පොපයාන්ගේ සංස්කෘතික හා වාස්තු විද්‍යාත්මක සම්ප්‍රදාය

ලතින් ඇමරිකාවේ අපූරු ගමනාන්ත ඇති අතර කොලොම්බියාව හොඳම ස්ථාන කිහිපයක් සංකේන්ද්‍රණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පොපයාන්, වඩාත්ම ...

publicidad
පොපයාන් සුදු නගරය

පොපයාන්, එය "සුදු නගරය" ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි?

පොපයාන්, සුදු නගරය, කොලොම්බියාවේ වඩාත් සිත්ගන්නා සංචාරක ගමනාන්තයකි. වාස්තු විද්‍යාත්මක ආභරණවලින් පිරුණු ස්ථානයක් ...