அனா எல்.

நான் சிறியவனாக இருந்தபோது ஒரு பத்திரிகையாளராக இருக்க முடிவு செய்தபோது, ​​பயணம், நிலப்பரப்புகள், பழக்கவழக்கங்கள், கலாச்சாரங்கள், வெவ்வேறு இசை ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் மட்டுமே நான் உந்தப்பட்டேன். காலப்போக்கில், பயணத்தைப் பற்றி எழுத, அந்த கனவை நான் பாதி அடைந்துவிட்டேன். அந்த வாசிப்பு, என் விஷயத்தில் சொல்வது, மற்ற இடங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பது அங்கு இருப்பதற்கான ஒரு வழியாகும்.