bod yn gant cilomedr o hyd wrth ddim ond pump o led. Ond, ar ben hynny, ar ei glannau mae yna dau gant o bentrefi y mae ei drigolion, y Inta (o "Meibion ​​y llyn"), cadwch yr holl swyn Burma traddodiadol.

Mount Popa a'i fynachlog

Lle arall wedi'i lapio i mewn cyfriniaeth Mount Popa ydyw. Mae'n ddigon eich bod chi'n ei weld, yn unig ar y gwastadedd, i chi ddeall yr hyn rydyn ni'n ei olygu. Yn ogystal, ar ei ben mae'r hardd mynachlog taung kalat, sy'n ymddangos fel pe bai wedi'i osod yn hudol yno.

I ddringo i'r brig rhaid i chi esgyn 777 o risiau. Ond byddwch yn ofalus gyda'r pethau rydych chi'n eu cario oherwydd yn ddiddiwedd monos Maen nhw'n gwarchod y fynachlog a byddan nhw'n eu cipio gyda'r diofalwch lleiaf sydd gennych chi.

Mount Popa

Mount Popa

Traethau Ngapali, y Burma lleiaf adnabyddus

Yn rhesymegol, mewn gwlad yr un maint â Burma roedd yn rhaid cael traethau yr un mor odidog. Yn eich achos chi, maen nhw yn ardal Aberystwyth Ngapali. Maent yn dechrau cael eu hecsbloetio gan dwristiaeth, ond maent yn dal i gadw awyr wyryf benodol. Bydd eu mwynhau yn caniatáu ichi ymlacio ar ôl cymaint o ymweliad.

Pryd mae'n well teithio i'r wlad Asiaidd

Mae gan Burma wahanol fathau o hinsoddau. Ond, yn gyffredinol, mae'n dominyddu'r De-ddwyrain Asia. Hynny yw, gallwch chi ddod o hyd i'ch hun dau dymor: y gwlyb a'r sych. Y cyntaf, yn ogystal â bod yn lawog, yw tymor y monsŵn ac mae'n fygu'n boeth felly nid ydym yn ei argymell.

Mae'n well eich bod chi'n ymweld â'r wlad yn y tymor sych, yn benodol rhwng Rhagfyr a Mawrth. Fodd bynnag, mae'r cyntaf o'r misoedd hyn yn cyd-fynd â'r tymor uchel, y mae'r prisiau'n ddrytach ar ei gyfer. Am yr holl resymau hyn, rydym yn eich cynghori i deithio i Burma rhwng Ionawr a Mawrth.

Beth i'w fwyta yn Burma

Un o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod gwlad yw trwy flasu ei gastronomeg. O leiaf mae ymweliad yn anghyflawn os na fyddwch chi'n rhoi cynnig arni. Mae bwyd ei gymdogion yn dylanwadu'n fawr ar fwyd Burma Tsieina, India y Gwlad Thai. O ganlyniad, mae'r reis Mae'n gynhwysyn sylfaenol yn eu prydau ac mae'r deunyddiau crai hefyd yn sefyll allan fel Pysgod Môr Andaman.

Fel ar gyfer y cyntaf, maent yn paratoi a reis glutinous neu ei gyflwyno fel màs cryno sydd yn ei amrywiaeth nga shaykh mae'n cael ei gymryd i frecwast. Yn yr un modd, nwdls o nwdls maent yn gynhwysyn hanfodol.

O ran y seigiau nodweddiadol, mae'r cawliau, o'r enw hingyo, er bod y rhai asidig yn cael eu galw chiyei. O'i ran, ngapi Corgimychiaid wedi'u eplesu ydyn nhw sy'n cael eu bwyta gyda llysiau a reis; y meddyliodd lephet yn salad dail te, sydd hefyd â bresych a chnau daear, a'r hto-hpu nwe Mae'n cynnwys past blawd gwygbys gyda phorc neu gyw iâr a'i sesno â phaprica a pherlysiau aromatig.

Llyn Inle

Llyn Inle

Ond dysgl genedlaethol Burma yw mohinga, rhai nwdls reis yng nghwmni pysgod a broth winwns. Gallwch hefyd gario cynhwysion eraill fel llysiau, wyau wedi'u berwi, corbys wedi'u ffrio a hyd yn oed tripe banana creisionllyd.

Ond gallwch hefyd roi cynnig ar y cyri burma, sy'n cyd-fynd â bron popeth, er bod ganddo reis, llysiau, perlysiau, tofu a saws bob amser ngapi chwi. Yn olaf, mae'r nan gyi meddwl Mae'n cynnwys nwdls mawr wedi'u ffrio gyda chyw iâr, pysgod wedi'u sleisio, wy wedi'i ferwi, ac ysgewyll ffa.

I orffen eich pryd nodweddiadol, mae gennych chi losin yn Burma hefyd. Mewn gwirionedd, cymerwch a te gyda chacennau Mae'n draddodiad cyfan ymhlith trigolion y wlad. Y rhai mwyaf poblogaidd yw'r mownt, math o fynyn wedi'i felysu â rhesins a choconyt, a'r bein moun (rydym yn cymryd yn ganiataol hynny mownt yn golygu rhywbeth fel cacen), sy'n gacennau blewog a melys.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych ffrwythau, mae gennych rai na fyddwch yn eu gweld yn Sbaen. Er enghraifft, ef durian. Ond mae'n rhaid i ni eich rhybuddio nad yw ei arogl yn hollol ddymunol. Mewn gwirionedd, mae yna rai sydd wedi ei galw "Y ffrwyth drewllyd yn y byd". Fodd bynnag, ar ôl ichi oresgyn yr effaith honno, mae blas rhyfedd ar eu cig.

Pan ddaw i ddiodydd, mae'r TE yn ei amrywiadau gwahanol dyma'r un cenedlaethol. Ond mae Byrmaneg hefyd yn bwyta llawer Cerveza a hyd yn oed mwyn. Y mwyaf brodorol i'r ardal yw'r tiwba, diod alcoholig a geir o'r palmwydd cnau coco.

Sut i gyrraedd Burma

Y ffordd orau i fynd i mewn i'r wlad Asiaidd yw trwy'r Maes Awyr Rhyngwladol Yangon. Mae ganddyn nhw hefyd Mandalai y Naypyidaw, ond mae hediadau o dramor yn brin.

Traphont Gokteik

Traphont Gokteik

Unwaith yn Burma, i symud rhwng dinasoedd, y gorau yw llinellau bws. Gallwch ddod o hyd iddynt o bob math, o gerbydau modern gyda thymheru aer i faniau bach o tua deg ar hugain o deithwyr. Mae gennych chi'r posibilrwydd hefyd i rhentu car gyda gyrrwrond nid yw'n rhad. Hefyd, ffordd arall o deithio yw defnyddio'r cychod sy'n llifo trwy afonydd y wlad.

Yn olaf, i fynd ar daith o amgylch y dinasoedd mawr, mae gennych chi hefyd bysiau dinas. Ond yn fwy nodweddiadol yn rickshaw, mor boblogaidd yn yr ardal hon o Asia. Mwy gwreiddiol yw'r ceir ochr ac thoun bein, gyda thair olwyn ac yn debyg i tuk-tuk de Gwlad Thai. Fodd bynnag, y dull cludo trefol a ffefrir ar gyfer y brodorion yw y beic. Ym mhob dinas fawr fe welwch bwyntiau rhent ar eu cyfer.

I gloi, mae Burma yn wlad brydferth nad yw gweithredwyr teithiau mawr yn cam-fanteisio arni eto. Fodd bynnag, mae hyn eisoes yn newid oherwydd ei fod yn cynnig i chi temlau rhyfeddol y natur afieithus ac ysblennydd. Ydych chi'n meiddio adnabod y wlad Asiaidd?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*