සුසාන භූමිය-සැන්ට්-ක්‍රිස්ට්-බඩලෝනා

සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දිනයේ බඩලෝනාගේ සුසාන භූමි සඳහා පැය

තරමක් කනගාටුදායක නිවාඩුවක් ළඟා වෙමින් තිබේ, නමුත් සියල්ලට පසු, නිවාඩුවක්, සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දිනය….

publicidad

Llefià අසල්වැසි දොඹකරයක දුර්වල තත්වය ඔවුන් හෙළා දකී

නිම නොකළ තට්ටු කිහිපයක දොඹකරයක අනතුර ගැන ඔවුන් අනතුරු අඟවයි. ඉදිකිරීම් සමාගම විසින් වැඩ කටයුතු තුනක් සඳහා නතර කරන ලදී ...

බාඩලෝනාහි බාරියෝ ඩි ලා මේරා බාසිලෝනා හි ගණිකා වෘත්තියේ කළු ලප වලින් එකකි

බඩලෝනා යනු බාසිලෝනා හි ගණිකා වෘත්තියේ කළු ලප වලින් එකක් වන අතර ආ in ා පනත බලාත්මක වූ දා සිට ...

බඩාලෝනාහි උද්‍යාන සහ ස්වාභාවික අවකාශ

බඩලෝනා එහි වටිනා ස්වාභාවික උරුමයෙන් සියළුම අමුත්තන් ආකර්ෂණය කරයි. කැටලෝනියාවේ මෙම අපූරු කලාපයේ ඉඩකඩ සහිතයි ...