දානියෙල්

මට සංචාරක ලෝකයේ අවුරුදු 20 කට වැඩි වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇත, මම පොත් කියවීම සහ ලොව පුරා ඇදහිය නොහැකි ස්ථාන නැරඹීම.