Ana L.

Ebudeni bexesha endikhumbula ngalo, bendithabathekile lihlabathi nemimangaliso yalo. Yiyo loo nto, xa ndathatha isigqibo sokuba yintatheli ndisengumntwana, ndakhuthazwa ukuba ndikhenkethe, ndifumanise iindawo ezahlukeneyo, amasiko, iinkcubeko nomculo. Ngokuhamba kwexesha ndilifumene nesiqingatha elo phupha, ndibhala malunga nokuhamba. Kwaye ukufunda, kwaye kwimeko yam ukuxelela, ukuba zinjani ezinye iindawo yindlela yokuba lapho. Ngamazwi am, ndizama ukudlulisa iimvakalelo, iimvakalelo, amabali endiwafumana kwindawo nganye. Ndiyathanda ukwabelana ngamava am nabafundi, ndibenze bazive beyinxalenye yohambo lwam, ndibakhuthaze ukuba baphonononge ihlabathi. Ndiyakholelwa ukuba ukuhamba yindlela yokufunda, ukukhula, ukunxibelelana nabanye abantu kunye nawe. Yiyo loo nto, ngalo lonke ixesha ndikwazi, ndipakisha iibhegi zam kwaye ndifike endleleni, ndijonge ama-horizons amatsha amangalisayo kwaye andityebise.