دانیل

من بیش از 20 سال تجربه حرفه ای در دنیای جهانگردی دارم ، همانهایی که کتاب خوانده ام و از مکان های باور نکردنی در سراسر جهان بازدید کرده ام.