ایزابل

از آنجا که من شروع به سفر در کالج کردم ، دوست دارم تجربیات خود را به اشتراک بگذارم تا به سایر مسافران کمک کنم تا برای سفر فراموش نشدنی بعدی الهام بگیرند. فرانسیس بیکن می گفت که "سفر بخشی از آموزش در جوانی و بخشی از تجربه در پیری است" و هر فرصتی برای سفر دارم ، بیشتر با سخنان او موافقم. مسافرت ذهن را باز می کند و روح را تغذیه می کند. این رویا است ، یاد می گیرد ، زندگی تجارب بی نظیری است. این احساس می کند که هیچ سرزمین عجیبی وجود ندارد و همیشه هر بار با نگاهی تازه به جهان می اندیشید. این یک ماجراجویی است که با اولین قدم آغاز می شود و باید درک کنید که بهترین سفر زندگی شما در انتظار شما نیست.