සුසානා මරියා අර්බානෝ මාටියෝස්

මම සංචාරය කිරීමට, වෙනත් ස්ථාන දැන ගැනීමට, සෑම විටම හොඳ කැමරාවක් සහ සටහන් පොතක් සමඟ කැමතියි. විශේෂයෙන් උනන්දුවක් දක්වන්නේ අයවැයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට සහ හැකි විට ඉතිරි කිරීමට පවා.

සුසානා මාරියා අර්බානෝ මාටියෝස් 45 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත