អាណាអិល។

កាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំសំរេចចិត្តធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការធ្វើដំណើរស្វែងយល់ពីទេសភាពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌តន្រ្តីប្លែកៗ។ ជាមួយនឹងពេលវេលាកន្លងផុតទៅខ្ញុំបានសំរេចក្តីសុបិនពាក់កណ្តាលនេះដើម្បីសរសេរអំពីការធ្វើដំណើរ។ ហើយវាគឺជាការអានហើយក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាតើកន្លែងណាទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងវិធីនៃការនៅទីនោះ។