ស៊ូសាណាម៉ារីយ៉ាអ៊ូបាណូម៉ាតូស

ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរចង់ស្គាល់កន្លែងផ្សេងទៀតដែលតែងតែអមដោយកាមេរ៉ាល្អនិងសៀវភៅកត់ត្រា។ ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរធ្វើឱ្យចំណាយថវិកាច្រើនបំផុតហើយថែមទាំងសន្សំនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។

លោកស្រី Susana Maria Urbano Mateos បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៥ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦