سوزانا گودوی

از زمان كوچكی فكر می كردم كه كارم معلمی است. زبانها همیشه قدرت من بوده اند ، زیرا یکی دیگر از آرزوهای بزرگ ، سفر به دور دنیا بوده و هست. زیرا به لطف شناختن نقاط مختلف کره زمین ، ما موفق می شویم درباره آداب و رسوم ، مردم و خود بیشتر بدانیم. سرمایه گذاری در مسافرت از وقت ما نهایت استفاده را می کند!