Palermo

Golygfa o Palermo

Palermo

Mae Prifddinas Sisili, dinas Palermo yn sefyll allan am ei chaerau cyferbyniadau. Y mwyaf perthnasol ohonynt yw'r un yr ydym yn ei werthfawrogi ymhlith ei hadeiladau pendefigaidd, ffrwyth gorffennol ysblennydd, a'i chymdogaethau mwyaf diraddiedig, enghraifft amlwg o gefn economaidd seciwlar y de o'i gymharu â gogledd yr Eidal. Ond mae'r olaf yn lleoedd llawn bywyd lle mae pobl yn siarad yn uchel a bywyd yn pasio'n araf.

Mae Palermo hefyd yn gymysgedd o ddiwylliannau Phoenician, Carthaginian, Groeg, a hyd yn oed Normanaidd a Sbaenaidd. Cyfoeth dynol sydd hefyd yn cyferbynnu â throseddau'r Mafia. Er hyn i gyd a llawer mwy, mae'n ddinas gyffrous. Os ydych chi am ei hadnabod, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni.

Beth i'w weld yn Palermo

Ar ôl ymgyfarwyddo â thraffig anhrefnus Palermo (rydym yn argymell na ddylech golli golwg ar y ceir), mae gennym lawer i'w weld yn Palermo: adfeilion Carthaginian, palasau Dadeni, eglwysi Baróc neu theatrau neoglasurol. Ond, yn anad dim, y set o henebion sydd wedi'u cynnwys o dan yr enwad Arab-Norman Palermo ac eglwysi cadeiriol Cefalù a Monreale, sy'n Safle Treftadaeth y Byd. Rydyn ni'n mynd i ddechrau ein hymweliad.

Palas Zisa

Mae'n croesawu'r ymwelydd yn un o fynedfeydd y dref, y trwy Calatafami ac mae o flaen mynachlog Capuchin, lle mae'r catacomau o'r un enw. Mae'n adeilad trawiadol yn yr arddull Arabaidd-Normanaidd, y dechreuodd ei adeiladu yn y XNUMXfed ganrif. Gallwch ymweld ag ef ac arsylwi ar ddarnau o gelf Islamaidd a ffynnon Arabaidd yn yr ystafell ganolog.

Palas Zisa

Palas Zisa

Palas Norman

Parhau tuag at ganol Palermo ac ymuno â'r ysblennydd Porta Nuova, a adeiladwyd ym 1583 fel mynedfa i'r ddinas, mae gennych chi'r Palas Norman, enghraifft arall o bensaernïaeth sy'n cyfuno arddull y dref hon ag arddull yr Arab.

Yn ogystal, adeiladodd yr adeilad mawreddog hwn yn y XNUMXfed ganrif dai y tu mewn i'r Capel Palatine, sef brenhinoedd Normanaidd Sisili ac sy'n cyfuno'r arddulliau blaenorol â'r Bysantaidd. O ganlyniad, mae ganddo gromen basilica, chwe bwa pigfain, a thri aps. Ond yn anad dim, bydd ei du mewn, yn llawn brithwaith gwerthfawr a gweithiau celf, yn tynnu eich sylw.

Palas Sclafani a Villa Bonnano

Gan ddilyn y stryd i gyfeiriad i lawr, rydym yn dod o hyd i'r Palas Sclafani, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ac mae hynny'n cyflwyno porth bwa ychydig yn bwyntiedig gyda sawl aljimeces ar ei ail lawr. Hefyd, ynghlwm wrth yr adeilad hwn mae V.Illa Bonnano, sydd, er gwaethaf ei enw, yn ardd fodernaidd hardd. Gyda llaw, bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod, o un o'i eithafion, bod y bysiau twristiaeth sy'n dangos Palermo i ymwelwyr.

Eglwys Gadeiriol Monreale

Wrth groesi'r Porta Nuova, byddwch chi'n cyrraedd y trwy Vittorio Emanuele, sy'n rhedeg trwy'r hen dref gyfan ac yn un o'r strydoedd mwyaf poblogaidd yn Palermo. Ond yn gyntaf fe welwch Eglwys Gadeiriol Monreale neu o Santa Maria Nuova, yn cael ei ystyried yn un o'r adeiladau Arabaidd-Normanaidd gorau yn y byd.

Cafodd ei urddo yn 1172 gan William II o Sisili, sydd wedi'i gladdu ynddo ac, os yw'n ysblennydd ar y tu allan, mae hyd yn oed yn fwy felly ar y tu mewn. Mae ei du cyfan wedi'i orchuddio gan brithwaith euraidd sy'n cynrychioli golygfeydd o'r Beibl ac, ar ben hynny, mae ganddo ysblennydd cloestr o 228 o golofnau hefyd wedi'u haddurno'n helaeth.

Eglwys Gadeiriol Palermo

Eglwys Gadeiriol Monreale

Quattro Canti

Ar gornel y stryd flaenorol gyda Via Maqueda, yn fwy penodol yn Plaza Vigliena, fe welwch y Quattro Canti. Mae yna bedwar ffasâd siâp ceugrwm o adeiladau neoglasurol sy'n gartref i gerfluniau o bedwar sant Palermo, o bedwar brenin Sbaenaidd Napoli a Sisili, ac o'r pedwar tymor.

Eglwysi San Cataldo a La Martorana

Maent hefyd yn rhan o gystrawennau Arabaidd-Normanaidd Palermo. Maent yn agos iawn at yr heneb flaenorol, gan basio sgwâr Pretoria (lle byddwch chi'n gweld yr hardd ffynhonnell o'r un enw) a chyrraedd Plaza Bellini. Adeiladwyd eglwys San Cataldo yn y XNUMXfed ganrif ac mae ei thri cromenn wedi'u plastro mewn coch yn sefyll allan, yn ogystal â'r llawr brithwaith y tu mewn. O'i ran ef, mae rhan y Martorana yn sefyll allan am ei lluosogrwydd o arddulliau.

Henebion eraill o Arab-Norman Palermo

Yn eu plith, mae'r eglwys gadeiriol cefalù, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Mae ganddo gynllun traws Lladin gyda thair corff, henaduriaeth ac apse gyda patoforia o ddylanwad Bysantaidd. Ond un o'i nodweddion mwyaf nodweddiadol yw'r set o gerfluniau sy'n cynrychioli llyfrau gorau. Mae'r brithwaith hefyd yn doreithiog yn y deml, ac ymhlith y rheini mae rhai'r transept yn sefyll allan.

Dylech hefyd ymweld â'r Pont Admiral, gorffen tua 1131, a'r eglwys San Juan de los Eremitas, sy'n atgoffa rhywun o San Cataldo am gael cromenni coch o ddylanwad Arabaidd hefyd. Yn lle, mae gan ei glochdy nodweddion mwy gothig.

Delwedd o Eglwys Gadeiriol Cefalù

Eglwys Gadeiriol Cefalù

Palasau eraill

Ar wahân i amseroedd y Normaniaid, gallwch weld palasau eraill sydd yr un mor drawiadol yn Palermo. A) Ydw, yr Abatellis, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, sy'n enghraifft hyfryd o Gothig Catalaneg. Ar hyn o bryd, fe welwch Oriel Ranbarthol Sisili ynddo. Ac yn yr un modd y Palas Natoli, arddull neoglasurol.

Theatr Massimo

Mae'n ymateb i'r un arddull â'r palas blaenorol, er iddo gael ei adeiladu yn y XNUMXeg ganrif. Mae'n adeilad godidog sy'n cyflwyno pronao o golofnau wedi'u codi ar risiau gwych. Y tu ôl iddi, mae cromen hemisfferig enfawr yn dominyddu to'r adeilad. Dyma'r tŷ opera mwyaf yn yr Eidal.

Amgueddfeydd

Yn Palermo mae gennych dair amgueddfa sy'n ymweliad na ellir ei osgoi. Un yw yr archeolegol, sy'n gartref i ddarnau o bob math, ond yn anad dim y rhai a geir mewn dyddodion ledled Sisili. Un arall, y Oriel Ranbarthol, lle gallwch weld paentiadau a cherfluniau gan awduron fel Giorgio Vasari, Jan Provost neu Antonello da Messina. A'r trydydd a'r mwyaf chwilfrydig yw'r Amgueddfa Pypedau Rhyngwladol Antonio Pasqualino, gyda mwy na phedwar cant o automata o bob cwr o'r byd.

Beth i'w wneud yn Palermo

Yn rhyfedd ddigon, er ei bod yn ddinas arfordirol, nid oes gan Palermo draeth. Fodd bynnag, yn agos iawn fe welwch nhw yn brydferth. Er enghraifft, mae'r Traeth Mondello y rhai Cefalù. A hefyd y rhai sydd yng Ngwlff Carini fel Capaci ac Isola delle Femmine.

Ond un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud yn ninas Sicilian yw mynd ar daith marchnadoedd, rhai ohonyn nhw'n hanesyddol. Yn yr ystyr hwn, mae'r Y Vucciria, er ei fod yn ddiweddar wedi colli ei ddilysrwydd; hynny o Ballarò, sef y mwyaf a lle mae'n cael ei werthu, yn llythrennol, yn gweiddi (yr hyn a elwir siantiau abbanniata), neu eiddo Il Capo, gydag ystod lliw anghyffredin.

Golygfa o balas y Normaniaid

Palas Norman

Posibilrwydd arall y mae Palermo yn ei gynnig i chi yw gwneud a gwibdaith cychod am ei arfordiroedd hardd. A gallwch hefyd ymweld â'r ddinas ar fwrdd a car beic modur Sicilian yn nodweddiadol. I ymlacio ar ôl cymaint o ymweliad, gallwch fynd am dro trwy'r Botaneg Ortho, gerddi Villa Nápoli neu rai Villa Bonnano, y soniwyd amdanynt eisoes.

O ran lletygarwch, mae nifer o fariau a therasau ger y farchnad a grybwyllir yn y lle cyntaf. Yn eu plith y poblogaidd Tafarn Azzurra, sy'n cynnig diodydd nodweddiadol fel Sicilian sangue neu sibibo am brisiau fforddiadwy. Agos iawn yw Au domino, yn canolbwyntio mwy ar fywyd nos.

Y tywydd: pryd mae'n well ymweld â Palermo

Mae gan ddinas Sicilian hinsawdd yn nodweddiadol Môr y Canoldir. Felly, mae'n feddal ac yn gynnes. Mae'r gaeafau'n cŵl ond yn gymharol ddymunol. Mewn gwirionedd, y mis oeraf yw mis Ionawr ac mae ganddo dymheredd cyfartalog o ddeuddeg gradd Celsius. O ran yr hafau, maent yn boeth, yn enwedig mis Awst, sydd ar gyfartaledd bron i saith gradd ar hugain. Yn gyffredinol, mae'r tymheredd cyfartalog ar ddiwedd y flwyddyn oddeutu deunaw.

Ar y llaw arall, nid yw'n hinsawdd rhy lawog. Mae'r gwaddodion yn digwydd yn bennaf yn yr hydref ac ym mis cyntaf y gaeaf, gyda bron i gant milimetr. Mewn cyferbyniad, mae'r haf yn sych, gyda mwy o debygolrwydd o lawio ym mis Medi. Am yr holl resymau hyn, yr orsaf olaf hon yw'r orau i ymweld â Palermo.

Gastronomeg Palermo

Mae hanes cyfoethog Sisili yn gyffredinol a Palermo yn benodol wedi gwneud i'w gastronomeg gyflwyno dylanwadau Arabaidd a Groegaidd. Gan ychwanegu at y traddodiad Môr y Canoldir, mae'r ddinas yn cynnig bwyd coeth i chi.
Mae ei chymeriad fel tref arfordirol yn gwneud y pysgod ffres byddwch yn rhagorol yn Palermo. Ond hefyd y cig maent o ansawdd da. A hyd yn oed yn well llysiau, wedi'i dyfu mewn perllannau Sicilian. Gyda deunydd crai cystal, mae pobl Palermo yn gwneud seigiau blasus.

Ymhlith y seigiau nodweddiadol, pasta yw'r frenhines. Mae hyn yn gyffredin i'r Eidal i gyd, ond yn Palermo maen nhw'n falch o gael y gorau yn y byd. Mae'n wir, os ydych chi'n teithio i Milan neu Roma, byddant yn dweud yr un peth wrthych. Ond mae'n wir ei fod yn basta o ansawdd da iawn. Rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig arni sarde ef, hynny yw, gyda sardinau, neu rydych chi'n gofyn pasta Alla Norma, gyda chaws, wylys a thomatos.

Os yn gadael y mwyaf nodweddiadol, mae'r diffiniad Dyma'r pizza Palermo clasurol. Fe'i nodweddir gan fod â bara wedi'i stwffio a chael caws caciocavallo, tomato, nionyn, brwyniaid a pherlysiau aromatig ar ei ben.

Delwedd o blât o arancini

Arancini

Fodd bynnag, mae gan ddinas Sicilian seigiau coeth eraill. O ran yr aperitifs, fe welwch ym mron pob bar arancini. Maent yn fath o croquettes reis y maent yn cario'r cynhyrchion mwyaf amrywiol yn eu canol fel caws, pys a hyd yn oed ragú. Hefyd yn boblogaidd iawn yn panel, rhai cacennau blawd gwygbys sydd wedi'u ffrio.

I fyrbryd, mae gennych chi'r stigghiola, math o sgiwer Moorish sydd â choluddyn buwch gyda nionyn a pherlysiau. Fe welwch hi ym mhobman. Ac mae'r pannino gyda'r milza, brechdan wedi'i gwneud ag ysgyfaint dueg a chig eidion, caws wedi'i gratio neu lemwn. Fodd bynnag, nid yw'r ddwy saig hyn i bawb am resymau amlwg.

Mae mwy o glasuron yn rhai o'r antipasti o Palermo. Mae'r enwad hwn yn cyfateb i'r hyn rydyn ni'n ei alw'n ddechreuwyr neu'n gyrsiau cyntaf. Yn boblogaidd iawn yw'r caponata, stiw sydd ag wylys, nionyn, olewydd a chaprau. Ac o ddylanwad Arabaidd yw'r cous-cous gyda physgod neu lysiau.

O ran y prif seigiau, mae gennych chi'r spada involtini di pesce, rhai rholiau o'r pysgodyn hwn sydd â garlleg, persli a hyd yn oed bara neu pistachios y tu mewn. Tebyg yw'r sarde i beccafico, dim ond gyda sardinau. Ac, fel ar gyfer y cigoedd, gallwch roi cynnig ar y badduzze, math o beli cig. Ond yn anad dim, mae'r falseomagro, rholyn cig llo wedi'i stwffio â stribedi cig moch, cawsiau amrywiol ac wy.

I orffen eich pryd, pwdin da. Mae'r hufen iâ, fel ym mron pob un o'r Eidal. Ond yn nodweddiadol iawn o'r ardal yw'r cannoli, cacennau llawn hufen; y Martorana frutta, math o farzipan y mae ei ymddangosiad allanol yn debyg i ryw fath o ffrwyth; y gwenithfaen, a fyddai fel ein slushie, neu'r Cassata Siciliana, cacen wedi'i gwneud o gacen sbwng, hefyd caws marzipan a ricotta. Os ychwanegwch a cappuccino, byddwch chi'n edrych fel tywysog ar ôl bwyta.

Sut i gyrraedd Palermo

Mae gan ddinas yr Eidal y Maes Awyr Rhyngwladol Palermo-Punta Raisi, y mae hediadau yn cyrraedd o Sbaen. Fe'i gelwir hefyd yn Falcone Borsellino, ar ôl dau farnwr a laddwyd gan y Mafia. Er ei bod 35 cilomedr o'r ddinas, gallwch gyrraedd yno llinell metro A..

Golygfa o orsaf Palermo

Gorsaf Ganolog Palermo

Mae'n rhedeg trwy'r ardal drefol o'r gogledd-ddwyrain i'r de-ddwyrain ac mae ganddo 14 o orsafoedd. Mae'r llinell arall neu B yn osgoi'r dref ac mae ganddi 4 gorsaf. Mae'r ddau mewn prosiect ehangu.

Gallwch hefyd gyrraedd Palermo ar y môr. Mae'r Porthladd Sifil Dyma'r pwysicaf yn yr Eidal ac mae'n gysylltiedig â holl wledydd Môr y Canoldir. Ac yn yr un modd, er gwaethaf y ffaith bod Sicilia yn ynys, trwy'r reilffordd, sy'n teithio pellter y môr ar fwrdd fferi.

Yn olaf, o ran symud o gwmpas Palermo, mae gennych rwydwaith eang o bysiau. Fodd bynnag, mae'n eithaf hwyr a bydd yn rhaid i chi arfogi'ch hun gydag amynedd. Nid ydym ychwaith yn argymell car ar rent, gan fod y traffig yn ninas Sicilian yn anhrefnus. Felly, mae'n well ichi ymweld â'r ganolfan hanesyddol ar droed. Ac, am bellteroedd ychydig yn hirach, defnyddiwch y metro, er nad oes ganddo lawer o arosfannau.

I gloi, mae Palermo yn ddinas ryfeddol ac anhrefnus. Mae'n cynnig henebion hardd i chi, rhai yn unigryw yn y byd; gastronomeg hyfryd a llawer o fywyd yn ei strydoedd. Ewch ymlaen ac ymwelwch ag ef.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*