Beth i'w weld yn Senegal

Mae ateb y cwestiwn hwn am yr hyn i'w weld yn Senegal yn syml iawn. Oherwydd bod y wlad fach hon o Gorllewin africa Mae ganddo gymaint o atyniadau mor amrywiol fel y gallem ysgrifennu sawl erthygl wedi'i chysegru iddo a'i phobl swynol.

Mae Senegal yn wlad o wrthgyferbyniadau lle nad yw'n anghyffredin mynd o diriogaethau anial fel rhai Lompoul i ardaloedd gwyrdd a llystyfiant toreithiog fel Casamance, gwlad y Yn rhoi y, neu ddinasoedd cosmopolitan fel y brifddinas, Dakar, i bentrefi cytiau fel yr un i mewn Iwol. Beth bynnag, mae gwlad Affrica yn harddwch go iawn sy'n werth ymweld â hi. Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny ac eisiau darganfod beth i'w weld yn Senegal, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Beth i'w wneud a beth i'w weld yn Senegal

Ffordd dda o ddod i adnabod Senegal yw dechrau gyda'i phrifddinas, dinas gosmopolitaidd o ychydig dros filiwn o drigolion. Ei leoliad yn rhan fwyaf gorllewinol y wlad, yn y Penrhyn Cape Verde, wedi'i wneud yn borthladd masnachol pwysig.

Dakar, prifddinas a dinas bwysicaf Senegal

Roedd yn ganolfan weinyddol Gorllewin africa Ffrangeg, gan gynnwys Moroco, ers dechrau'r XNUMXfed ganrif ac yn ddiweddarach daeth yn brifddinas y wlad, sydd wedi'i gwneud yn ganolfan ariannol a masnachol bwysig, yn ogystal â phrif ffocws diwylliannol Senegal.

Os ydych chi eisiau gwybod ei guriad, rydym yn eich cynghori i fynd ar goll yn strydoedd cul ei Medina, lle byddwch yn gweld troliau a thai â cheffyl gyda cheginau agored yn cynnig prydau nodweddiadol. A hefyd eich bod chi'n ymweld â'u marchnadoedd fel marchnad kermel, gyda chynhyrchion bwyd, a chynhyrchion bwyd Sandaga.

O ran ei henebion, rhaid i chi wybod y Mosg Mawr Hassan II, adeilad mawreddog a godwyd i goffáu annibyniaeth y wlad; y Eglwys Gadeiriol Our Lady of Victories, sef y deml Gatholig fwyaf yng Ngorllewin Affrica i gyd, a'r Palas arlywyddol gyda'i erddi hardd. Ond yn anad dim, mae'n rhaid i chi weld y Cofeb Dadeni Affrica, cerflun mawreddog o bron i hanner can metr wedi'i wneud o efydd ac wedi'i leoli ar fryn sy'n edrych dros Gefnfor yr Iwerydd.

O ran hyn, mae'r blaen Almadies, yn agos iawn at y brifddinas, dyma'r lle mwyaf gorllewinol yn Affrica i gyd ac mae'n cynnig ysblennydd i chi traethau i chi ymarfer syrffio a chwaraeon dŵr eraill.

Cofeb Dadeni Affrica

Cofeb Dadeni Affrica

Ynys Gorea, y peth mwyaf teimladwy i'w weld yn Senegal

Os ydych chi am gael sioc go iawn i redeg trwy'ch corff, mae'n rhaid i chi weld ynys Gorea, tua deng munud ar hugain mewn cwch o Dakar. Oherwydd am ddwy ganrif, rhwng yr ail ganrif ar bymtheg a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, hwn oedd pwynt crynhoi mwyaf caethweision o bob rhan o'r cyfandir. Amcangyfrifir bod tua ugain miliwn o fodau dynol wedi pasio trwy'r ynys i gychwyn yn orlawn i America yn ddiweddarach a bod tua chwe miliwn wedi colli eu bywydau ar y daith.

Heddiw yw Treftadaeth y Byd ac uchafbwyntiau ynddo, yn union, yr alwad Tŷ caethweision. Nid yw'n cael ei argymell ar gyfer pobl sensitif iawn, oherwydd bydd yn eich gadael chi'n teimlo'n debyg i'r un sydd gennych chi ar ôl ymweld â gwersyll crynhoi.

Llyn Retba neu Lyn Pinc

Hefyd ger Dakar mae'r llyn unigryw hwn y mae ei wreiddioldeb yn y ffaith, yn ystod y tymor sych, yn lliwio ei ddyfroedd yn binc. Mae esboniad gwyddonol amdano. Mae hyn oherwydd presenoldeb toreithiog algâu Salina Dunaliella, sy'n cynhyrchu pigment coch i ddal golau haul.

Mae ganddo hefyd lawer iawn o halen, sy'n ei gwneud hi'n hawdd arnofio, yn union fel yn y Môr Marw. Mewn gwirionedd, mae yna sawl diwydiant halwynog yn yr ardal ac mae'n chwilfrydig gweld sut mae'r gweithwyr Maent yn echdynnu'r halen mewn ffordd grefftus. Maent wedi'u haenu â menyn shea i atal cyrydiad a'u socian i'r frest yn y dŵr. Gyda ffyn, maen nhw'n torri'r globau halen ar y gwaelod ac yna'n ei gipio i fyny i'w roi mewn canŵod sy'n cynnal hyd at dunnell ohono.

Mae Lake Rosa hefyd yn hysbys oherwydd mai dyna oedd nod y Rali Paris-Dakar yn ystod rhifynnau amrywiol o'r ras geir boblogaidd.

Y Llyn Pinc

Llyn pinc

Pentref Iwol, yng nghanol gwlad Bassari

Os ydych chi am fynd yn ôl mewn amser, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n ymweld â'r dref Iwol, un o ganolfannau hanesyddol gwlad Bassari. Yn swatio ar ben mynydd, mae ei thrigolion yn byw mewn cytiau bach heb drydan a dŵr yfed. Yn ogystal, maent yn cadw eu traddodiadau eu hunain mewn gwisg a hyd yn oed ei dafodiaith ei hun. Ond, yn anad dim, mae'r ardal hon o dde Senegal yn sefyll allan am ei afiaith planhigion sy'n lliwio'r dirwedd yn wyrdd.

Anialwch Lompoul, newid llwyr rhwng yr hyn i'w weld yn Senegal

Pe bai'r un blaenorol yn ardal werdd a lliwgar, byddem yn newid yr amgylchedd yn radical. Oherwydd mai'r lle nesaf rydyn ni am eich argymell chi yw anialwch Lompoul. Nid yw'n fawr iawn ond gallwch fynd ar goll ymhlith ei estyniadau o dwyni ac, yn anad dim, mwynhau a machlud hyfryd.

Casamance, gwlad y Diola

Dychwelwn i'r de neu'r de-orllewin deiliog i ddweud wrthych am Casamance, nad oes ganddo ddim i genfigennu'r ardaloedd trofannol gorau. Gwyrdd a niferus yn mangrofau a phlanhigfeydd reis, yw gwlad y Yn rhoi y, grŵp ethnig animeiddiwr sydd hefyd â'i ffordd benodol ei hun o fyw.

Ond mae Casamance hefyd yn rhanbarth o wrthgyferbyniadau ar ei ben ei hun. Oherwydd ynddo mae'r Cyrchfannau gwyliau gorau Senegal. Nid yw'n achos y tawel ynys carabane, awr yn unig o'r arfordir a'i bwynt mynediad yw pentref pysgota Aberystwyth Elinkine.

Ond ie o'r ardal Skirring Cap, y mwyaf twristaidd o holl Senegal am ei draethau rhyfeddol. Yn ogystal â mwynhau'r rhain, peidiwch ag anghofio cerdded trwy'r dref ac ymweld â'r marchnadoedd artisan, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddarnau unigryw y gallwch chi ddod â nhw fel cofrodd o'ch taith i wlad Affrica. Ac os ydych chi eisiau, mwynhewch eich prysur bywyd nos, gyda disgos a bariau lle mae cerddoriaeth frodorol yn cael ei pherfformio.

Traeth yn Cap Skirring

Traeth yn Cap Skirring

Gwarchodfa natur Bandia, rhyfeddod arall i'w weld yn Senegal

Er ei fod yn swnio'n ystrydeb, un o atyniadau mawr Affrica yw ei hanifeiliaid. Sut y gallai fod yn llai, yn Senegal mae yna lawer o warchodfeydd natur. Ond rydym yn argymell yr un o Bandia oherwydd ei agosrwydd at Dakar. Mae ganddo dair mil hectar y gallwch chi deithio ar bob tir gan weld creaduriaid fel rhinos, jiraffod, byfflo a hyd yn oed crocodeil, yn naturiol pob un ohonyn nhw mewn rhyddid llawn.

Gallwch hefyd ymweld â'r Niokolo-Koba, lle mae llewod a llewpardiaid, neu eiddo'r Parc Cenedlaethol Adar Djoudj, yn cael ei ystyried yn un o'r llochesi adaregol pwysicaf yn y byd am ei fwy na thri chant o rywogaethau.

Saint Louis, y brifddinas hynafol

O ran hanes gwlad Affrica, mae'n rhaid mai dinas Saint Louis yw un o'r lleoedd i'w gweld yn Senegal bron o reidrwydd. Oherwydd mai hi oedd ei phrifddinas nes iddi gael ei disodli gan Dakar ac oherwydd ei bod yn cadw ei hymddangosiad fel hen ddinas drefedigaethol.

Fe'i sefydlwyd yn yr XNUMXeg ganrif ar ynys yn Afon Senegal, ac fe'i gelwir yn "Fenis Affrica" y es Treftadaeth y Byd er 2000. Hon oedd y ddinas gyntaf a adeiladwyd gan Ewropeaid yn rhan orllewinol gyfan y cyfandir a heddiw hi yw'r brif ganolfan bysgota yn y wlad.

Ond y peth harddaf y mae Saint Louis yn ei gynnig i chi yw ei hen tai arddull trefedigaethol, gyda ffasadau gwyngalchog, balconïau pren gyda rheiliau haearn gyr a thoeau clai dwbl. Fodd bynnag, mae'n werth gweld y Palas y Llywodraethwr a'r gwerthfawr Pont Faidherbe, a briodolwyd am amser hir i Gustave Eiffel, er nad yw'n gwneud.

Yn olaf, mwynhewch y Traethau rhyfeddol o'r ddinas a'i bywyd diwylliannol bywiog. O ran yr olaf, yr hyn a elwir gorymdaith llusernau, gyda miloedd o bobl yn cyffwrdd â'u tom-tom a goleuo lampau stryd tebyg i'r rhai a ddefnyddid gan gyn-gaethweision.

Golygfa o Saint Louis

Saint Louis

Beth i'w fwyta yn Senegal

Mae gastronomeg Senegal yn ganlyniad y cyfuniad o draddodiadau cynhenid ​​â gwledydd Ffrangeg, Portiwgaleg a hyd yn oed gwledydd eraill yn yr ardal. Neu, er mwyn ei wella, o grwpiau ethnig yr ardal lle mae'r wlad.

Y cynhwysion mwyaf cyffredin yn eu prydau, wrth gwrs, yw'r rhai sydd ar gael i Senegalese: pysgod, reis a grawnfwydydd fel miled. Gyda nhw mae dysgl genedlaethol y wlad yn cael ei gwneud. Mae'n ymwneud thieboudienne, pysgodyn wedi'i farinogi ag ochr o reis neu godlysiau. Ynghyd â hyn, rydym hefyd yn eich cynghori i roi cynnig ar y yassa, sef cyw iâr gyda saws winwns, mwstard, garlleg a lemwn; y maafe, sy'n cael ei wneud gyda chyw iâr, cig oen neu gig eidion ac ychwanegir llysiau a saws cnau daear, neu'r salaté basi, beth yw y cwscws safle.

Argymhellir yr un mor gawl llaeth a reis melys o'r enw chura-gerte; clwyd braised maen nhw'n ei alw capitaine a la saint louisienne; cig oen wedi'i grilio neu gwaelod, A'r lait-caillé neu beli cig gyda hufen sur.

Fel pwdinau, er enghraifft mae gennych chi'r yabuyam neu'r banana a'r cnau coco, sy'n banana gyda hufen cnau coco poeth, yn ogystal â'r toufham, iogwrt wedi'i wanhau mewn dŵr siwgr. Ac, i yfed, y bissap, sy'n cael ei wneud trwy ferwi dail planhigyn ac yna ychwanegu siwgr i'w weini'n oer iawn, neu'r bwi, sy'n cael ei baratoi gyda ffrwyth y baobab, y goeden fwyaf cyffredin yn Senegal.

Pryd mae'n well teithio i Senegal

Mor bwysig â darganfod beth i'w weld yn Senegal yw eich bod chi'n gwybod yr amser gorau i ymweld â'r wlad. Yn cyflwyno a hinsawdd math trofannol, gyda'r tymereddau cyfartalog oddeutu deg ar hugain gradd trwy gydol y flwyddyn. Felly, ni ddylech boeni am fod yn oer.

Parc Naturiol Niokolo-Koba

Parc Cenedlaethol Niokolo-Koba

Fodd bynnag, mae'n bwysicach eich bod yn osgoi glawogydd trofannol, sy'n digwydd yn enwedig yn yr haf. Felly, mae'n well eich bod chi'n teithio i Senegal gwanwyn, cwymp neu aeaf, yn enwedig rhwng misoedd Tachwedd a Chwefror. Mae'n wir bod prisiau gwestai yn ddrytach yn y tymhorau diwethaf hyn nag yn yr haf.

A pheidiwch ag anghofio'r hufenau i wrthyrru pryfed. Fel ym mhob man sydd â hinsawdd drofannol, maent yn doreithiog a gallant roi atgasedd ichi.

Sut i gyrraedd Senegal

Y prif lwybr mynediad i wlad Affrica yw'r Maes awyr Blaise Diagne o Dakar, er ei bod yn eithaf pell o'r ddinas, tua deugain cilomedr. Mae maes awyr hefyd yn Skirring Cap. Yr awyren yw'r ffordd orau i gyrraedd Senegal.

Gallwch gyrraedd ar y ffordd o Mauritania, Mali neu Guinea ond nid ydym yn ei gynghori. Oherwydd nid yw'r ffyrdd mewn cyflwr da a gallwch ddioddef camymddwyn (nid yn unig ar ffurf damwain). Yn yr un modd, mae yna cychod o Ffrainc, yr Ynysoedd Dedwydd neu Foroco.

Unwaith yn y wlad, mae gennych chi ferris i fynd o Dakar i lefydd fel Cap Skirring neu ynys Gorea. Ond y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon i symud o gwmpas Senegal yw'r ceir lle sept, sydd â lle i saith o bobl a chyfraddau sefydlog ar gyfer pob dinas gyrchfan.

Treis car yn Dakar

Car cyflym yn y brifddinas

Gallwch chi hefyd gymryd yr enwog rapide car, nad ydynt, er gwaethaf ei enw, yn gyflym o gwbl. Faniau ydyn nhw gyda lle i bymtheg o deithwyr sydd ddim ond yn dechrau pan maen nhw'n llawn gorlifo; Yn ogystal, mae ganddyn nhw arosfannau diddiwedd. Un fersiwn o'r rhain yw'r ndiaga ndiaye, sy'n cludo hyd at ddeg ar hugain o bobl ac yn gwneud y llwybrau hiraf.

Brechiadau, i fwynhau'r hyn i'w weld yn Senegal yn bwyllog

Cadwch mewn cof mai Affrica yw Senegal felly bydd angen brechiadau arnoch cyn teithio. Y peth gorau yw eich bod chi'n rhoi gwybod i chi'ch hun yn y Y Weinyddiaeth Iechyd. Ond, yn gyffredinol, bydd yn rhaid i chi wisgo'r brechlynnau twymyn melyn, Y teiffoid a rhai eraill. Bydd angen a triniaeth ataliol yn erbyn malaria.

I gloi, rydych chi eisoes yn gwybod beth i'w weld yn Senegal. Mae'n a gwlad fendigedig gyda thirweddau anghyffredin, traethau nad oes ganddynt ddim i genfigenu rhai'r Caribïaidd, dinasoedd pwysig, gastronomeg blasus ac, yn anad dim, pobl gyfeillgar a chroesawgar. Beth ydych chi'n aros i archebu'ch taith i Senegal?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*