Arferion Colombia

Dyn â baner colombiaidd wedi'i beintio ar ei wyneb

Un o'r prif resymau pam mae'r mwyafrif o bobl yn ymweld â Colombia yw gweld a mwynhau'r traethau, y mynyddoedd, y tirweddau anhygoel a phopeth sydd ganddo i'w gynnig ledled ei wlad, fel yr atyniadau naturiol. Fodd bynnag, nid dyma'r unig beth y mae Colombia yn ei gynnig i chi. Mae yna bethau sy'n llai amlwg ond sydd yr un mor real â'i ddiwylliant rhyfeddol, ei bobl a'r Arferion Colombia

Pan fyddwch chi'n teithio i Colombia fe welwch arferion yn y gymdeithas, lle mae'r ffordd leol o fyw yn gyfarwydd, yn adfywiol, yn wahanol ... a lle byddwch chi'n teimlo fel petaech gartref yn unrhyw un o'i gorneli. Er y gallai hyn syfrdanu rhywfaint o ystyried y gwrthddywediadau niferus y gallwch chi hefyd ddod o hyd iddynt yn eich cymdeithas leol.

Heddiw, rwyf am siarad â chi amdano Arferion a thraddodiadau Colombia Colombia, fel y gallwch gael gwell syniad o sut maent yn byw ac felly, os penderfynwch ymweld â'r wlad ryfeddol hon, gallwch fwynhau hyd yn oed mwy o bopeth sydd ganddynt i'w gynnig. Mewn gwybodaeth yw deall.  

Lle optimistaidd

Arferion Colombia

Un o'r arferion cyntaf yng Ngholombia y dylech ei gofio yw bod pobl Colombia yn bobl agored ac allblyg, llawer mwy na phobl Ewropeaidd neu Ogledd America. O ganlyniad, maen nhw'n bobl hwyliog sy'n caru maent yn gyfeillgar a hyd yn oed ychydig yn ddi-hid o'u cymharu â mathau eraill o feddwl.

Mae Colombia yn un o'r gwledydd hapusaf a mwyaf optimistaidd yn y byd. Mae mwynhad bywyd i'w weld yn hawdd diolch i ddawnsio, parti neu beth bynnag maen nhw'n ei wneud ar unrhyw adeg. Mae'r bywyd nos yn eu diffinio yn ogystal â phartïon unrhyw ddathliad cymdeithasol.

Positifrwydd cenedlaethol

Un arall o'r arferion Colombia y gallwch eu gweld yw bod gwladgarwch eang a dwys ymhlith y boblogaeth Colombia. Mae rheol gyffredinol, lle mae'n well ganddyn nhw osgoi sgyrsiau am agweddau negyddol ar eu gwleidyddiaeth a'u cymdeithas yn y rhan fwyaf o leoedd. Mae'n well ganddyn nhw ganolbwyntio ar agweddau mwy siriol yr amgylchedd.

Yn ogystal, maent yn bobl sy'n falch iawn o'u gastronomeg, eu hinsawdd, cerddoriaeth, diwylliant a lleoedd o ddiddordeb i dwristiaid. Mae Colombiaid yn aml yn dweud sut mae'r iaith maen nhw'n ei siarad hyd yn oed y gorau yn y byd ac yn falch iawn ohoni.

Cymaint yw lefel balchder Colombia nes bod llawer o bobl yn teimlo cystadleuaeth benodol rhwng dinasoedd a rhanbarthau Colombia sef yr ardal o'r wlad lle mae'r bwyd gorau, lle mae hinsawdd fwy dymunol neu lle mae pobl yn fwy cyfeillgar. Gall hyn fod ychydig yn ysgytwol mewn gwlad lle mae gwladgarwch mor uchel.

Bywyd teuluol a theuluol

Colombia a'i harferion Colombia

Er eu bod yn fwyfwy modern mewn sawl rhan o'r wlad, mae'r diwylliant cenedlaethol yn cadw llawer o elfennau traddodiadol. Mae un o'r prif feysydd lle mae hyn yn wir yn arbennig yng nghryfder cysylltiadau teuluol a dyfalbarhad rolau cartref traddodiadol. Ledled y wlad, bloc canolog cymdeithas yw'r teulu o hyd, yn ei ffurf uniongyrchol ac estynedig.

I Colombiaid, y ffordd orau o fyw bywyd bob dydd yw trwy ryngweithio â'u perthnasau. Mae cynulliadau teuluol a digwyddiadau cymdeithasol yn rheolaidd, a byddant bob amser yn blaenoriaethu teulu dros ffrindiau. Gall hyn fod yn anodd i bobl dramor sydd am integreiddio i fywyd Colombia.

Mae cryfder cysylltiadau teuluol yn golygu bod cenedlaethau iau yn tueddu i barhau i fyw yng nghartref y teulu nes eu bod yn briod a byddant bob amser yn treulio eu hamser rhydd gyda'u rhieni a'u perthnasau.

Wrth i strwythurau cymdeithasol newid, Ychydig o newid sydd wedi bod yn y rolau traddodiadol y mae dynion a menywod yn eu cymryd ar aelwydydd Colombia. Ar eu cyfer, y peth arferol yw bod y dyn yn gweithio ac yn ennill arian i dalu treuliau'r teulu a bod y fenyw yn gofalu am y gwaith tŷ a gofal plant, yn ddibynnol yn ariannol ar ei gŵr. Nid yw'n anodd dod o hyd i ddynion sydd prin yn gwybod sut i goginio neu nad ydyn nhw'n gallu cwblhau siopa wythnosol heb gymorth.

Crefydd yng Ngholombia

Ynghyd â gwerthoedd teuluol, mae dylanwad pwysig iawn arall ar ddiwylliant Colombia a chrefydd yw hynny. Yn ôl yr arolygon, Mae 98% o boblogaeth Colombia yn credu yn Nuw, ac mae dwy ran o dair yn nodi eu bod yn Babyddion.

Adlewyrchir crefydd yn ei hiaith yn arferion Colombia ac ym mywyd beunyddiol. Os ydych chi'n teithio i Colombia byddwch chi'n gallu clywed ymadroddion fel: 'Os yw Duw eisiau', 'Boed i Dduw eich bendithio', 'Diolch i Dduw', ac ati.

Ond er gwaethaf cael cysylltiad cryf â chrefydd a moesoldeb Cristnogol, ar yr un pryd gallwch gwrdd â phobl nad ydyn nhw'n ffyddlon i'w menywod neu sydd â gweision. Mae yna bobl sy'n canfod mewn ymarfer crefyddol fath o reolaeth dros eu gresynu.

Arferion Colombia eraill

Arferion Colombia mewn chwaraeon

Ffordd o fod

Mae treftadaeth hanesyddol a diwylliannol godidog Colombia a fydd yn denu twristiaid o bob cwr o'r byd. Mae llawer o asiantaethau teithio yn cynnig enillion rhad i Bogotá ymhlith dinasoedd eraill y wlad. Mae twristiaid fel arfer yn dweud bod pobl Colombia yn hapus, eu bod yn hoffi siarad ac nad ydyn nhw fel arfer yn brydlon gan eu bod yn ddi-glem. Mae'n dibynnu ar ardaloedd y wlad, gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o bobl neilltuedig nag eraill.

Gastronomeg

Os ydym yn siarad am arferion Colombia yn y maes coginio, mae gastronomeg nodweddiadol y wlad yn seiliedig ar gynhyrchion amaethyddol ei thiroedd, gan dynnu sylw yn arbennig at y tamales, reis, ffrwythau a chynhyrchion bwyd eraill. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am seigiau nodweddiadol rhanbarth yr Andes, cliciwch ar y ddolen yr ydym newydd ei gadael gennych.

Parti a digwyddiadau

Mae Colombiaid, fel y dywedais uchod, yn hoff iawn o barti a dawnsio. Mae cumbia Colombia yn enwog iawn ac mae ganddo rôl flaenllaw yn y mwyafrif o bartïon teulu, lle mai'r pwrpas yn y pen draw yw cael hwyl a mwynhau. Mae'r gwisg nodweddiadol Colombia mae hefyd yn deilwng o edmygedd.

Os ydych chi'n teithio i Colombia, bydd teithwyr yn gallu caffael sawl math o ddynwarediadau a replicas o ffigurau brodorol sy'n rhan o'i dreftadaeth hanesyddol gyfoethog. Yn y trefi llai gallwch ddod o hyd i grochenwaith diddorol, gof aur, basgedi a hefyd gwaith llaw hyfryd ac unigryw.

Oeddech chi'n gwybod y rhain i gyd Arferion Colombia? A oes unrhyw arferiad Colombia arall yr ydych am ei ychwanegu at yr hyn yr ydym eisoes wedi'i drafod? Dywedwch wrthym am eich profiad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.