මරුසෙන්

මම සමාජ සන්නිවේදනය පිළිබඳ උපාධියක් හා මහාචාර්යවරයෙක් වන අතර සංචාරය කිරීමට, ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට සහ ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් හමුවීමට මම ප්‍රිය කරමි. මම සංචාරය කරන විට මම බොහෝ දුර ඇවිදින අතර, සෑම තැනකම නැති වී යන අතර හැකි සෑම රසයක්ම මම උත්සාහ කරමි. මන්ද මට නම් සංචාරය යනු මගේ පුරුදු හැකිතාක් වෙනස් කිරීමයි. ලෝකය පුදුමාකාර වන අතර ගමනාන්ත ලැයිස්තුව අසීමිත ය, නමුත් මට ළඟා විය නොහැකි ස්ථානයක් තිබේ නම්, මම ලිවීමට පැමිණෙමි.

maruuzen 37 නොවැම්බර් සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත