සුසානා ගොඩෝයි

මගේ දේ ගුරුවරයෙකු විය යුතු බව මා කුඩා කාලයේ සිටම පැහැදිලි විය. භාෂා සෑම විටම මගේ ශක්තිය වී ඇත, මන්ද තවත් විශාල සිහින ලොව පුරා සංචාරය කිරීමයි. පෘථිවියේ විවිධ කොටස් දැන ගැනීමට ස්තූතිවන්ත වන නිසා, අපි සිරිත් විරිත්, මිනිසුන් සහ අප ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට සමත් වෙමු. සංචාර සඳහා ආයෝජනය කිරීම අපගේ කාලය උපරිමයෙන් උපයා ගනී!

සුසානා ගොඩෝයි 230 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත