ඇල්බර්ටෝ කකුල්

සංචාරක-ආදරණීය ලේඛකයෙකු වන මම දේවානුභාවයෙන්, කලාව හෝ නිර්මාණශීලීත්වයේ ප්‍රභවයක් ලෙස විදේශීය ස්ථාන සමඟ කටයුතු කිරීමෙන් සතුටක් ලබමි. එම නොදන්නා ස්ථාන දැන ගැනීම අපූරු හා අමතක නොවන වික්‍රමයකි, එය සදහටම සලකුණක් තබනු ඇත.

ඇල්බර්ටෝ පියර්නාස් 108 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත