एब्सोलट एम्स्टर्डम

एम्स्टर्डमको बारेमा सबै जानकारी, विश्वमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यहरू मध्ये एक।