Susana godoy

ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍັງນ້ອຍຂ້ອຍເຫັນໄດ້ວ່າສິ່ງຂອງຂ້ອຍແມ່ນການເປັນຄູສອນ. ບັນດາພາສາໄດ້ເປັນ ກຳ ລັງຂອງຂ້ອຍຕະຫລອດເວລາ, ເພາະວ່າຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ອີກອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນແລະຄືການເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ. ຍ້ອນວ່າຍ້ອນການຮູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ, ພວກເຮົາຈັດການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮີດຄອງ, ປະຊາຊົນແລະຕົວເຮົາເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການລົງທືນໃນການເດີນທາງແມ່ນໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ!