Susana Maria Urbano Mateos

ຂ້ອຍມັກການເດີນທາງ, ຮູ້ສະຖານທີ່ອື່ນໆ, ພ້ອມດ້ວຍກ້ອງດີໆແລະປື້ມບັນທຶກໄວ້ສະ ເໝີ. ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະໃນການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ມີງົບປະມານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະແມ່ນແຕ່ປະຢັດເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້.

Susana Maria Urbano Mateos ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 45 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ