លោក Luis Martinez

សញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រភីលីពីនពីសាកលវិទ្យាល័យអូវីដេដូ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីការធ្វើដំណើរនិងការសរសេរអំពីបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេនាំយើងមក។ ទាំងអស់នេះដើម្បីចែករំលែកដល់ពួកគេហើយអ្នករាល់គ្នាមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីកន្លែងស្អាតបំផុតនៅលើភពផែនដីរបស់យើង។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកទៅលេងពួកគេអ្នកនឹងមានការណែនាំពេញលេញអំពីអ្វីដែលអ្នកមិនអាចខកខានបាន។

លោក Luis Martinez បានសរសេរ ៨៤ មាត្រាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២០