Parc Cenedlaethol Timanfaya

Parc Timanfaya

Parc Cenedlaethol Timanfaya

Parc Cenedlaethol Timanfaya, wedi'i leoli ar Ynys Dedwydd Aberystwyth Lanzarote, yn unigryw yn ein gwlad am fod daearegol amlwg. Mae hyn yn golygu iddo gael ei ffurfio o ganlyniad i'r ffrwydradau folcanig a ddigwyddodd ar yr ynys trwy gydol y 1730fed ganrif, yn benodol ym 1736 a 1824, er iddo gael ei gwblhau hefyd gyda'r un a ddigwyddodd ym XNUMX.

Oherwydd y rhain, mae'n ffurfio tirwedd sydd mae'n ymddangos o blaned arall oherwydd ei lystyfiant tenau, ei gerrig garw, yr amrywiaeth o liwiau sy'n mynd o ocr i oren trwy goch neu ddu a'i arfordir serth wedi'i ddominyddu gan llosgfynyddoedd. Ond mae hyn i gyd hefyd yn rhoi a harddwch unigryw. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Barc Cenedlaethol Timanfaya, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Ychydig o hanes Parc Cenedlaethol Timanfaya

Ar Fedi 1730, XNUMX, rhyddhawyd ffrwydrad folcanig ofnadwy yn Lanzarote a newidiodd forffoleg yr ynys am byth. Os ydym i gredu'r offeiriad Lorenzo Curbelo, tyst y ffenomen, "Tua deg o'r gloch y nos, agorodd y ddaear ddwy gynghrair o Yaiza a chododd mynydd enfawr o ymysgaroedd y ddaear".

Y gwir yw bod naw tref wedi diflannu am byth a pharhaodd y lafa i ymledu dros chwe blynedd i orchuddio chwarter yr ynys a llenwi ei gwastadeddau â lludw folcanig.

Eisoes ym 1824 digwyddodd ffrwydrad newydd a arweiniodd at losgfynyddoedd Aberystwyth Tinguaton, o dân y Tao wrth sbarduno a newyn ofnadwy yn Lanzarote am adael tiroedd na ellir eu trin.

Yn 1974 aeth y Parc Cenedlaethol Timanfaya, sy'n meddiannu bron i bum deg dau cilomedr sgwâr yn rhan de-orllewinol yr ynys. Mae'n un o'r rhai yr ymwelir â hi fwyaf yn Sbaen ynghyd â Parc Cenedlaethol Picos de Europabod y Sierra de Guadarrama a hynny o Teide, ar ynys Canarian Tenerife.

Y Ganolfan Ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr Timanfaya

Beth i'w weld a'i wneud ym Mharc Cenedlaethol Timanfaya

Mae gan y parc Lanzarote hwn mwy na phump ar hugain o losgfynyddoedd, rhai ohonynt yn dal i fod yn weithredol. Mewn gwirionedd, mae yna leoedd yn yr ardal sy'n cyrraedd cant ac ugain gradd Celsius ar yr wyneb a hyd at chwe chant ar ryw bymtheg metr o ddyfnder. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos y gorau i chi ei weld ym Mharc Cenedlaethol Timanfaya.

Canolfan Ymwelwyr a Dehongli

Mae i mewn Staen gwyn ac rydym yn eich cynghori i fynd i mewn iddo cyn dechrau eich ymweliad â'r parc. Oherwydd y byddant yn cynnig rhaglen glyweledol gyfan i chi am realiti’r ardal hon. A byddwch yn gallu arsylwi ar y trawiadol geysers, sy'n diarddel dŵr berwedig o ymysgaroedd y ddaear, yn ogystal ag arddangosiadau eraill. Er enghraifft, sut mae llystyfiant yn llosgi dim ond trwy ei gyflwyno ychydig centimetrau i'r ddaear. Mae mynediad i'r ganolfan hon am ddim.

Mynyddoedd Tân

Byddwch yn cyrraedd y parc trwy'r Taro de Entrada, lle byddwch chi'n talu cost yr ymweliad sy'n cynnwys parcio ac, yn bwysicaf oll, y daith bws (i mewn bws am ein gosod â geiriau Canaraidd) gan y Llwybr y Llosgfynyddoedd. Rhan o'r alwad Hilario Islet ac mae'n mynd trwy fannau lludw neu wedi'u gorchuddio â chen gwyn. Maen nhw'n ddwy o'r mil o amrywiadau yn y dirwedd y byddwch chi'n eu gweld ar y llwybr hwn. Ond efallai'n bwysicach fyth yw'r pedwar ar ddeg o losgfynyddoedd y mae'n rhedeg trwyddynt Boeleri Timanfaya tan y Dyffryn Llonyddwch mynd trwy'r Mynyddoedd Tân o y Caldera Little Heart.

Mynyddoedd Tân

Mynyddoedd Tân

Y stondin camel, y mwyaf nodweddiadol o Barc Cenedlaethol Timanfaya

Heb amheuaeth, y gweithgaredd mwyaf poblogaidd yn y parc yw'r daith gerdded fer ar gefn camel gan lethr deheuol y Timanfaya. Nid yw'n rhad ond mae'n brofiad gwahanol y gallwch chi adael tystiolaeth ohono oherwydd mae ffotograffydd sy'n anfarwoli'r ddelwedd. Hefyd, yn yr ardal hon gallwch weld bach amgueddfa ethnograffig am fywyd yn y parc.

Llwybr Termesan

I wneud y daith hon mae'n rhaid i chi ei archebu ymlaen llaw. Bydd rhai ceir yn mynd â chi o'r Ganolfan Ymwelwyr i ddechrau'r daith. Gwneir hyn ar droed, er mai dim ond tri chilomedr o hyd ydyw. Trwy gydol y daith fe welwch gyfuniad o amaethyddiaeth draddodiadol a llosgfynyddoedd fel y Mynyddoedd Hernandez y Haunted, así fel el llyn lafa am y cyntaf a'r jameos neu agoriadau tiwb folcanig a achoswyd gan gwymp ei do.

Y Llwybrau Arfordirol

Rydyn ni'n ei ysgrifennu yn y lluosog oherwydd mae dau, un yn fyrrach a'r llall yn hirach, ond mae'r ddau yn cael eu gwneud ar droed. Bydd y cyntaf, o ddim ond dau gilometr, yn mynd â chi o dref Aberystwyth Y gagendor tan y Traeth Paso yn teithio o amgylch y clogwyni arfordirol trawiadol a ddaeth i'r amlwg ar ôl ffrwydradau'r ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac arsylwi ar yr ynysoedd a ffurfiodd y lafa.

Côn folcanig o Timanfaya

Côn folcanig yn Timanfaya

O'i ran, mae'r llwybr hiraf yn naw cilomedr o hyd a gallwch logi canllaw. Mewn gwirionedd, rydym yn eich cynghori i'w wneud oherwydd ei fod yn dir garw ac anodd. Gallwch hefyd weld clogwyni ac ynysoedd trawiadol wedi'u gorchuddio â lafa sy'n cyferbynnu â llystyfiant ei rannau uchaf. Yr arfordir sy'n ymestyn yn amgrwm o Y Janubio tan y Caleton yr Eneidiau. Os ydych chi am wneud y llwybr hwn, peidiwch ag anghofio dod â dillad ac esgidiau cyfforddus, rhywbeth i'w fwyta a'i ddyfrio.

Beth yw'r amser gorau i ymweld â'r parc

Mae Lanzarote yn cyflwyno a hinsawdd isdrofannol, gyda thymheredd cynnes trwy gydol y flwyddyn. Yn y gaeaf, anaml y maent yn gostwng o dan bymtheg gradd, tra yn yr haf maent yn hawdd mwy na deugain. Mae hefyd yn a tywydd sych gyda glawiad ar gyfartaledd o ddim ond dau gant milimetr y flwyddyn. Fodd bynnag, mae tymheredd ym Mharc Cenedlaethol Timanfaya, sydd yn ne-orllewin yr ynys ychydig yn is ac felly yn fwy dymunol.

O ganlyniad, mae unrhyw adeg o'r flwyddyn yn dda ichi ymweld â'r ardal. Fodd bynnag, yn yr haf gall fod llawer o dwristiaid ac yn eithaf poeth. Felly, ein cyngor ni yw eich bod chi'n mynd i mewn gwanwyn neu gwymp i fod yn dawelach a mwynhau'r golygfeydd mawreddog hyn yn well.

Sut i gyrraedd Parc Cenedlaethol Timanfaya

Dim ond un maes awyr sydd gan ynys Lanzarote, y Cesar Manrique, wedi'i enwi ar ôl yr arlunydd lleol gwych a greodd y trawiadol Jameos del Agua, rhyfeddod arall o'r ynys. Mae hediadau cenedlaethol a rhyngwladol yn cyrraedd yr erodrom ac mae'n agos iawn at y brifddinas, Reef, yn ogystal â threfi twristaidd Puerto del Carmen y Costa Teguise.

Y Ffos Camel, fel y'i gelwir

Ffos Camel

Unwaith y byddwch yn Lanzarote, ni fydd gennych gludiant cyhoeddus i gyrraedd Parc Cenedlaethol Timanfaya. Y ddwy ffordd o wneud hyn yw llogi a gwibdaith drefnus (mae yna lawer ar yr ynys) neu rhentu cerbyd.
Os dewiswch yr opsiwn olaf hwn, rhaid i chi gymryd y ffordd LZ-2 ac yna diffodd am y LZ-67, sy'n mynd â chi'n uniongyrchol i'r Ganolfan Ddehongli. Ar y llaw arall, mae'r ffyrdd LZ-30 a LZ-46, wedi'u cysylltu gan y LZ-56 a LZ-58, hefyd yn rhedeg trwy'r parc. Dewis arall yw cymryd a tacsi, ond bydd yn llawer mwy costus.

Ble i aros

Nid oes gan Barc Cenedlaethol Timanfaya unrhyw sefydliad gwestai. Felly, mae'n well ichi aros yn un o'r trefi twristiaeth a grybwyllir uchod neu yn y brifddinas ei hun.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych, gallwch hefyd aros ym mhentref bach Aberystwyth Yaiza, sydd wrth fynedfa'r parc ac sydd â sawl gwesty. Os dewiswch y dewis arall hwn, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â'r Heneb Naturiol Los Ajaches, ffurf folcanig drawiadol gyda mwy nag un ar ddeg miliwn o flynyddoedd oed ac wedi'i leoli rhwng Punta del Papagayo a Playa Quemada.

Ble i fwyta: rhai prydau nodweddiadol

Fodd bynnag, mae gan y parc bwyty. P'un a ydych chi'n penderfynu bwyta ynddo neu os ydych chi'n dewis ei wneud mewn unrhyw le arall ar yr ynys, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n rhoi cynnig ar seigiau mor boblogaidd â'r Tatws briwsion gyda mojo, ond hefyd eraill llai adnabyddus y tu allan Lanzarote.

Felly, mae'r Sancocho, cawl o gloron, llysiau a chig; y dollos mewn saws, sy'n cael eu gwneud gyda darnau o bysgod cŵn wedi'u sychu yn yr haul; y jamiau, yn debyg i'r rhai blaenorol, a'r stiw canarian, fersiwn ynys o stiw Madrid, dim ond mae ganddo ffa a phîn-afal hefyd, planhigyn llysieuol tebyg i ŷd.

Plât o sancocho

sancocho

Hyn i gyd heb anghofio'r hynafol Cof, yn union blawd miled wedi'i baratoi â dŵr a halen, yn ogystal â'r pysgod. Fel ar gyfer pwdinau, gallwch roi cynnig ar y bienmesabe, sy'n cael ei baratoi gyda mêl, melynwy, almonau daear a siwgr a'i weini â thafodau cathod, neu'r frangollo, pwdin o laeth, blawd, lemwn, almonau, siwgr, sinamon a rhesins. Yn olaf, i yfed, gallwch gael a gwin o Lanzarote, sydd â'i ddynodiad tarddiad ei hun.

Ymweld â Rheolau Parc Cenedlaethol Timanfaya

Yn olaf, rydym yn eich atgoffa bod y Parc yn cydymffurfio ecosystem fregus iawn ac am y rheswm hwnnw mae'n mynnu normau anhyblyg iawn i'r ymwelydd. Yn eu plith, gwaharddir y canlynol: dinistrio neu fynd â chreigiau folcanig, cylchredeg neu barcio y tu allan i'r lleoedd a ddynodwyd at y diben hwn, gadael unrhyw fath o wastraff neu unrhyw fath o gasgliad o'r planhigion sy'n ffurfio'r dirwedd.

I gloi, mae Parc Cenedlaethol Timanfaya yn lle unigryw yn Sbaen ar ei gyfer cydffurfiad folcanig. Ond, yn anad dim, oherwydd pan ymwelwch â hi, mae'n ymddangos eich bod wedi symud i blaned arall. Bydd ei holl chwilfrydedd daearegol fel geisers yn cael eu hegluro i chi yn ei Canolfan Ddehongli ac yna gallwch ymweld â lleoedd fel Mynyddoedd Tân, Y Calderas Blanca a Corazoncillo neu'r Mynyddoedd Hernández ac Encantada. Os nad ydych chi'n dal i adnabod Timanfaya, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld ag ef. Cewch eich synnu ar yr ochr orau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*