ដា​នី​យ៉ែ​ល

ខ្ញុំមានបទពិសោធជំនាញជាង ២០ ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពទេសចរណ៍ដែលដូចគ្នានឹងខ្ញុំបានអានសៀវភៅនិងទស្សនាកន្លែងមិនគួរឱ្យជឿនៅជុំវិញពិភពលោក។

ដានីយ៉ែលបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៨៦ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០