Inganekwane ka-Apollo

Isithombe | I-Pixabay

Enye yezinganekwane ezibaluleke kakhulu emhlabeni wakudala kwakungo-Apollo, owayekhuluma ngonkulunkulu oyiqhawe owayengumculi ngasikhathi sinye ngoba wayevame ukuphelezelwa yimicu futhi wayengumvikeli omkhulu wezinkondlo nomculo. Ungomunye wonkulunkulu abahlonishwa kakhulu eGrisi lasendulo futhi ungomunye wezinto eziguquguqukayo kakhulu.

Uma uyithanda kakhulu inganekwane yamaGrikhi, awungeke uphuthelwe yilokhu okulandelayo lapho sizobuza khona ngesibalo sikaPhoebus (ukuthi amaRoma ayemazi kanjani lo nkulunkulu), ukubaluleka kwenganekwane ka-Apollo, imvelaphi yakhe, umsebenzi wakhe nomndeni wakhe, phakathi kwezinye izinto.

Wayengubani u-Apollo?

Ngokwenganekwane yamaGreki u-Apollo wayeyindodana kaZeus, unkulunkulu onamandla kunabo bonke wase-Olympus, noLeto, indodakazi yetitan eyayikhonzwa njengonkulunkulukazi wobusuku nemini ngokushintshana.

UZeus ekuqaleni wayenesithakazelo ku-Asteria, owayengudadewabo kaLeto, futhi wazama ukumbamba ngenkani. Kodwa-ke, ukwazile ukubaleka waphenduka izigwaca kepha njengoba lobuNkulunkulu buqhubeka nokumhlukumeza, ekugcineni waziphonsa olwandle waba yisiqhingi sase-Ortigia.

Engafezekisi inhloso yakhe, uZeus wabe ebeka amehlo akhe kuLeto owaphindisela futhi kusuka kulobo budlelwano wakhulelwa u-Apollo newele lakhe u-Artemis. Kodwa-ke, unkosikazi osemthethweni kaZeus, uHera, ezwa ngokuzijabulisa komyeni wakhe, waqala ushushiso olubi ngokumelene noLeto waze wafuna usizo lwendodakazi yakhe u-Eileithyia, unkulunkulukazi wokuzalwa, ukuvimbela ukuzalwa kwe-titanid.

Isithombe | I-Pixabay

Kungalesi sizathu ukuthi ngokwenganekwane, uLeto wayesezinhlungwini zokubeletha ezesabekayo izinsuku eziyisishiyagalolunye kepha ngenxa yokungenelela kwabanye onkulunkulu abahawukela uLeto, ukuzalwa kuka-Arthemisi kwavunyelwa futhi ngokushesha waba ngumuntu omdala kunina. ngokulethwa komfowabo u-Apollo. Futhi kwenzeka kanjalo. Kodwa-ke, u-Artemis wahlabeka umxhwele ngokuhlupheka kukanina waze wanquma ukuhlala eyintombi nto kuze kube phakade.

Kepha lesi sigameko asigcinanga lapho. Engafezekisanga inhloso yakhe, uHera waphinda wazama ukuqeda uLeto nezingane zakhe ngokuthumela inhlwathi ukuba ibabulale. Futhi, onkulunkulu bahawukela isiphetho sikaLeto futhi benza u-Apollo akhule ezinsukwini ezine kuphela ukubulala lesi silo ngemicibisholo eyinkulungwane.

Njengoba inyoka kwakuyisilwane saphezulu, u-Apollo kwakudingeka enze inhlawulo yokuyibulala nokuthi lapho i-python yawela khona, kwakhiwa i-Oracle yaseDelphi. Indodana kaZeus yaba umphathi wale ndawo, ukuhlebela kamuva izibikezelo ezindlebeni zababhuli noma ama-pythias.

Kodwa ubutha bukaHera noLeto abugcinanga lapha kepha inganekwane ka-Apollo ilandisa ukuthi bobabili u-Artemis naye kwakudingeka aqhubeke nokuba ngabavikeli bakanina kuze kube phakade, njengoba uHera engazange ayeke ukumhlupha. Isibonelo, ngokusho kwezinganekwane zamaGrikhi, amawele abulala amadodana kaNíobe ayi-14, ahlekisa nge-titan engenamusa, nogebhezi uTitius, ababefuna ukumphoqa.

U-Apollo umelwe kanjani?

Isithombe | I-Pixabay

Wayesatshwa ngabanye onkulunkulu futhi ngabazali bakhe kuphela ababengamthwala. Umelwe njengensizwa enhle, engenantshebe enekhanda elihlotshiswe ngomqhele we-laurel futhi ezandleni zayo iphethe i-zither noma ihabhu uHermes amnike lona. ngokuxolisa ngokweba ingxenye yezinkomo zika-Apollo. Lapho eqala ukudlala insimbi, indodana kaZeus yamangala ngokuba ngumuntu othanda umculo kakhulu futhi baba abangane abakhulu.

U-Apollo ubuye amelwe egibele inqola yegolide yeLanga ukuthi amahhashi amane amahle ayedonsa ukuwela isibhakabhaka. Ngalesi sizathu, uthathwa njengonkulunkulu wokukhanya, uHelios engunkulunkulu weLanga. Kodwa-ke, kwezinye izikhathi zomlando bobabili onkulunkulu bakhonjwa koyedwa, u-Apollo.

Ziyini izipho zikankulunkulu u-Apollo?

 • U-Apollo uvame ukuchazwa njengonkulunkulu wezobuciko, umculo nezinkondlo.
 • Futhi ezemidlalo, umnsalo nemicibisholo.
 • Ungunkulunkulu wokufa okungazelelwe, izifo nezinhlupho kepha futhi ungunkulunkulu wokuphulukisa nokuvikela emandleni amabi.
 • I-Apollo ikhonjwa ngokukhanya kweqiniso, ukucabanga, ukuphelela nokuzwana.
 • Ungumvikeli wabelusi nemihlambi, amatilosi nemicibisholo.

I-Apollo kanye ne-clairvoyance

Ngokusho kwenganekwane ka-Apollo, lo nkulunkulu wayenamandla okudlulisela isipho sobugqwetha kwabanye futhi kwaba njalo ngoCassandra, umpristikazi wakhe nendodakazi ka-Priam King waseTroy, amnika isipho sokuphrofetha ukuze athole ukuhlangana kwenyama. Kodwa-ke, lapho evuma leli khono, lo wesifazane osemusha wenqaba uthando lukankulunkulu futhi yena, ezizwa enesiphukuphuku, wamthuka, okwenza ukuthi akekho noyedwa owake wakukholelwa ukubikezela kwakhe.

Kungakho ngenkathi uCassandra efuna ukuxwayisa ngokuwa kukaTroy, izibikezelo zakhe azizange zithathelwe phezulu futhi nedolobha labhujiswa.

U-Apollo nama-oracle

Isithombe | I-Pixabay

Ngokwezinganekwane zakudala, u-Apollo naye wayenezipho zokubhula, embulela abantu imiyalo yokudalelwa. futhi isangoma sakhe eDelphi (lapho abulala khona inyoka enguPython) sasibaluleke kakhulu kulo lonke elaseGrisi. I-Oracle yaseDelphi yayisesikhungweni sezenkolo ngaphansi kweNtaba iParnassus futhi amaGreki aya ethempelini likankulunkulu u-Apollo eyofunda ngekusasa lakhe emlonyeni kaPythia, umpristikazi owayekhuluma ngqo nalonkulunkulu.

U-Apollo kanye neMpi yeTrojan

Inganekwane ka-Apollo isitshela ukuthi uPoseidon, unkulunkulu wezilwandle, wamthuma ukuba akhe izindonga ezizungeze idolobha laseTroy ukuze alivikele ezitheni. Lapho inkosi yaseTroy ingafuni ukukhonza onkulunkulu, u-Apollo waziphindisela ngokuthumela inhlupho ebulalayo edolobheni.

Kamuva, u-Apollo wangenela empini yeTrojan naphezu kokuthi ekuqaleni uZeus wayecele onkulunkulu ukuba bangathathi hlangothi empini. Kodwa-ke, bagcina behlanganyela kuwo. Isibonelo, u-Apollo no-Aphrodite baqinisekisa u-Ares ukuthi alwe ngasohlangothini lweTrojan kwazise amadodana amabili ka-Apollo, uHector noTroilus, babeyingxenye yohlangothi lweTrojan.

Futhi, U-Apollo wasiza iParis ukuthi ibulale u-Achilles, ngokuba nguye owaqondisa umcibisholo wesikhulu seTrojan endaweni okuwukuphela kwayo ebuthakathaka yeqhawe lamaGrikhi: isithende sakhe. Uphinde wasindisa u-Aeneas ekufeni ezandleni zikaDiomedes.

Umndeni ka-Apollo

U-Apollo wayenabalingani abaningi, nezingane eziningi. Ukuba unkulunkulu wobuhle wayenabo bobabili abathandi besilisa nabesifazane.

Abathandi bakhe besilisa kwakungu:

 • IHyacinth
 • UCipariso

Ngakolunye uhlangothi, wayenabalingani abaningi besifazane ayenabo inzalo.

 • Nge-Muse Talía wayene-Coribantes
 • With Dríope to Anfiso
 • NoCreusa wazala u-Ion
 • NgoDeyone wayenoMileto
 • NginoCoronis waya e-Asclepius
 • Nge-nymph Cyrene wazala u-Areisteo
 • Ngo-Ftía wakhulelwa uDoro
 • NgoQione wayeneFilamón
 • NgoPsámate wazala uLino

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe nge *

*

*