سوسنانا ماریا اربانو میټیوس

زه سفر کولو سره مینه لرم ، د نورو ځایونو پیژندل ، تل د ښه کیمره او کتابچې سره یم. په ځانګړي توګه د سفرونو اخیستل سره علاقه لري چې د بودیجې ډیره برخه جوړه کړي ، او حتی کله چې امکان ولري خوندي یې کړئ.