දානියෙල්

මට සංචාරක ලෝකයේ අවුරුදු 20 කට වැඩි වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇත, මම පොත් කියවීම සහ ලොව පුරා ඇදහිය නොහැකි ස්ථාන නැරඹීම.

ඩැනියෙල් 96 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත