quảng cáo
Hồ Somiedo

Hồ Somiedo

Cái gọi là Hồ Somiedo nằm trong Công viên Tự nhiên mang cùng tên. Chúng ta sẽ tìm thấy nó ở Asturias...