ഡൽസ് ure റൻസ്, ഏറ്റവും സമ്പന്നവും പരമ്പരാഗതവുമായ മധുരപലഹാരങ്ങൾ

Ure റൻസിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പല വിഭവങ്ങളും പന്നിയിറച്ചി, ആട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോപസ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപ്പിട്ടതാണ്; പക്ഷേ…